Rekenkamer

De rekenkamer onderzoekt het beleid van de gemeente. Zij is ingesteld door de gemeenteraad. De rekenkamer bestaat uit twee externe deskundigen. Zij worden ondersteund door een secretaris-onderzoeker. De rekenkamer voert haar taken onafhankelijk en onpartijdig uit

Onderzoeksgebieden

De rekenkamer onderzoekt de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het beleid. Bereikt de gemeente zijn doelen? Gebeurt dat op een efficiënte manier? Handelt de gemeente volgens de wet- en regelgeving? De rekenkamer kan ook onderzoek doen naar instellingen die helemaal of voor een groot deel door de gemeente gefinancierd worden.

Doelen

De rekenkamer wil het presteren en de verantwoording van de gemeente verbeteren. Zij brengt gevraagd en ongevraagd advies uit. De rekenkamer is geen onderdeel van de raad, maar de rekenkamer helpt de raad wel bij zijn kaderstellende en controlerende rol.

De uitkomsten van de onderzoeken zijn met name bedoeld om te leren en te verbeteren. De rekenkamer vindt het belangrijk dat zij niet ingezet wordt als 'afrekeninstrument'.

Achtergrond

In de Gemeentewet is het instellen van een gemeentelijke rekenkamer geregeld.

Leden rekenkamer

  • Mevrouw J. Hendrickx (voorzitter)
  • De heer A. van Drooge

Onderzoeken en meer informatie

Bekijk de onderzoeken en jaarverslagen van de rekenkamer op de Raadsinformatiesite. Op deze site vindt u ook meer informatie over de werkwijze van de rekenkamer.

Wilt u contact opnemen met de rekenkamer? Dat kan via de griffie.