Reconstructie Albionstraat

De gemeente Venray gaat de Albionstraat reconstrueren. Ook een gedeelte van de Horsterweg en de Veulenseweg worden meegenomen. Voor de Horsterweg en de Veulenseweg gaat het over het gedeelte tot het bord “bebouwde kom”.

Wat gaan we doen?

Het rioolsysteem wordt vervangen 

Er ligt nu een rioolsysteem in het projectgebied met een rioolbuis aan beide zijden van de weg. Dit systeem transporteert het vuile rioolwater en het schone regenwater naar de rioolwaterzuivering. Dit wordt veranderd. Het huidig rioolsysteem wordt in zijn geheel verwijderd en er wordt een gescheiden rioolstelsel gemaakt. Dit betekent dat er een buis komt voor het vuile rioolwater en een buis voor het schone regenwater. Het nieuwe systeem zorgt voor een betere afvoer van afvalwater en voorkomt wateroverlast in de toekomst. Het hemelwater wordt zo veel mogelijk op locatie in de bodem geïnfiltreerd.

Verkeersveiligheid is een aandachtspunt

De maximum snelheid voor motorvoertuigen is 50 kilometer per uur. Dit gaat veranderen. De nieuwe maximale snelheid voor motorvoertuigen wordt teruggebracht naar 30 kilometer per uur. Ook krijgt de rijbaan een andere wegbreedte Nu is de weg ongeveer negen meter breed. Dit wordt zeven meter. Ook worden verkeersremmende maatregelen toegepast. Op geschikte locaties komen plateaus, enkele gecombineerd met een voetgangersoversteekplaats. 

De rijbaan, fietspaden en trottoirs worden vernieuwd 

Uit onderzoek blijkt dat de verhardingsconstructie van de Albionstraat volledig is versleten. Met verhardingsconstructie wordt de asfaltopbouw van rijbaan en fietssuggestiestroken bedoeld. De asfalt van de gehele rijbaan en fietssuggestiestrook wordt vervangen. Ook alle betonbanden die naast de weg en trottoirs staan en de trottoirtegels in het project gebied worden vernieuwd. De trottoirs krijgen nieuwe tegels.

We planten bomen en heesters

Doordat de weg wordt versmalt ontstaat meer ruimte voor groen. Daar waar voldoende ondergrondse ruimte is planten we bomen. Bomen zorgen voor schaduw en voorkomen hittestress. De circa 30 jaar geleden geplante iepen worden ook vervangen. Openbaar groen beplanten we met heesters. Vanzelfsprekend betrekken we bij het groenproces de vrijwilligers die zich inzetten voor het fraaie groenonderhoud in Leunen.

Planning

Afronden schetsontwerp  januari 2024
Afronden voorlopig ontwerpmaart 2024
Afronden definitief ontwerp  mei 2024
Afronden tekeningen voor de aannemer augustus 2024
Selecteren van de aannemernovember 2024
Start werkzaamheden april 2025


Een omvangrijk project als de reconstructie van de Albionstraat en gedeelten van de Horsterweg en Veulenseweg vergt een goede voorbereiding. Naar verwachting zal de uitvoering ruim een jaar in beslag nemen.

De start van de werkzaamheden buiten is sterk afhankelijk van andere werkzaamheden in de directe omgeving van Leunen. De werkzaamheden aan de N270 in opdracht van de Provincie zijn leidend voor de start van de reconstructie de Albionstraat.

Schetsontwerp

Collega’s van het gemeentelijk ontwerpteam hebben zich in december 2023 en januari 2024 toegespitst op het maken van het schetsontwerp. Input vanuit de inloopavond van 25 oktober 2023, basis ontwerpprincipes, eisen en wensen van de verschillende beheersdisciplines zijn hierbij handvaten geweest. Na een interne toets is het schetsontwerp voor de reconstructie afgerond en wordt nu uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp.

Voorlopig ontwerp

Definitief ontwerp

Bewonersbrieven