Realisatie jeugdaccommodatie

Een stichting of vereniging zonder winstoogmerk gevestigd in de gemeente Venray kan een aanvraag indienen voor de realisatie van een basisvoorziening jeugd.

Wat u moet weten

De regels voor het verstrekken van een bijdrage staan in het accommodatiebeleid sport en jeugd 2021-2025:

Afwegingskader

Aanvragen worden door ons beoordeeld aan de hand van het Afwegingskader Accommodatiebeleid. Dit kader heeft tot doel om een integraal en afgewogen oordeel te geven over de aanvraag. Op basis daarvan kan worden besloten om een initiatief al dan niet financieel te ondersteunen. Met het afwegingskader wordt het initiatief beoordeeld op drie thema’s, te weten maatschappelijke functie, accommodatie en beheer en financiering. Voor elk van deze thema’s wordt een aantal aspecten bij deze beoordeling betrokken.

Eigen bijdrage

Voor de realisatie van een basisvoorziening jeugd geldt dat de vereniging of stichting altijd 1/3 deel van de kosten van de inventaris voor eigen rekening moet nemen. Dit kan door zelfwerkzaamheid, door inbreng van eigen geld of door subsidies die niet van de gemeente afkomstig zijn.

Aanvragen

U kunt de aanvraag jeugdaccommodatie online aan ons doorgevenexterne-link-icoon. Tijdens het invullen van het online formulier wordt u gevraagd om verschillende bijlagen toe te voegen. Houd deze documenten als pdf bij de hand:

  • de (concept) statuten;
  • het Programma van Eisen (PVE);
  • de begroting van de stichtingskosten.

Indien de aanvraag jeugdaccommodatie positief wordt beoordeeld ontvangt u een vervolg aanvraagformulier. Daarin vragen we aanvullende informatie om tot een volledige beoordeling van de aanvraag te komen.