Ontwerp bestemmingsplan Buitengebied Venray Herziening regels Ruimtelijke Kwaliteits Kader

Burgemeester en wethouders van Venray maken, gelet op artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, de terinzagelegging bekend van het ontwerp van het bestemmingsplan:

In diverse bestemmingsplannen in het buitengebied van Venray zit in de begrippen een statische verwijzing naar het ruimtelijk kwaliteitskader (RKK).

Met deze herziening wordt de statische verwijzing aangepast naar een dynamische verwijzing. Namelijk naar het ruimtelijk kwaliteitskader zoals die in 2023 is vastgesteld en de daaropvolgende. Hiermee wordt geborgd dat er altijd aan het actuele beleidskader getoetst wordt.

De begrenzing van het plangebied komt overeen met de gemeentegrens van de gemeente Venray en de samengestelde plangebieden van het bestemmingsplan Buitengebied Venray 2010 en het bestemmingsplan Buitengebied Venray Oost 2013.

Ter inzage

Het ontwerpplan ligt van 14 juli 2023 tot en met 24 augustus 2023 ter inzage. Binnen deze periode zijn het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl. De papieren stukken kunt u alleen op afspraak inzien. Voor meer informatie en om een afspraak te maken kunt u telefonisch contact opnemen via (0478) 52 33 33.

Zienswijze indienen

Gedurende de inzagetermijn kunt u schriftelijk een zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Venray, Postbus 500, 5800 AM Venray. Voor het geven van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken via telefoonnummer (0478) 52 33 33. U kunt de zienswijze ook digitaal indienen.

Venray, 13 juli 2023