Reconstructie Overloonseweg

De Overloonseweg was jarenlang de verbindingsweg tussen Venray en Overloon. Sinds de aanleg van de Nieuwe Overloonseweg wordt de Overloonseweg vooral gebruikt als ontsluitingsweg voor aanwonenden en bestemmingsverkeer. De weg is echter nog ingericht op een hoge verkeersintensiteit. Daarom willen we met de reconstructie van de Overloonseweg zorgen dat de inrichting voldoet aan zijn huidige functie.

Onderdelen reconstructie

Doelstelling

Vanaf het moment dat de Nieuwe Overloonseweg in gebruik is, rijdt het merendeel van het verkeer van en naar Overloon over deze nieuwe weg. De Overloonseweg heeft sindsdien zijn functie als verbindingsweg tussen de twee dorpen verloren en is niet omgebouwd naar de juiste vormgeving. 
De weg doet nu dienst als ontsluitingsweg voor aanwonenden en bestemmingsverkeer. Verder loopt de fietsverbinding tussen Venray en Overloon over de Overloonseweg. Met de reconstructie Overloonseweg willen we zorgen dat de inrichting van de weg voldoet aan zijn huidige functie. 

Projectgebied

Het projectgebied omvat de Overloonseweg tussen de aansluiting met de Noordsingel en kruising met de Nieuwe Overloonseweg. De speellocatie het Laagheideplein en omliggende wegen behoren ook tot het projectgebied. 

Riolering

Naast de bovengrondse inrichting van de Overloonseweg breiden we ook het rioolsysteem uit met een apart rioolsysteem voor hemelwater. We willen dat zoveel mogelijk hemelwater in het gebied blijft waar het valt. Dit doen we door een poreuze buis te gebruiken. Hierdoor stroomt het hemelwater naar het grondwater. Een voordeel van de uitbreiding is dat de belasting op het vuilwatersysteem afneemt, omdat het hemelwater op de weg en trottoirs niet meer in het huidige stelstel valt.

Input bewoners

Voordat we zijn begonnen met het schetsontwerp, hebben we bewoners gevraagd om input te leveren voor het ontwerp. Waar moeten we als gemeente aan denken bij de herinrichting van de weg? Daar waar mogelijk nemen we suggesties mee in het ontwerpproces. Hieronder een greep uit de reacties die we ontvingen van bewoners:

  • stel de voetganger en fietser centraal in het ontwerp;
  • zorg voor een groenere inrichting;
  • voorkom dat er water op straat staat bij regen;
  • geen doorgaand verkeer van en naar Overloon door de straat.

Schetsontwerp

In het eerste kwartaal van 2021 is een schetsontwerp gemaakt. Het schetsontwerp is afgestemd met verschillende afdelingen van de gemeente. Hierbij moet u denken aan de teams van weg-, water- en groenbeheer. Ook worden verkeerskundige collega’s nauw betrokken bij het opstellen van het schetsontwerp.

Voorlopig ontwerp

Nadat er overeenstemming was over het schetsontwerp, werd het voorlopig ontwerp opgesteld. Het voorlopig ontwerp is in april 2021 gepresenteerd aan de bewoners van de Overloonseweg. Nadat de bewoners zijn geïnformeerd, stelden we een definitief ontwerp op. 

Download hieronder het voorlopig ontwerp.

Definitief ontwerp

Begin juli is het definitief ontwerp vastgesteld. Het definitief ontwerp is tot stand gekomen door het door-ontwerpen van het voorlopig ontwerp. Dit heeft geleid tot enkele aanpassingen. Deze zijn onder meer vanuit de gemeentelijke organisatie aangedragen. Ook hebben we input ontvangen van bewoners uit de straat. We hechten veel waarde aan bijdrage van bewoners. Immers weten de bewoners het beste wat er speelt in de staat. Dit alles heeft ertoe geleid dat het ontwerp ook vanuit suggesties van bewoners aanpassingen heeft gekregen.

Download hieronder het definitieve ontwerp.

Let op: u kunt problemen hebben met het openen van het bestand via een iPhone of iPad. U kunt het ontwerp het beste openen op uw computer of met een Android telefoon.

Vragen of meer informatie

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met Martijn Kanters. Hij is de projectleider en bereikbaar via het algemene nummer van de gemeente: (0478) 52 33 33.

U kunt uw vragen ook per e-mail stellen. Stuur dan een e-mail naar reconstructie-overloonseweg@venray.nl.