Ontwerp bestemmingsplan Ysselsteynseweg 25 en 69 en plan-MER Ysselsteynseweg 25 Heide

Ontwerpbestemmingsplan ‘Ysselsteynseweg 25 en 69” (identificatienummer NL.IMRO.0984.BP16003-on01) en het Plan-MER “Ysselsteynseweg 25 Heide”

Ontwerpbestemmingsplan ‘Ysselsteynseweg 25 en 69”

Het ontwerpbestemmingsplan en het plan-MER voorziet in de uitwerking van een initiatief om de bedrijfsactiviteiten aan de Ysselsteynseweg 69 in de kern Ysselsteyn te staken en te verplaatsen naar de locatie Ysselsteynseweg 25 in Heide en om de bedrijfsactiviteiten op de laatstgenoemde locatie verder uit te breiden.

Concreet houdt dit in:

- De mengvoederfabriek en kantoor worden gevestigd op Ysselsteynseweg 25 te Heide.

-De uitbreiding van de bestaande activiteiten op de locatie Ysselsteynseweg 25 te Heide. Hier vindt nu mestverwerking plaats in combinatie met co-vergisting en wordt via een biogasinstallatie energie opgewekt.

Op de locatie Ysselsteynseweg 25 te Heide is ook bestaande varkenshouderij gevestigd die in dezelfde omvang aanwezig zal blijven.

Plan- MER Ysselsteynseweg 25 Heide

Voor het bestemmingsplan dient een milieueffectrapport (plan-MER) te worden opgesteld en de m.e.r.-procedure te worden doorlopen. Dit omdat informatie over de milieugevolgen goed wordt meegewogen bij het nemen van het besluit over het bestemmingsplan. Bij het opstellen van het plan-MER houdt de gemeente rekening met de ingebrachte zienswijzen over de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD).

In de bijlagen van het plan-MER is beschreven hoe de zienswijzen op de NRD zijn meegenomen in het plan-MER.

In het bijlagenboek bij het ontwerpbestemmingsplan is een Plan-MER opgenomen. In het milieueffectrapport (Plan-MER) worden de milieugevolgen van de initiatieven en reële alternatieven hiervoor systematisch, transparant en objectief in beeld gebracht. Ook worden daarin maatregelen beschreven om negatieve gevolgen op het milieu te voorkomen of te beperken.

Milieueffectrapportage (m.e.r.) is wettelijk verankerd in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer. Naast de Wet milieubeheer is het Besluit milieueffectrapportage belangrijk om te kunnen bepalen of bij de voorbereiding van een plan of een besluit de m.e.r.-procedure moet worden doorlopen.

In de uitgevoerde milieueffectrapportage (plan-MER) zijn de gevolgen voor het milieu beschreven en is aangegeven op welke wijze de milieubelangen zijn meegewogen.

De MER-procedure wordt doorlopen vanwege het feit dat het bestemmingsplan een kader stellend plan is voor de nog te verlenen Omgevingsvergunning. Ook  vanwege het feit dat er sprake is van een plan dat valt onder onderdeel D van de bijlage van het Besluit MER en dan de kolom “plannen” van D18.1 “de oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie voor de verwijdering van afval, anders dan bedoeld onder D 18.3, D 18.6 of D 18.7” relevant. Tevens is categorie 18.7 aan de orde. Onder de chemische behandeling van niet gevaarlijke afvalstoffen valt ook de fysisch-chemische behandeling. Hieronder valt het toevoegen van vlokmiddel in een flotatiebak/DAF.

Er is geen sprake van een passende beoordeling gezien het feit dat er op voorhand significant negatieve effecten van stikstofdepositie op kwetsbare natuur kunnen worden uitgesloten. Dit wordt nader onderbouwd in de plan-MER en het ontwerpbestemmingsplan.

Ter inzage 

De bovengenoemde stukken liggen vanaf 22 december 2023 tot en met 1 februari 2024 ter inzage in het gemeentehuis van Venray, Raadhuisstraat 1 in Venray. De papieren stukken kunt u alleen op afspraak inzien in het gemeentehuis. Voor meer informatie en om een afspraak te maken kunt u telefonisch contact opnemen met het klantcontactcentrum via telefoonnummer 0478-52 33 33.

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Ysselsteynseweg 25 en 69” (identificatienummer NL.IMRO.0984.BP16003-on01) en het Plan-MER “Ysselsteynseweg 25 Heide zijn, met bijbehorende stukken te lezen op www.ruimtelijkplannen.nl.

Zienswijzen indienen

Gedurende de inzagetermijn kunt u ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan en de stukken (waaronder het milieueffectrapport) digitaal, mondeling of schriftelijk zienswijzen indienen.

Schriftelijke zienswijzen met motivatie kunt u indienen bij de gemeenteraad van Venray, postbus 500, 5800 AM Venray . Bij een zienswijze dient het ontwerpbesluit waarop de zienswijze betrekking heeft te worden vermeld. Voor het geven van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken via het klantencontactcenter. Het is niet mogelijk per e-mail zienswijzen in te dienen.

Venray, d.d. 21 december 2023