Participatieraad

De Participatieraad is een belangrijk adviesorgaan voor het college van B&W. De Participatieraad wordt betrokken bij het opstellen, uitvoeren en evalueren van het beleid en geeft de gemeente daarover gevraagd en ongevraagd advies.

De gemeente Venray hecht veel waarde aan de inbreng van inwoners op de vele beslissingen die de gemeente moet nemen binnen het sociaal domein. Onder het sociaal domein verstaan wij alle Wmo-taken, de Jeugdwet en de Participatiewet, maar ook sport, onderwijs, maatschappelijke dienstverlening, gezondheid, schulddienstverlening en sociaal cultureel werk. Eén van de manieren waarop de gemeente de inbreng van inwoners wil vormgeven, is met een nieuwe Participatieraad.

Leden gezocht

Wij zoeken enthousiaste leden die vanuit hun betrokkenheid, deskundigheid, persoonlijke ervaring, interesse of netwerk met ons mee willen denken en ons willen adviseren. De nieuwe raad bestaat uit maximaal 12 leden, inclusief een voorzitter en een secretaris. De zittingsperiode is in beginsel 4 jaar en start op 1 januari 2020. Lees voor meer informatie over de nieuwe raad dit nieuwsbericht.