Ontwerpbestemmingsplan Stationsweg 66A Venray

Burgemeester en wethouders van Venray maken, gelet op artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, de terinzagelegging bekend van het ontwerp en het in procedure brengen van het bestemmingsplan:

Het plan voorziet in het realiseren van één woning aan de Stationsweg 66A Venray.

Plan inzien

Het ontwerpplan ligt van 21 december 2023 tot en met 31 januari 2024 ter inzage op www.ruimtelijkeplannen.nl. De papieren stukken kunt u alleen op afspraak inzien. Voor meer informatie en om een afspraak te maken kunt u telefonisch contact opnemen via (0478) 52 33 33.

Zienswijze indienen

Gedurende de inzagetermijn kunt u schriftelijk een zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Venray, Postbus 500, 5800 AM Venray. Voor het geven van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken via telefoonnummer (0478) 52 33 33. U kunt de zienswijze ook digitaal indienen.