Participatieraad

De Participatieraad is een belangrijk adviesorgaan voor het college van B&W. De Participatieraad wordt betrokken bij het opstellen, uitvoeren en evalueren van het beleid en geeft de gemeente daarover gevraagd en ongevraagd advies.

De gemeente Venray hecht veel waarde aan de inbreng van inwoners op de vele beslissingen die de gemeente moet nemen binnen het sociaal domein. Onder het sociaal domein verstaan wij alle Wmo-taken, de Jeugdwet en de Participatiewet, maar ook sport, onderwijs, maatschappelijke dienstverlening, gezondheid, schulddienstverlening en sociaal cultureel werk. Eén van de manieren waarop de gemeente de inbreng van inwoners wil vormgeven, is met de Participatieraad.

Participatieraad

De Participatieraad bestaat uit maximaal twaalf leden inclusief een voorzitter en een secretaris. In oktober 2019 is de oproep gedaan voor nieuwe leden voor deze raad. Vervolgens zijn de binnengekomen sollicitaties beoordeeld en zijn er gesprekken gevoerd. Uiteindelijk zijn twaalf kandidaten geselecteerd en voorgedragen. Bij de selectie van deze leden is gekeken naar een evenwichtige verdeling op basis van geslacht, leeftijd, woonplaats en deskundigheid.

Het College van B&W heeft ingestemd met de benoeming van de voorgedragen kandidaten voor een periode van vier jaar. Meer informatie over de Participatieraad is binnenkort te lezen op deze pagina.