Rectificatie Bestemmingsplan Wanssum, vastgesteld

Burgemeester en Wethouders van Venray maken, gelet op de Wet ruimtelijke ordening, de ter inzage legging bekend van het, door de gemeenteraad op 17 december 2019, vastgestelde bestemmingsplan:

-          Wanssum (NL.IMRO.0984.BP13008-va01)

In de publicatie van 30 januari 2020 stond dat het bestemmingsplan met ingang van 31 januari 2020 ter inzage lag. Vanwege een technische storing stond het plan pas later op www.ruimtelijkeplannen.nl. Daarom wordt opnieuw een termijn van zes weken voor het indienen van beroep gegeven.

Het plan voorziet in het actualiseren van de geldende bestemmingsplannen voor de bebouwde kom van Wanssum. Het bestemmingsplan legt voornamelijk de bestaande functies vast met bijbehorende bouw- en gebruiksmogelijkheden. Op een aantal locaties is de bestemming gewijzigd, op grond van een reeds verleende ontheffing of vergunning en is rekening gehouden met nieuwe ontwikkelingen.

Het plan is gewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerpplan. Het vaststellingsbesluit met bijbehorende stukken ligt vanaf de dag na deze publicatie voor een ieder ter inzage in het klantencontactcentrum gemeentehuis, Raadhuisstraat 1 in Venray. De stukken kunt u via de bovenstaande digitale link inzien via de website ruimtelijkeplannen.nl. De papieren stukken kunt u alleen op afspraak inzien in het gemeentehuis.

Voor meer informatie en om een afspraak te maken kunt u telefonisch contact opnemen met het klantcontactcentrum via telefoonnummer 0478-52 33 33. De beroepstermijn loopt van maandag 10 februari 2020 t/m maandag 23 maart 2020 (zes weken).

Tijdens de beroepstermijn kunt u beroep indienen tegen het bestemmingsplan en een eventuele aanwijzing bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag) wanneer u:

  • belanghebbende bent die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht;
  • belanghebbende bent die niet eerder een zienswijze heeft ingediend en redelijkerwijs kunt aantonen dat u niet in staat bent geweest tijdig een zienswijze in te dienen;
  • belanghebbende bent en er sprake is van een wijziging ten opzichte van het ontwerpplan.

Een beroepschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten:

  • de naam en het adres van de indiener
  • de dagtekening
  • een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht
  • de gronden van het beroep

Gelijktijdig met het indienen van een beroepschrift kunt u – als onverwijlde spoed dit vereist – de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vragen een voorlopige voorziening te treffen. Het besluit treedt dan niet eerder in werking totdat op het verzoek is beslist. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet dezelfde gegevens bevatten als het beroepschrift.

Venray, d.d. 7 februari 2020