Omgevingsvisie Venray en Omgevingseffectrapport (OER), ontwerp

Burgemeester en wethouders van Venray maken, gelet op het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht, de Wet ruimtelijke ordening en de Wet Milieubeheer, de ter inzage legging bekend van het ontwerp van de Omgevingsvisie Venray en het ontwerp van het Omgevingseffectrapport (OER):

Ontwerp Omgevingsvisie Venray

De ontwerp Omgevingsvisie is een strategische ruimtelijke visie voor de lange termijn en heeft betrekking op de gehele fysieke leefomgeving en het hele grondgebied van de gemeente Venray. De ontwerp Omgevingsvisie gaat in op ambities, beleid en de samenhang tussen ruimte, milieu, natuur, verkeer en vervoer, wonen en werken en cultureel erfgoed. De ontwerp Omgevingsvisie is ontsloten als een website, waardoor deze voor iedereen gemakkelijk raadpleegbaar is: omgevingsvisie.venray.nl.

Omgevingseffectrapport Omgevingsvisie gemeente Venray (OER)

De ontwerp Omgevingsvisie is opgesteld vooruitlopend op de Omgevingswet, welke naar verwachting in werking zal treden in 2022. Aangezien de Wet ruimtelijke ordening (Wro) momenteel nog van kracht wordt de omgevingsvisie als een structuurvisie (op grond van de Wro) in procedure gebracht. Conform de Wet milieubeheer (en straks de Omgevingswet) zijn visies, die kaderstellend zijn voor toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen, m.e.r-plichtig. Dat wil zeggen dat hiervoor een milieueffectrapportage (m.e.r.) moet worden opgesteld. Parallel aan het opstellen van de ontwerp omgevingsvisie is dan ook het Omgevingseffectrapport Omgevingsvisie Venray (hierna OER) opgesteld.

Inzage

De ontwerp Omgevingsvisie en OER liggen van 25 mei 2021 tot en met 6 juli 2021 ter inzage. De stukken kunt u digitaal inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl. De papieren stukken kunt u alleen op afspraak inzien in het gemeentehuis.

Voor meer informatie en om een afspraak te maken kunt u telefonisch contact opnemen met het klantcontactcentrum via telefoonnummer (0478) 52 33 33.

Zienswijzen

Gedurende de inzagetermijn kan een ieder schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen bij de gemeenteraad van Venray, Postbus 500, 5800 AM Venray. Voor het geven van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken via het klantencontactcenter. Naast de mogelijkheid om schriftelijk dan wel mondeling zienswijzen in te dienen, is het ook mogelijk dit digitaal te doen. U kunt hiervoor naar de pagina Melding, klacht, bezwaar en zienswijze.

Venray, d.d. 25 mei 2021