Omgevingsplan (bestemmingsplan met verbrede reikwijdte), vastgesteld, Centrum Venray

Burgemeester en Wethouders van Venray maken, gelet op de Wet ruimtelijke ordening, de ter inzage legging bekend van het, door de gemeenteraad op 27 oktober 2020, vastgestelde omgevingsplan (bestemmingsplan met verbrede reikwijdte):

- Centrum Venray (NL.IMRO.0984.BP16001-va01)

Het plan heeft betrekking op het centrumgebied van Venray. De begrenzing van het plangebied is globaal genomen het gebied binnen de ringweg (singels) van Venray. Het eerste doen van dit omgevingsplan is om invulling te geven aan de uitgangspunten van de Centrumvisie en Woonvisie. Dit gebeurt door het compacter maken van het kernwinkelgebied (de bestemming Centrum-Kernwinkelgebied) en het inperken van de mogelijkheden voor toevoeging van woningen. Daarnaast worden binnen de aanloopstraten en het transformatiegebied extra functies toegestaan om een alternatief gebruik te stimuleren. Het tweede doel is om het oude bestemmingsplan te actualiseren en digitaliseren.

Dit plan is als project opgenomen in het Besluit Crisis- en herstelwet 17e tranche, in werking getreden op 16 februari 2019. Daarmee is op de procedure van dit plan artikel 7c van het Besluit Crisis- en Herstelwet van toepassing en kan vooruitgelopen worden op de mogelijkheden van de nieuwe Omgevingswet. Derhalve wordt er gesproken over een omgevingsplan, danwel een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte.

Het plan is gewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerpplan.

Het vaststellingsbesluit met bijbehorende stukken ligt vanaf de dag na deze publicatie voor iedereen ter inzage. De stukken kunt u digitaal inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl. De papieren stukken kunt u alleen op afspraak inzien in het gemeentehuis. Voor meer informatie en om een afspraak te maken kunt u telefonisch contact opnemen met het klantcontactcentrum via telefoonnummer (0478) 52 33 33.

De beroepstermijn is 6 weken en loopt van zaterdag 5 december 2020 t/m vrijdag 15 januari 2021.

Tijdens de beroepstermijn kunt u beroep indienen tegen het bestemmingsplan en een eventuele aanwijzing bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag) wanneer u:

  • belanghebbende bent die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht;
  • belanghebbende bent die niet eerder een zienswijze heeft ingediend en redelijkerwijs kunt aantonen dat u niet in staat bent geweest tijdig een zienswijze in te dienen;
  • belanghebbende bent en er sprake is van een wijziging ten opzichte van het ontwerpplan.

Een beroepschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten:

  • de naam en het adres van de indiener
  • de dagtekening
  • een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht
  • de gronden van het beroep.

Gelijktijdig met het indienen van een beroepschrift kunt u – als onverwijlde spoed dit vereist – de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vragen een voorlopige voorziening te treffen. Het besluit treedt dan niet eerder in werking totdat op het verzoek is beslist. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet dezelfde gegevens bevatten als het beroepschrift.

Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent, dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen het besluit. Het beroep wordt als niet-ontvankelijk verklaard als er binnen de beroepstermijn geen gronden zijn ingediend. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden worden aangevoerd. Vermeld in het beroepschrift dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Venray, d.d. 3 december 2020