Informatie voor deelnemende politieke partijen

Op 16 maart 2022 vinden de Gemeenteraadsverkiezingen van 2022 plaats. Hieronder vindt u alle informatie voor deelnemende politieke partijen.

Verkiezingskalender

 
Datum Wat
17 januari 2022 Laatste dag storting waarborgsom kandidaatstelling
17 tot en met 31 januari 2022 Afleggen ondersteuningsverklaringen
24, 25 en 27 januari 2022 Voorinlevering stukken kandidaatstelling
31 januari 2022 Dag van de kandidaatstelling – definitieve inlevering stukken kandidaatstelling
1 februari 2022 16.00 uur Besloten zitting centraal stembureau onderzoek kandidatenlijsten
2 tot en met 4 februari 2022 Herstellen verzuimen kandidaatstelling
4 februari 2022 16.00 uur Openbare zitting centraal stembureau geldigheid kandidatenlijsten en lijstnummering
6 februari 2022 24.00 uur Deadline inleveren verkiezingsposter
16 maart 2022 Dag van de stemming
21 maart 2022 10.00 uur Openbare zitting centraal stembureau vaststelling uitslag

Tijdelijke wet verkiezingen covid-19

Indien de “Tijdelijke wet verkiezingen covid-19” van kracht is:

 • Bedraagt de periode voor het afleggen van de ondersteuningsverklaringen niet 2 maar 4 weken en loopt dan van 3 tot en met 31 januari 2022.
 • Wordt er mogelijk ook op 14 en 15 maart gestemd.
 • Vindt de zitting voor het vaststellen van de uitslag plaats op 21 maart om 10.00 uur.

Registratie aanduiding politieke partij

Nieuwe plaatselijke politieke groeperingen

Nieuwe politieke groeperingen die onder een bepaalde naam (aanduiding) willen deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen, moeten deze uiterlijk 20 december 2021 registreren bij het centraal stembureau van de gemeente Venray. De aanduiding wordt geregistreerd in een speciaal daartoe door het centraal stembureau bijgehouden register. Dit is de aanduiding waarmee u op de kandidatenlijst wordt vermeld. Dit kan zijn:

 • de volledige naam van de groepering
 • de afkorting van de naam van de groepering
 • combinatie van beide

Bestaande landelijke politieke groeperingen

Geregistreerde aanduidingen voor de verkiezingen van de Tweede Kamer of Provinciale Staten hebben in principe ‘doorwerking’ naar gemeenteraadsverkiezingen. Dit betekent dat deze aanduidingen niet opnieuw hoeven te worden geregistreerd wanneer een plaatselijke afdeling van deze partij mee wil doen aan de gemeenteraadsverkiezingen.

Plaatselijke afdelingen van landelijke partijen kunnen de plaatsnaam laten toevoegen aan de landelijk geregistreerde aanduiding. In dat geval is er echter geen sprake meer van doorwerking van de landelijke aanduiding en moet de lokale afdeling een verzoek bij de gemeente indienen tot registratie van deze nieuwe aanduiding. Dan moet wel blijken dat de landelijke partij geen bezwaar heeft tegen registratie op lokaal niveau, bijvoorbeeld door een verklaring van geen bezwaar af te geven of door een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan.

Waarborgsom registratie

Voor registratie van de aanduiding van een politieke groepering moet een waarborgsom worden betaald van € 112,50. Dit bedrag moet uiterlijk 20 december 2021 zijn bijgeschreven op rekeningnummer NL 11 BNGH 0285008757 van de gemeente Venray, onder vermelding van:

 • waarborgsom registratie
 • de naam van de politieke groepering

Als het bedrag op de rekening staat, ontvangt u een bewijs van betaling. Dit heeft u nodig voor de registratie. De waarborgsom krijgt u terug wanneer er een geldige kandidatenlijst wordt ingediend.

Periode registratie

De laatste datum waarop een verzoek ingediend kan worden is 20 december 2021.

Wat is nodig voor registratie?

Om een aanduiding te registreren heeft u het volgende nodig:

 • de statuten (vastgelegd in een notariële akte)
 • een gewaarmerkt bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel
 • een bewijs van betaling van de waarborgsom
 • een verklaring van de partij, waarin de gemachtigde en de plaatsvervangend gemachtigde worden aangewezen. Deze gemachtigden mogen de inleveraars van kandidatenlijsten machtigen om de naam van de politieke partij boven deze lijst te plaatsen.

