Rectificatie terinzagelegging Bestemmingsplan, Geysterseweg ong. Wanssum

Burgemeester en Wethouders van Venray rectificeren hun bekendmaking van 4 juli 2019, op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening van de terinzagelegging van het ontwerp van het bestemmingsplan:

Geysterseweg ong. Wanssum (NL.IMRO.0984.BP18005-on01)

Daarbij wordt de nieuwvestiging/bedrijfsuitbreiding mogelijk gemaakt van een bestaande rozenkwekerij aan de Geysterseweg ong. in Wanssum, rondom de burgerwoning aan de Geysterseweg 21.

Het ontwerpplan ligt (digitaal en op papier) van 12 juli t/m 22 augustus 2019 voor een ieder ter inzage in het klantencontactcentrum gemeentehuis van Venray. Gemeente Venray werkt op afspraak. Voor de inzage adviseren we u vooraf telefonisch een afspraak te maken. De stukken liggen voor u klaar op de gewenste datum en tijdstip. Er is dan ook iemand beschikbaar om eventuele vragen te beantwoorden. Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met het klantencontactcenter Venray via telefoonnummer 0478-523333.

Gedurende de inzagetermijn kan een ieder schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen bij de gemeenteraad van Venray, Postbus 500, 5800 AM Venray. Voor het geven van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken via het klantencontactcenter. Naast de mogelijkheid om schriftelijk dan wel mondeling zienswijzen in te dienen, is het ook mogelijk dit digitaal te doen.

Venray, 11 juli 2019