Ontwerpbestemmingsplan Adelaar 51a Venray

Burgemeester en wethouders van Venray maken, gelet op artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, de terinzagelegging bekend van het ontwerp van het bestemmingsplan:

Het plan heeft betrekking op het realiseren van twee levensloopbestendige woningen op het perceel kadastraal bekend als gemeente Venray, sectie C nummer 11433 en plaatselijk als Adelaar 51a te Venray.

Plan inzien

Het ontwerpplan ligt van 13 oktober tot en met 23 november 2023 ter inzage op www.ruimtelijkeplannen.nl. De papieren stukken kunt u alleen op afspraak inzien. Voor meer informatie en om een afspraak te maken kunt u telefonisch contact opnemen via (0478) 52 33 33.

Zienswijze indienen

Gedurende de inzagetermijn kunt u schriftelijk een zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Venray, Postbus 500, 5800 AM Venray. Voor het geven van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken via telefoonnummer (0478) 52 33 33. U kunt de zienswijze ook digitaal indienen.

Venray, 12 oktober 2023