Omgevingsplan (bestemmingsplan met verbrede reikwijdte), ontwerp, Centrum Venray

Burgemeester en wethouders van Venray maken, gelet op artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, de ter inzage legging bekend van het ontwerp van het omgevingsplan (bestemmingsplan met verbrede reikwijdte):

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/#!/idn/NL.IMRO.0984.BP16001-on0...

Het ontwerpplan heeft betrekking op het centrumgebied van Venray. De begrenzing van het plangebied is globaal genomen het gebied binnen de ringweg (singels) van Venray. Het eerste doel van dit bestemmingsplan is om invulling te geven aan de uitgangspunten van de Centrumvisie en Woonvisie. Dit gebeurt door het compacter maken van het kernwinkelgebied (de bestemming Centrum-Kernwinkelgebied) en het inperken van de mogelijkheden voor toevoeging van woningen. Daarnaast worden binnen de aanloopstraten en het transformatiegebied extra functies toegestaan om een alternatief gebruik te stimuleren. Het tweede doel is om het huidige bestemmingsplan te actualiseren en digitaliseren.

Dit bestemmingsplan is als project opgenomen in het Besluit Crisis- en herstelwet 17e tranche, in werking getreden op 16 februari 2019. Daarmee is op de procedure van dit plan artikel 7c van het Besluit Crisis- en Herstelwet van toepassing en kan vooruitgelopen worden op de mogelijkheden van de nieuwe Omgevingswet. Derhalve wordt er gesproken over een omgevingsplan, dan wel een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte.

Het ontwerpplan ligt (digitaal en op papier) van 2 augustus t/m 12 september 2019 voor een ieder ter inzage in het klantencontactcentrum gemeentehuis van Venray. Gemeente Venray werkt op afspraak. Voor de inzage adviseren we u vooraf telefonisch een afspraak te maken. De stukken liggen voor u klaar op de gewenste datum en tijdstip. Er is dan ook iemand beschikbaar om eventuele vragen te beantwoorden. Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met het klantencontactcenter Venray via telefoonnummer 0478-523333.

Gedurende de inzagetermijn kan een ieder schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen bij de gemeenteraad van Venray, Postbus 500, 5800 AM Venray. Voor het geven van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken via het klantencontactcenter. Naast de mogelijkheid om schriftelijk dan wel mondeling zienswijzen in te dienen, is het ook mogelijk dit digitaal te doen. U kunt hiervoor naar www.venray.nl/melding-klacht-bezwaar-en-zienswijze.