Ontwerpbestemmingsplan Drie woningen Beetezijweg Blitterswijck

Burgemeester en wethouders van Venray maken, gelet op artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, de ter inzage legging bekend van het ontwerp van het bestemmingsplan:

Het plan heeft betrekking op het realiseren van drie vrijstaande woningen op het perceel kadastraal bekend als gemeente Wanssum, sectie E nummer 584. Dit perceel ligt aan de Beetezijweg te Blitterswijck, naast nummer 1B.

Ter inzage

Het ontwerpplan ligt van 14 april tot en met 25 mei 2023 ter inzage. Gedurende de inzagetermijn kunt u schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen bij de gemeenteraad van Venray, Postbus 500, 5800 AM Venray. Voor het geven van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken via het klantencontactcenter via telefoonnummer 0478-52 33 33. Het is ook mogelijk dit digitaal te doen. 


Venray, d.d. 13 april 2023