Notitie Reikwijdte en Detailniveau MER Omgevingsvisie Venray

Burgemeester en Wethouders van Venray maken, op grond de Algemene Wet bestuursrecht en de Wet milieubeheer, bekend dat:
De gemeente Venray is begonnen met het opstellen van de omgevingsvisie voor de gehele gemeente. In de omgevingsvisie beschrijft de gemeente Venray de hoofdopgaven en ambities voor het beleid voor de fysieke leefomgeving. Met dit beleid stelt de gemeente de (ruimtelijke) kaders voor toekomstige ontwikkelingen.

pdf Leefomgevingsfoto Venray (PDF, 5.99 MB)


pdf Notitie Reikwijdte en Detailniveau (PDF, 1.48 MB)


Voor de omgevingsvisie wordt de milieueffectrapportage (m.e.r.) doorlopen. De eerste stap in het m.e.r-proces betreft de notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). De NRD is bedoeld om bekend te maken dat de m.e.r.-procedure wordt doorlopen en aan te geven hoe het verdere proces van omgevingsvisie en m.e.r. wordt ingestoken.

De NRD beschrijft op hoofdlijnen wat er in de m.e.r. wordt onderzocht (reikwijdte) en op welke wijze dit onderzoek wordt uitgevoerd (detailniveau). Dit wordt samen aangeduid als de reikwijdte en het detailniveau van de m.e.r.

Naar aanleiding van de Notitie, de ingekomen zienswijzen en adviezen gaan we de MER opstellen. De ingekomen reacties zullen hierbij betrokken worden. U krijgt daarna nog de gelegenheid om de het MER te reageren.

De wettelijke adviseurs en enkele overheids- en maatschappelijke organisaties worden apart gevraagd advies over de NRD uit te brengen. De commissie m.e.r. wordt in dit stadium nog niet om advies gevraagd.

De Notitie Reikwijdte en Detailniveau lag van vrijdag 3 april 2020 t/m donderdag 14 mei 2020 voor een ieder ter inzage. De Gemeente Venray werkt op afspraak. Voor een analoge inzage adviseren we u vooraf telefonisch een afspraak te maken.

Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met het klantencontactcenter Venray via telefoonnummer 0478-523333.

Venray, d.d. 2 april 2020