Kappen of planten van bomen

Wilt u een boom kappen? Soms heeft u daar een omgevingsvergunning voor nodig. Bijvoorbeeld als het gaat om monumentale of waardevolle bomen. Een boom planten mag altijd, maar er gelden wel enkele regels

Wat u moet weten

U heeft een omgevingsvergunning nodig voor:

 • Particuliere monumentale of waardevolle bomen die op de bomenlijst staan
 • Particuliere bomen die in een zogenaamd aandachtsgebied staan. Deze aandachtsgebieden staan op de bomenkaart
 • Bomen die op een locatie staan waar vanuit het bestemmingsplan (functieaanduiding) ‘bos’, ‘natuur’, waarde ‘houtopstanden en houtwallen’ of waarde ‘ontwikkelingszone groen’ van toepassing is. Dit zijn op de bomenkaart de groene vlakken

Is er iets gebeurd met een monumentale of waardevolle boom in uw tuin? De boom is bijvoorbeeld omgewaaid bij een storm of is zo ziek dat hij bijna omvalt? Meld dit bij de gemeente zodat we dit kunnen registeren op de bomenlijst of bomenkaart.

Heeft u een monumentale of waardevolle boom in uw tuin en verkoopt u het huis? Meld dit aan de nieuwe koper zodat hij op de hoogte is van het kapverbod.

Geen omgevingsvergunning nodig

U heeft geen omgevingsvergunning nodig voor:

 • het kappen van bomen in uw tuin die niet waardevol of monumentaal zijn
 • het kappen van bomen in uw tuin die niet in een aandachtsgebied staan
 • het planten van bomen, heesters en heggen

Bij de kap van bomen dient te allen tijde de wet natuurbescherming in acht te worden genomen. Zo is het bijvoorbeeld verboden om opzettelijk vogels, hun eieren en hun nesten te verstoren en/of te vernielen.

Aanvragen

Wilt u een monumentale of waardevolle boom in uw tuin kappen? U vraagt een vergunning aan via het Omgevingsloket Online.

Voeg bij de aanvraag de volgende informatie bij:

 • een omschrijving van de boom (dikte/hoogte en soort boom)
 • de plaats van de boom (adres)
 • waarom u de boom wilt kappen
 • eventueel: schriftelijke toestemming van de eigenaar van de boom

Kappen boom op gemeentegrond

Wilt u dat een boom op de gemeentegrond gekapt wordt? Bijvoorbeeld omdat u overlast heeft van de boom? U kunt dit verzoeken door een melding te maken. Onderbouw het verzoek met argumenten. De gemeente maakt vervolgens een afweging en koppelt dit terug naar de melder.

Verzoek kappen boom op gemeentegrond

Bomen, heesters en heggen planten op de erfgrens

Wilt u bomen, heesters of heggen planten op de erfgrens zonder ondersteuningsconstructie? Dan heeft u hier geen omgevingsvergunning voor nodig. Wel gelden er enkele regels waar u rekening mee dient te houden:

 • Buren onderling zijn verplicht om een boom tenminste 2 meter van de erfgrens te planten. Voor een heg of struik geldt 0,5 meter. Anders mogen de buren verwijdering vorderen.
 • Heggen of heesters tussen 2 buren, mogen altijd op de erfgrens staan.
 • Bomen, heggen of heesters van de overheid mogen altijd op de erfgrens staan.
 • Er geldt over het algemeen geen maximaal toegestane hoogte voor bomen, heesters of heggen.
 • Meer info vindt u op www.bomenrecht.nl.

Kosten

Een kapvergunning kost € 370,50. U betaalt dit bedrag alleen als de vergunning wordt verleend.