Social Return

Social return gaat om het creëren, werven en behouden van werkgelegenheid en/of leerwerkplekken. Het is een middel om te zorgen dat elke inwoner kan meedoen aan onze samenleving. Social return wordt bij alle inkoop en aanbesteding meegenomen. Alleen bij uitzondering kan hier, in overleg met Bureau SROI, van worden afgeweken.

Hoe werkt social return?

De gemeente vraagt aan elke opdrachtnemer om een bepaald deel van de opdrachtwaarde te bestemmen voor werkgelegenheid en/of leerwerkplekken. Als eis nemen we in de aanbestedingsdocumenten op dat de opdrachtnemer een percentage van de opdrachtwaarde moet gebruiken voor social return. Afhankelijk van de opdracht kan ook worden gekozen voor een andere vorm.

De invulling van social return is altijd maatwerk; het gaat dan ook altijd in overleg tussen Bureau SROI van de gemeente Venray en het bedrijf. De keuzevrijheid van het bedrijf staat hierbij centraal. Op een creatieve manier bekijken we hoe social return het beste kan worden ingevuld binnen de bedrijfsvoering.

Social return in de praktijk

Lees hieronder de ervaringen met social return van opdrachtnemers en werknemers:

Privacyverklaring Social return

Eén van de belangrijkste invullingen voor Social Return is het aannemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt door de opdrachtnemer. Een opdrachtnemer moet daarbij aantonen dat hij mensen inzet met een afstand tot de arbeidsmarkt en daarmee voldoet aan de gemaakte contractafspraken. Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gebruikt de gemeente daarvoor persoonsgegevens. We leggen graag uit hoe we persoonsgegevens gebruiken.

Van wie verzamelen we persoonsgegevens?

De gemeente Venray verzamelt en gebruikt persoonsgegevens van kandidaten die vallen onder de doelgroep van Social Return en die door onze opdrachtnemers worden ingezet. Deze groep bestaat meer uit mensen die:

 • een uitkering van de gemeente ontvangen;
 • langer dan een jaar werkloos zijn;
 • ouder zijn dan 57 jaar;
 • aangewezen zijn op de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW voor 2015);
 • geregistreerd staan in het doelgroepenregister (Banenafspraak);
 • leerling zijn in praktijkonderwijs, voortgezet speciaal onderwijs of BOL/BBL niveau 1 en 2.

Welke gegevens gebruiken we?

Van de hiervoor vermelde groep inwoners van Venray gebruiken we deze persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens;
 • geboortedatum;
 • bewijs van uitkering / doelgroepenverklaring, waarin staat dat de werknemer een uitkering krijgt/kreeg;
 • loonstrook (zonder BSN);
 • arbeidsovereenkomst of stageovereenkomst (zonder BSN).

Ook gebruiken we gegevens over de opdrachtnemer zoals de naam van het bedrijf en de contactgegevens van de contactpersoon van het bedrijf waar de werknemer in dienst is.

Doel van het gebruik van persoonsgegevens

Wij gebruiken persoonsgegevens om te controleren of de opdrachtnemers van de gemeente voldoen aan de afgesproken Social Return verplichting. We gebruiken persoonsgegevens voor:

 1. Het uitvoeren van noodzakelijk controle (dat wil zeggen: controleren of de werknemer voldoet aan de doelgroep, of opgegeven kosten zijn gemaakt en of de werknemer is ingezet tijdens de looptijd van de overeenkomst tussen opdrachtnemer en gemeente).
 2. Het maken van managementrapportages om onze diensten te verbeteren en ons beleid te verbeteren en te verantwoorden.
 3. Het uitvoeren van statistiek.

Grondslag voor het gebruik van persoonsgegevens

We gebruiken persoonsgegevens alleen als daar een grondslag voor is. De gemeente heeft als opdrachtgever een gerechtvaardigd belang om te controleren of een opdrachtnemer het afgesproken steentje bijdraagt aan de sociale doelen van de gemeente. Anders bestaat het risico dat de Social Return doelstellingen, waar uiteindelijk de hele gemeente van profiteert, niet worden gehaald. Daarnaast worden alleen die gegevens verwerkt die nodig zijn om te toetsen of de betrokken opdrachtnemer zich houdt aan de afspraken. De impact op de belangen van werknemers blijft dus tot het strikte minimum beperkt.

Wie ontvangen de persoonsgegevens?

Wanneer noodzakelijk voor de hiervoor omschreven doeleinden, delen we persoonsgegevens met verwerkers die namens ons handelen. Wij delen de gegevens niet met andere derden.

Hoe lang persoonsgegevens worden bewaard?

We bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de omschreven doeleinden. Ook kan de selectielijst van de Archiefwet van ons vragen om gegevens voor een bepaalde duur te bewaren. Zo moeten wij de genoemde gegevens bewaren tot tien jaar na het einde van de Social Return afspraken met de betrokken opdrachtnemer.