Reconstructie Leunseweg rotonde Zuidsingel

Naar verwachting vindt vanaf februari 2021 een reconstructie van de Leunseweg tussen rotonde Zuidsingel en Acaciastraat plaats. De werkzaamheden staan gepland tot medio oktober 2021.

Reconstructiewerkzaamheden Leunseweg en Zuidsingel

De rotonde Zuidsingel-Leunseweg in de kern van Venray voldoet momenteel niet aan de inrichtingseisen. Dit leidt tot gevaarlijke situaties en stagneert de doorstroming. Door werkzaamheden uit te voeren bevorderen we de doorstroming en verkeersveiligheid op een van de drukste hoofdinvalswegen van Venray en versterken daarmee het economisch vestigingsklimaat, de bereikbaarheid en leefbaarheid. Ook wordt de openbare ruimte zo ingericht dat wordt voldaan aan de inrichtingseisen voor wat betreft verkeersveiligheid. Tevens wordt De Brier beter bereikbaar voor langzaam verkeer.

Ontwerp

Onderstaand het definitieve ontwerp voor de reconstructie van de Leunseweg, gemaakt op basis van onze randvoorwaarden en de wensen, opmerkingen en aandachtspunten vanuit de bewoners.

Definitief Ontwerp reconstructie Leunseweg pdf Definitief Ontwerp reconstructie Leunseweg rotonde Zuidsingel (PDF, 1.71 MB)

 

pdf Ontwerp reconstructie Leunseweg details en dwarsprofielen (PDF, 962.44 KB)

 

Toelichting op ontwerp reconstructie Leunseweg

 • Op de rotonde worden de fietsoversteken naar buiten verlegd, zodat enerzijds de rotonde niet wordt geblokkeerd door auto’s die de rotonde verlaten en voorrang geven aan fietsers en anderzijds de fietsers niet worden geblokkeerd door auto’s die voorrang geven aan auto’s op de rotonde. Dit bevordert de doorstroming voor zowel fietsers als autoverkeer.
 • De rotonde wordt voorzien van voetgangersoversteekplaatsen. In de huidige situatie hebben voetgangers geen voorrang als zij oversteken, maar fietsers wel. Deze onduidelijkheid wordt hiermee opgelost.
 • In de huidige situatie heeft iedere woning tussen de rotonde en de Acaciastraat een eigen inrit. Vanwege de functie van de Leunseweg hebben we het liefst zo min mogelijk conflictpunten. Door de Leunseweg iets van de woningen af te leggen ontstaat er ruimte voor een parallelweg. Hierdoor:
  o rijdt het verkeer op de Leunseweg verder van de woningen af
  o is er ruimte voor een groene scheiding tussen de hoofdweg en de woonstraat
  o ontstaat er ruim voldoende parkeergelegenheid voor bewoners en bezoek
  o zitten er tussen de rotonde en de Acaciastraat nog maar twee inritten
 • Door het aanpassen van de oversteken op de rotonde wordt de inrit van Leunseweg 37 verlegd naar de Zuidsingel.
 • De parallelweg wordt om het woongebied te benadrukken, bestraat en niet geasfalteerd. Ook wordt de parallelweg een eenrichtingsweg.
 • De kruising Leunseweg – Acaciastraat wordt voor de verkeersveiligheid voorzien van middengeleiders. Fietsers en voetgangers kunnen door de tussenstop veilig oversteken. Ook ontstaat hierdoor opstelruimte voor verkeer dat komend vanuit het noorden de Acaciastraat in wil, waardoor rechtdoorgaand verkeer niet meer wordt gehinderd.
 • Ook de kruising Zuidsingel – Plataanstraat wordt voor het veiliger oversteken voorzien van middengeleiders. Ook ontstaat hierdoor opstelruimte voor verkeer dat komend vanuit het oosten de Plataanstraat in wil, waardoor rechtdoorgaand verkeer niet meer wordt gehinderd.
 • Voor iedere te kappen boom wordt binnen het projectgebied een nieuwe boom geplant. Het regenwater dat valt op het verhard oppervlak (dat zijn de rijbanen, fiets- en voetpaden) wordt met een infiltratieriool geïnfiltreerd in de bodem. Hiermee wordt het riool ontlast en wordt voorkomen dat schoon water onnodig naar de zuivering gaat.
 • Op het terrein van het voormalig tankstation wordt een wadi aangelegd. Mocht het zo hard regenen dat het infiltratieriool de regen niet aan kan, dan biedt de wadi extra berging. Door de wadi te beplanten met nieuwe bomen functioneert die beter en wordt een groene buffer gecreëerd.
 • Om de binnenkomst van Venray te benadrukken worden nabij de rotonde welkomstborden geplaatst.

Bereikbaarheid bedrijven

Van februari tot en met augustus 2021 worden wegvakken gefaseerd afgesloten. Tijdens de werkzaamheden blijven alle bedrijven rondom de rotonde Zuidsingel/Leunseweg bereikbaar*. Wel kan er hinder worden ervaren door de afsluitingen.

Tegen het einde van de werkzaamheden worden de wegvakken uit de vier fasen tegelijkertijd gedurende twee dagen afgesloten vanwege asfaltwerkzaamheden In welke volgorde de fasen worden uitgevoerd is, net als een exacte planning, op dit moment nog niet bekend.

* Dit geldt niet voor de adressen Leunseweg 37 t/m 47.

Overzichtskaartje fases werkzaamheden rotonde Leunseweg/Zuidsingel

Vragen of meer informatie

Neem contact op met Ferry van Haarst via (0478) 52 37 64 of ferry.van.haarst@venray.nl.