Milieueffectrapportage, kennisgeving voornemen

Burgemeester en wethouders van Venray maken, gelet op de bepalingen van de Wet milieubeheer en de Algemene wet bestuursrecht, het volgende voornemen bekend:

-Drabbelsweg 4a Veulen

Het voornemen heeft betrekking op de uitbreiding van de varkenshouderij aan Drabbelsweg 4a in Veulen. Initiatiefnemer wil de bestaande veehouderij uitbreiden door een nieuwe stal te bouwen. Hiermee wil de initiatiefnemer een bedrijf realiseren voor het houden van 6.000 vleesvarkens. Het voornemen past niet binnen het huidige bestemmingsplan.

Om het initiatief mogelijk te maken is zowel een omgevingsvergunning als een wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk. Ter voorbereiding op beide procedures dient een milieueffectrapportage(MER) te worden gemaakt. De benodigde plan-MER en project-MER worden gecombineerd tot één MER. Hiervoor geldt de uitgebreide procedure.

De initiatiefnemer heeft over het voornemen een mededeling MER opgesteld. De wettelijke adviseurs en enkele overheids- en maatschappelijke organisaties worden apart gevraagd advies over het initiatief uit te brengen. De commissie m.e.r. wordt in deze fase niet om advies gevraagd.

pdf Mededeling MER (PDF, 1.3 MB)


Naar aanleiding van de mededeling, de ingekomen zienswijzen en adviezen stelt de gemeente een adviesreikwijdte en detailniveau op dat door de initiatiefnemer bij het opstellen van de MER in acht moet worden genomen. U krijgt daarna nog de gelegenheid om op het MER te reageren.

Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met het klantcontactcentrum via (0478) 52 33 33.

Venray, 30 april 2020