Omgevingsvisie Venray en Omgevingseffectrapport Omgevingsvisie Venray, vastgesteld

De gemeenteraad heeft op 2 november 2021 de volgende structuurvisie vastgesteld:

Omgevingsvisie Venray

De Omgevingsvisie Venray is een strategische ruimtelijke visie voor de lange termijn en heeft betrekking op de gehele fysieke leefomgeving en het hele grondgebied van de gemeente. De Omgevingsvisie gaat in op ambities, beleid en de samenhang tussen oa. ruimte, water, milieu, gezondheid natuur, landschap, verkeer en vervoer, wonen en werken en cultureel erfgoed. Hierbij is voortgeborduurd op de ambities zoals verwoord in de Toekomstvisie Venray 2030. Tevens is rekening gehouden met de ambities en opgaven op nationaal, provinciaal en regionaal niveau. De Omgevingsvisie is opgesteld anticiperend op de Omgevingswet, welke naar verwachting in werking zal treden in 2022. Aangezien de Wet ruimtelijke ordening (Wro) momenteel nog van kracht is de omgevingsvisie als een structuurvisie (op grond van de Wro) in procedure worden gebracht.

De Omgevingsvisie is re raadplegen op de website omgevingsvisie.venray.nl.

Omgevingseffectrapport Omgevingsvisie gemeente Venray (OER)

Conform de Wet milieubeheer (en straks de Omgevingswet) zijn visies, die kaderstellend zijn voor toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen, m.e.r-plichtig. Dat wil zeggen dat hiervoor een milieueffectrapportage (m.e.r.) moet worden opgesteld. Deze maakt onderdeel uit van de wettelijke procedure van de milieueffectrapportage (m.e.r.).

Uw zienswijzen

Gedurende de termijn van terinzagelegging zijn diverse reacties ten aanzien van de ontwerp omgevingsvisie en het omgevingsrapport binnengekomen. In het ‘Eindrapport zienswijzen, ambtshalve aanpassingen en advies Commissie mer’ kunt u lezen wat er met de reacties is gebeurd. Dit rapport kunt u hieronder downloaden:

pdf Eindrapport zienswijzen omgevingsvisie (PDF, 665.46 KB)

 

Bekijken Omgevingsvisie Venray

Het vaststellingsbesluit met bijbehorende stukken kunt u digitaal inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl. De papieren stukken kunt u alleen op afspraak inzien in het gemeentehuis. Voor meer informatie en om een afspraak te maken kunt u telefonisch contact opnemen via telefoonnummer (0478) 52 33 33.

Indien het als gevolg van de maatregelen rondom het Corona-virus niet mogelijk is om de papieren stukken in te komen zien, verzoeken wij u contact op te nemen zodat we gezamenlijk kunnen kijken naar een alternatieve oplossing.

Er is geen mogelijkheid voor het instellen van beroep. De Omgevingsvisie Venray treedt in werking op de dag na publicatie.

Venray, d.d. 18 november 2021