Ontwerpbestemmingsplan Bedrijventerrein Agrobaan fase 4 Ysselsteyn

Burgemeester en wethouders van Venray maken, gelet op artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, de terinzagelegging bekend van het ontwerp van het bestemmingsplan:

Ontwerpbestemmingsplan "Bedrijventerrein Agrobaan fase 4 Ysselsteyn" (NL.IMRO.0984.BP21019-on01)

Het betreft de uitbreiding van het bedrijventerrein en de aanleg van een parkeerterrein aan de Agrobaan te Ysselsteyn. Het plan heeft betrekking op de percelen gelegen aan de Agrobaan te Ysselsteyn, kadastraal bekend als Venray, sectie M, nummer 2064 en een klein gedeelte van Venray, sectie M nummer 2063.

Ter inzage 

Het ontwerpplan ligt van 15 december 2023 tot en met 25 januari 2024 ter inzage. De papieren stukken kunt u alleen op afspraak inzien in het gemeentehuis. Voor meer informatie en om een afspraak te maken kunt u telefonisch contact opnemen met het klantcontactcentrum via telefoonnummer 0478-52 33 33.

Zienswijzen indienen

Gedurende de inzagetermijn kunt u digitaal, schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen bij de gemeenteraad van Venray, Postbus 500, 5800 AM Venray. Voor het geven van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken via het klantencontactcenter.