Realisatie sportaccommodatie

Een stichting of vereniging zonder winstoogmerk gevestigd in de gemeente Venray kan een aanvraag indienen voor de realisatie van een basisvoorziening sport.

Wat u moet weten

De regels voor het verstrekken van een bijdrage staan in het accommodatiebeleid sport en jeugd 2021-2025:

Afwegingskader

Aanvragen worden door ons beoordeeld aan de hand van het Afwegingskader Accommodatiebeleid. Dit kader heeft tot doel om een integraal en afgewogen oordeel te geven over de aanvraag. Op basis daarvan kan worden besloten om een initiatief al dan niet financieel te ondersteunen. Met het afwegingskader wordt het initiatief beoordeeld op drie thema’s:  maatschappelijke functie, accommodatie en beheer en financiering. Voor elk van deze thema’s wordt een aantal aspecten bij deze beoordeling betrokken.

Eigen bijdrage

Voor de realisatie van een basisvoorziening sport geldt dat de vereniging of stichting altijd 1/3 deel van de kosten voor eigen rekening moet nemen. Dit kan door zelfwerkzaamheid, door inbreng van eigen geld of door subsidies die niet van de gemeente afkomstig zijn.

Kunstgras

Als de aanvraag ook de aanleg van één of meerdere kunstgrasvelden betreft, vindt een extra beoordeling plaats over nut en noodzaak van kunstgras.

Aanvragen

U kunt de aanvraag sportaccommodatie online aan ons doorgevenexterne-link-icoon. Tijdens het invullen van het online formulier wordt u gevraagd om verschillende bijlagen toe te voegen. Houd deze documenten als pdf bij de hand:

  • de (concept) statuten;
  • het Programma van Eisen (PVE);
  • de begroting van de stichtingskosten.

Indien de aanvraag sportaccommodatie positief wordt beoordeeld, ontvangt u een vervolg aanvraagformulier. Daarin vragen we aanvullende informatie om tot een volledige beoordeling van de aanvraag te komen.