Nieuwsbrief Henseniuskwartier - Verkeer en parkeren

Van 3 april tot en met 28 mei 2023 is het Henseniuskwartier in de avonduren afgesloten geweest voor motorvoertuigen, uitgezonderd bewoners/ondernemers met een ontheffing en hulpdiensten. Deze pilot is één van de maatregelen die door de raad in 2022 is vastgesteld om de leefbaarheid en veiligheid in dit gebied te verbeteren.

Voorafgaand aan de pilot is een nulmeting gedaan. Hiermee is de huidige/normale situatie gemeten, zodat die vergeleken kan worden met de situatie tijdens de pilot. Tijdens de pilot heeft opnieuw een meting plaatsgevonden.

Op beide momenten zijn er digitale vraagzuilen bij de coffeeshops geplaatst om bij bezoekers van het gebied/de coffeeshops informatie op te halen. Daarnaast heeft onafhankelijk onderzoeksbureau Invior op straat gemonitord om te onderzoeken wat de effecten van de wegafsluitingen zijn.

Als laatste is de beleving van de bewoners via een enquête onderzocht.

De conceptrapporten hierover worden gedeeld met de begeleidingsgroep Verkeer & Parkeren. In september bespreekt de begeleidingsgroep deze met de gemeente en het onderzoeksbureau. De definitieve rapporten worden vervolgens aangeboden aan het college van B en W.