Reactivering vliegbasis De Peel

Het Ministerie van Defensie wil op termijn vliegbasis De Peel weer in gebruik nemen. Daarvoor is een luchthavenbesluit nodig. Op deze pagina staat informatie over het proces van de voorbereiding van het luchthavenbesluit en hoe omwonenden en andere belanghebbenden daarbij worden betrokken. Ook de positie van de gemeente Venray en het verdere verloop is op deze pagina terug te vinden.

Openbare vergadering 3 december 2020

Kamerbrief verlengen deadline luchthavenbesluit april 2020

In onderstaande brief kondigt de staatssecretaris een wetsvoorstel aan om de deadline voor het Luchthavenbesluit te verlengen als gevolg van de PAS- en coronacrisis.

pdf Kamerbrief verlengen deadline luchthavenbesluit (PDF, 133.74 KB)

Informatie van het ministerie van Defensie

Onderstaand een overzicht met informatie van het Ministerie van Defensie. De link verwijst rechtstreeks naar de betreffende lijst, bijlage of regeling.

pdf Geluidseffecten F-35 op omgeving vliegbases Leeuwarden en Volkel (PDF, 2.08 MB)
 • Presentatie van het Ministerie van Defensie over de reactivering van vliegbases De Peel
pdf Presentatie (PDF, 296.31 KB)
 • Persbericht van het Ministerie van Defensie over de Burenmailing militaire luchthaven de Peel juni 2020
pdf Persbericht over de Burenmailing militaire luchthaven De Peel juni 2020 (PDF, 162.89 KB)

 

Klachtenwebsite

Het ministerie van Defensie heeft één centrale website waar iedereen klachten, meldingen en schadeclaims kan indienen. Het adres van de website: https://www.defensie.nl/onderwerpen/klachten-en-schadeclaims

Informatie van de gemeente

De gemeente wil haar inwoners zo goed mogelijk informeren over het voornemen van Defensie. Daarom heeft de gemeente een informatieavond gehouden met de inwoners die de meeste geluidsbelasting ondervinden van het vliegverkeer.

De geluidsbelasting van het luchthavenluchtverkeer wordt uitgedrukt in Kosteneenheden (Ke). Dit is conform hoofdstuk 10 van de Wet luchtvaart en het Besluit militaire luchthavens (BML). De benaming is wat verwarrend. Want ‘kosten’ gaat niet over geld, maar het is de naam van de voorzitter van de commissie die in 1967 de methode van geluidhinder berekenen heeft ontworpen. De Ke is gebaseerd op het vliegverkeer gedurende het gehele etmaal en wordt bepaald voor de situatie buitenshuis (aan de gevel).

pdf Presentatie bewonersavond (PDF, 428.63 KB)

 

pdf Verslag bewonersavond 16 december 2019 (PDF, 61.23 KB)

 

pdf Kaart van de 40KE-zone (PDF, 4.1 MB)

Positie gemeente Venray

Het college van B&W is geen voorstander van een hernieuwde ingebruikname van de militaire luchthaven (ML) De Peel. Het college wordt daarin gesteund door de gemeenteraad. De effecten van deze reactivering zijn van een zo onaanvaardbare omvang dat de gemeente Venray geen voorstander kan zijn. Daarom heeft de gemeente net als andere gemeenten en betrokkenen een zienswijze ingediend.

pdf Zienswijze gemeente Venray (PDF, 350.34 KB)

Commissie Overleg en Voorlichting Milieu

De Commissie Overleg en Voorlichting Milieu (COVM) is een adviescommissie van de minister van Defensie. Een COVM

 • brengt advies uit of doet voorstellen aan de minister van Defensie of andere instanties over milieumaatregelen en milieuvoorschriften voor gebruik van de militaire luchthaven;
 • verstrekt informatie en geeft voorlichting over het geluid rond de militaire luchthaven;
 • beoordeelt de geluidzonering/jaarcontouren.

De commissie is ingesteld op grond van de Wet luchtvaart en heeft twee belangrijke taken: overleg en voorlichting over milieu (doorgaans geluid) rondom de militaire luchthavens. De vergaderingen van de COVM zijn altijd openbaar en vinden doorgaans 2 keer per jaar plaats.

In een Commissie Overleg en Voorlichting Milieu zijn vertegenwoordigd:

 • een gedeputeerde van de provincie (voorzitter);
 • de commandant van de vliegbasis;
 • een bestuurder en/of een omwonende van iedere gemeente die binnen de geluidszone van de vliegbasis ligt; (vertegenwoordiger namens omwonenden wordt door de gemeente benoemd)
 • het Hoofd Bureau Geluidhinder, Zonering en Rapportering van de Koninklijke Luchtmacht;
 • een vertegenwoordiger van milieuorganisaties;
 • een vertegenwoordiger van de plaatselijke luchtverkeersleiding.

Namens Venray

Als bestuurder zit namens Venray in de COVM burgemeester Luc Winants. Namens omwonenden heeft Jan Houba zitting in de commissie (jpmhouba@hetnet.nl). Jan Houba is gekozen door de besturen van het Dorps- en Wijkradenoverleg.

Voor meer informatie kijk op www.covm.nl. Daar vindt u onder meer de agenda en de verslagen van de vergadering van de COVM De Peel.

Hoe nu verder

De conceptnotitie heeft deze zomer ter inzage gelegen. De ingediende zienswijzen worden gebruikt om de definitieve notitie Reikwijdte en Detailniveau te maken. Ook de reacties van de provincies, de gemeenten en de adviseurs worden hierin meegenomen. Op basis hiervan wordt het milieueffectrapport (MER) voor de militaire luchthaven De Peel opgesteld. Als het MER klaar is wordt het samen met het ontwerp-luchthavenbesluit ter inzage gelegd.