Provinciaal vastgesteld inpassingsplan opwaardering Maaslijn

Gedeputeerde Staten van Limburg maken, gelet op het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat zij op 12 november 2021 het provenciaal inpassingsplan “Opwaardering Maaslijn” gewijzigd hebben vastgesteld ten opzichte van het ontwerp-inpassingsplan.

Inpassingsplan

De Maaslijn is de (grotendeels) enkelsporige treinverbinding Nijmegen - Venlo – Roermond. De Maaslijn verbindt economische centra in het oosten en zuiden van Nederland en loopt door de provincies Gelderland, Noord-Brabant en Limburg. Het project “Opwaardering Maaslijn” heeft als doel om op baanvak Nijmegen – Venlo – Roermond een robuuste dienstregeling uit te kunnen voeren en bij te dragen aan verduurzaming. Hiervoor vindt onder andere een volledige elektrificatie van de Maaslijn plaats, waarvoor onderstations en bovenleidingen moeten worden gerealiseerd. Ook wordt op een aantal locaties het huidige enkelspoor verdubbeld. Om de maatregelen ruimtelijk mogelijk te maken stellen de provincies Noord-Brabant en Limburg een provinciaal inpassingsplan vast. Voor de realisatie van de maatregelen in de provincie Gelderland is dit niet nodig.

Het plangebied voor het inpassingsplan van de Provincie Limburg ligt in de gemeenten Mook en Middelaar, Venray, Horst aan de Maas, Venlo, Beesel en Roermond. Het plangebied behelst het gebied waar de fysieke maatregelen ten behoeve van het project “Opwaardering Maaslijn” zijn voorzien. De plangrenzen van het inpassingsplan zijn bepaald door:

 • de ligging van de bestaande spoorbaan
 • het ruimtebeslag van de te realiseren spoormaatregelen
 • het ruimtebeslag die voor het mitigeren of compenseren van (milieu)effecten noodzakelijk zijn
 • aansluiting op vigerende aangrenzende bestemmingsgrenzen en kadastrale grenzen

Inzage

Het vastgestelde inpassingsplan “Opwaardering Maaslijn”, het MER en overige bijbehorende stukken liggen van vrijdag 26 november 2021 tot en met donderdag 7 januari 2022 voor iedereen ter inzage in:

 • het Gouvernement aan de Maas, Limburglaan 10, 6229 GA te Maastricht op werkdagen van 08.30 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.30 uur.
 • in de gemeentehuizen van de betreffende gemeenten. Voor het inzien van de stukken in het gemeentehuis van Venray kunt u een afspraak te maken door contact op te nemen met het klantcontactcentrum via telefoonnummer (0478) 52 33 33.
 • digitaal via www.limburg.nl/maaslijn en via www.ruimtelijkeplannen.nl onder identificatienummer: NL.IMRO.9931.PIPMaaslijn-VA01.

Beroep doen

De beroepstermijn is 6 weken en loopt van zaterdag 27 november 2021 tot en met vrijdag 8 januari 2022.

Tijdens de beroepstermijn kunt u beroep indienen tegen het bestemmingsplan en een eventuele aanwijzing bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag). U kunt ook digitaal beroep doen. Hiervoor heeft u een DigiD nodig.

Een beroepschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten:

 • de naam en het adres van de indiener
 • de dagtekening
 • een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht
 • de gronden van het beroep.

Ook kunt u binnen de beroepstermijn, als u een beroepschrift heeft ingediend én er spoed is, de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vragen een voorlopige voorziening te treffen. Het besluit treedt dan niet eerder in werking totdat op het verzoek is beslist. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet dezelfde gegevens bevatten als het beroepschrift.

Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen het besluit. Het beroep wordt als niet-ontvankelijk verklaard als er binnen de beroepstermijn geen gronden zijn ingediend. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden worden aangevoerd. Vermeld in het beroepschrift dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Inwerkingstreding

Het besluit tot vaststelling van het provinciaal inpassingsplan treedt in werking met ingang van de dag nadat de beroepstermijn afloopt.

Als binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit niet inwerking totdat op dat verzoek is beslist.

Meer informatie

Voor nadere informatie kunt u ook contact opnemen met Dhr. J.L.O. Boss (043) 389 7805, cluster Ruimtelijke Ontwikkeling.