Notitie Reikwijdte en Detailniveau MER Ysselsteynseweg 25 Heide

Burgemeester en Wethouders van Venray maken, op grond de Algemene Wet bestuursrecht en de Wet milieubeheer, bekend dat voor een ieder ter inzage ligt:
pdf Notitie Reikwijdte en Detailniveau MER Ysselsteynseweg 25 Heide (PDF, 27.89 MB)

 

De Notitie Reikwijdte en Detailniveau Ysselsteynseweg 25 Heide ziet op de uitbreiding van de bedrijfsactiviteiten op het gelijknamige adres. Een mengvoederfabriek en kantoor zullen worden verplaatst van de kern Ysselsteyn (adres Ysselsteynseweg 69) naar Ysselsteynseweg 25. Op Ysselsteynseweg 25 vindt nu mestverwerking plaats in combinatie met co-vergisting en wordt via een biogasinstallatie energie opgewekt; deze activiteiten wenst het bedrijf uit te breiden. Tot slot is er op deze locatie een varkenshouderij gevestigd, die in dezelfde omvang aanwezig zal blijven. De gemeente is voornemens medewerking te verlenen aan deze plannen.

Om de bedrijfsontwikkeling planologisch-juridisch mogelijk te maken, wordt een bestemmingsplan opgesteld. Voor het bestemmingsplan moet een milieueffectrapport (MER) opgesteld worden gelet op de aard van de bedrijfsactiviteiten i.r.t. het bepaalde in het Besluit milieueffectrapportage.

In de notitie Reikwijdte en Detailniveau wordt in grote lijnen aangegeven wat de plannen zijn, welke milieuonderwerpen in het MER worden onderzocht en welke beoordelingscriteria hiervoor worden gehanteerd. Naar aanleiding van de Notitie, de ingekomen zienswijzen en adviezen stellen wij een advies op dat bij het opstellen van de MER, in acht moet worden genomen. Eenieder krijgt daarna ook nog de gelegenheid om op het bestemmingsplan en de bijbehorende MER te reageren.

De wettelijke adviseurs en enkele overheids- en maatschappelijke organisaties worden apart gevraagd advies over de NRD uit te brengen.

Inzage

De Notitie Reikwijdte en Detailniveau ligt van zaterdag 30 januari 2021 t/m vrijdag 12 maart 2021 voor een ieder ter inzage op deze pagina. De papieren stukken kunt u op afspraak inzien op het gemeentehuis van Venray. Voor meer informatie en om een afspraak te maken kunt u telefonisch contact opnemen met het klantcontactcentrum via telefoonnummer (0478) 52 33 33.

Zienswijzen indienen

Gedurende de inzagetermijn kan eenieder schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen bij het College van burgemeester en wethouders van Venray, Postbus 500, 5800 AM Venray. Voor het geven van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken via het klantencontactcenter. Naast de mogelijkheid om schriftelijk dan wel mondeling zienswijzen in te dienen, kunt u de zienswijze ook digitaal indienen.

Venray, d.d. 29 januari 2021