Ontwerpbestemmingsplan Woningbouw Zompgraaf Oostrum

Burgemeester en wethouders van Venray maken, gelet op artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, de terinzagelegging bekend van het ontwerp van het bestemmingsplan:

Het plan heeft betrekking op de realisatie van 6 vrijstaande woningen, 2 woningen als tweekapper en 3 aaneengebouwde woningen. Waarbij het gaat het om de oprichting van 10 woningen, aangezien één van de 11 woningen al positief bestemd is.

In het bestemmingsplan wordt daarnaast een landschappelijke aanpassing positief bestemd, bestaande uit een kwaliteitsimpuls van bestaande natuurlijke kwaliteiten. Tevens zal herinrichting van de beek, welke binnen het plangebied ligt, worden meegenomen in de ontwikkeling.

Plan inzien

Het ontwerpplan ligt van 28 juli 2023 tot en met 7 september 2023 ter inzage. Binnen deze periode zijn het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl. De papieren stukken kunt u alleen op afspraak inzien. Voor meer informatie en om een afspraak te maken kunt u telefonisch contact opnemen via (0478) 52 33 33.

Zienswijze indienen

Gedurende de inzagetermijn kunt u schriftelijk een zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Venray, Postbus 500, 5800 AM Venray. Voor het geven van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken via telefoonnummer (0478) 52 33 33. U kunt de zienswijze ook digitaal indienen.

Venray, 27 juli 2023