Omgevingsvisie Venray

In 2021 gaat landelijk de Omgevingswet in. Die voegt de wetten en regels voor woningbouw, wegen, milieu, natuur en water (onze leefomgeving) samen. En het maakt de procedures overzichtelijker. Wilt u vanaf 2021 een project starten, zoals een uitbreiding van uw woning of bedrijf? Dan hoeft u nog maar 1 vergunning (digitaal) aan te vragen bij 1 loket

Op de website Omgevingsvisie Venray is de basis van de Omgevingsvisie geformuleerd. Aan de hand van deze website gaan we de komende maanden in gesprek met zoveel mogelijk inwoners van Venray om zo te komen tot een Omgevingsvisie die gedragen wordt door de hele gemeente Venray.

Wat betekent de Omgevingswet?

Van veel verschillende plannen naar één integrale en overzichtelijke visie. Nu zijn er heel veel aparte plannen die beschrijven wat er in de fysieke leefomgeving van de gemeente mogelijk is. Dit verandert als de Omgevingswet in 2021 ingaat.

Dan is er één Omgevingsvisie voor de hele gemeente. De visie gaat over alle beleidsterreinen in de fysieke leefomgeving. Zoals over natuur, milieu, ruimtelijke ordening en verkeer en vervoer. Deze plannen staan nu nog vaak in aparte beleidsdocumenten. Bijvoorbeeld een structuurvisie, een woonvisie, een mobiliteitsplan enzovoort. In de video op de website van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt deze wet verder uitgelegd.

Omgevingsvisie en Omgevingsplan

De Omgevingsvisie werken we uit in een Omgevingsplan. Hierin komen alle gemeentelijke regels te staan. De visie maakt duidelijk wat er mogelijk is in een gebied. Het Omgevingsplan vervangt de verschillende bestemmingsplannen en afzonderlijke bestaande verordeningen over geluid, milieu, water en gezondheid.

Ook is er straks nog maar één omgevingsvergunning. Deze vervangt de verschillende vergunningen van nu. Denk aan de bouwvergunning en de vergunning voor het kappen van bomen of plaatsen van een extra schuur of garage op uw grond.

Wat zijn de voordelen voor u?

  • U hoeft in de toekomst nog maar 1 vergunning (digitaal) aan te vragen
  • De gemeente of een andere overheid behandelt de aanvraag
  • De tijd die dit kost wordt veel korter
  • U kunt als inwoner en/of ondernemer makkelijker zelf initiatieven starten

Wat verwachten we van u?

De Omgevingswet legt meer verantwoordelijkheid neer bij de initiatiefnemer. Dus: heeft u een plan en wilt u dat de gemeente daaraan meewerkt? Dan toetsen wij niet alleen op de wet- en regelgeving, maar dan gelden er nu meer eisen. Heeft u de omgeving goed betrokken? Is er een goede dialoog gevoerd? Heeft u rekening gehouden met de wensen van de omgeving?

Voor deze Omgevingsdialoog heeft de gemeente Venray een handreiking Omgevingsdialoog opgesteld.

Het doel van de omgevingsdialoog is op het volgende gericht:

  • De buurt heeft kennis kunnen nemen van de plannen
  • De initiatiefnemer heeft kennis kunnen nemen van de bevindingen van de buurt
  • De initiatiefnemer heeft aangegeven hoe rekening kan worden gehouden met de wensen en zorgen van de buurt
  • De buurt geeft aan hoe rekening wordt gehouden met de bevindingen van de initiatiefnemer

Let op: alleen als vóór de vergunningsaanvraag deze Omgevingsdialoog is gevoerd, kunnen wij er als gemeente daadwerkelijk voor zorgen dat de procedures sneller kunnen verlopen.

Omgevingsvisie

Wij werken op dit moment aan een Omgevingsvisie voor Venray. In die Omgevingsvisie komt te staan hoe we willen dat de gemeente er in de toekomst uitziet. Hoeveel woningen komen erbij? Hoe werken we aan meer werkgelegenheid? Hoe zorgen we ervoor dat mensen zich gemakkelijk lopend, fietsend en met het OV kunnen verplaatsen? Hoe zorgen we ervoor dat onze groene omgeving intact blijft en hoe zorgen we ervoor dat onze gemeente ook in de toekomst een gezonde plek is waar mensen kunnen opgroeien?

Wat is een omgevingsvisie?

De omgevingsvisie van onze gemeente geeft aan wat we belangrijk vinden in de fysieke leefomgeving. De fysieke leefomgeving is alles wat we buiten zien en voelen: bijvoorbeeld hoe onze gemeente eruit ziet, wat de kwaliteit is van de lucht en welke bedrijven er zijn. De omgevingsvisie gaat in op ambities, beleidsdoelen en de samenhang tussen ruimte, water, milieu, natuur, landschap, verkeer en vervoer, wonen en werken en cultureel erfgoed. Met de omgevingsvisie willen we samen met inwoners, ondernemers en verenigingen een toekomstbeeld schetsen en hen inspireren om onze gemeente nog mooier te maken om in te wonen, werken en verblijven.

Een visie van iedereen

Bij het opstellen van de omgevingsvisie vinden wij – net als bij het proces van de Toekomstvisie – het belangrijk dat inwoners, bedrijven en andere partijen mee denken over de inhoud. Op deze manier is de omgevingsvisie niet alleen een visie van de gemeente, maar van iedereen! Om ervoor te zorgen dat iedereen betrokken wordt bij het opstellen van de visie willen we een gezamenlijk proces doorlopen.