Periodieke subsidie dorps- en wijkraden

Dorps- en wijkraden kunnen periodieke subsidie aanvragen voor activiteiten die ervoor zorgen dat inwoners zich verantwoordelijk voelen voor het behouden of verbeteren van de leefbaarheid in gemeente Venray.

Wat u moet weten

  • Periodieke subsidie bestaat uit een bijdrage in de organisatie- en de overlegkosten en een bijdrage in de kosten van de activiteiten gericht op leefbaarheid.
  • De  subsidie kan worden aangevraagd door dorpsraden, wijksraden, dorpsradenoverleg en wijkradenoverleg.

Voorwaarden

De periodieke subsidie wordt voor meerdere jaren verleend. Jaarlijks vindt er een terugkoppeling aan de gemeente plaats waarbij de subsidie vastgesteld wordt. 

Bekijk alle voorwaarden in de Subsidieregeling Leefbaarheid, Vitale gemeenschappen en Inwonersparticipatie gemeente Venrayexterne-link-icoon.

Subsidie aanvragen

Vul het online formulier in.externe-link-icoon

De aanvraag voor de periodieke subsidie moet vóór 1 juni van het volgende tijdvak waar de subsidie betrekking op heeft worden ingediend.

Meesturen

In het formulier wordt gevraagd om verschillende bijlagen. Deze voegt u aan het einde van het formulier toe. Houd de volgende bijlagen (het liefst in pdf) bij de hand tijdens het invullen van het formulier:

  • de meest recente jaarrekening
  • het meest recente balansoverzicht
  • een begroting
  • een activiteitenoverzicht / activiteitenplan
  • als u nog niet eerder subsidie heeft aangevraagd of als de statuten in de afgelopen 4 jaar zijn gewijzigd: een kopie van de statuten of oprichtingsakte
  • indien van toepassing: een verzoek om toestemming voor het vormen van een bestemmingsreserve