Let op: Het registratieverzoek moet worden ingediend door de hiertoe bevoegde bestuurders. Wie dat zijn, blijkt uit de statuten en het gewaarmerkt bewijs van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel.

Welke aanduidingen mag u registreren?

Het centraal stembureau beoordeelt de verzoeken. Een verzoek kan worden afgewezen wanneer:

 • de aanduiding in strijd is met de openbare orde
 • de aanduiding verwarrend is omdat hij geheel of in hoofdzaak overeenstemt met een al in de betreffende gemeente dan wel voor Tweede Kamer of provinciale staten geregistreerde aanduiding van een andere politieke partij, of met een aanduiding waarvoor al eerder een registratieverzoek is ingediend
 • de aanduiding anderszins misleidend is voor de kiezers
 • de aanduiding meer dan 35 letters of andere tekens bevat
 • de aanduiding geheel of in hoofdzaak overeen komt met die van een door de rechter verboden en ontbonden rechtspersoon
 • op dezelfde dag bij het centraal stembureau een verzoek wordt ingediend tot registratie van dezelfde of nagenoeg dezelfde aanduiding

Ondersteuningsverklaringen

Alle nieuwe partijen moeten ten minste 20 ondersteuningsverklaringen inleveren. Ondersteuningsverklaringen zijn schriftelijke verklaringen van kiezers waaruit blijkt dat zij de lijst ondersteunen. De kiezer moet deze verklaring bij de gemeente waar hij of zij woont afleggen en moet zich daarbij identificeren.

Wie mag een ondersteuningsverklaring afleggen?

Een ondersteuningsverklaring kan worden afgelegd door iemand die in de gemeente Venray geregistreerd is als kiezer. Iemand die zelf op de kandidatenlijst staat, mag ook een ondersteuningsverklaring afleggen.

Hoe kan een ondersteuningsverklaring worden afgelegd?

U kunt het formulier hiervoor uit OSV halen. Dit is het H4 formulier. Dit geeft u aan de kiezer. Let op: op de ondersteuningsverklaringen moeten de kandidaten op dezelfde wijze en volgorde staan als op de kandidatenlijst. De kiezer neemt het formulier mee naar het gemeentehuis en vult het onder toeziend oog van een ambtenaar in. De kiezer moet zich hierbij identificeren.

De kiezer kan via deze website een afspraak maken voor het afleggen van een ondersteuningsverklaring. Binnenlopen tijdens de openingstijden van het gemeentehuis mag ook.

Periode afleggen ondersteuningsverklaringen

De periode voor het afleggen van ondersteuningsverklaringen is 17 tot en met 31 januari 2022.

Kandidaatstelling

31 januari 2022 is de dag van de kandidaatstelling. Op die dag moeten alle partijen de kandidatenlijsten inleveren bij het centraal stembureau.

Kandidatenlijst

Kandidaten moeten om benoemd te kunnen worden voor de gemeenteraad:

 • 18 jaar of ouder zijn
 • wonen in de gemeente waarvoor de verkiezing plaatsvindt, en
 • niet zijn uitgesloten van het kiesrecht

Leeftijd

De toetsdatum van de woonplaats en de leeftijdsvereiste is de dag van (eventuele) toelating tot de gemeenteraad. Een kandidaat die jonger dan 18 jaar is, mag weliswaar op de kandidatenlijst worden geplaatst, maar moet meerderjarig worden tijdens de zittingsduur van de nieuw te kiezen gemeenteraad en kan pas worden toegelaten op het moment dat hij of zij 18 jaar wordt.

Woonplaats

Op het moment van kandidaatstelling hoeven de kandidaten (nog) niet in de gemeente te wonen waar zij verkiesbaar zijn. Kandidaten die nog niet wonen in de gemeente waarvoor zij verkiesbaar zijn, moeten wel verklaren dat zij van plan zijn om te verhuizen wanneer zij in de gemeenteraad komen. Deze verklaring moet bij de kandidaatstelling worden ingeleverd.

Nationaliteit

Het hebben van de Nederlandse nationaliteit is geen voorwaarde voor de kandidaatstelling voor de gemeenteraadsverkiezingen. EU-onderdanen of mensen die minstens 5 jaar onafgebroken in Nederland hebben gewoond kunnen gemeenteraadslid worden.

Aantal kandidaten

Op de kandidatenlijst mogen maximaal 50 kandidaten worden gezet.

Maken kandidatenlijst

De kandidatenlijst maakt u in OSV. Alle documenten die u nodig heeft voor de kandidaatstelling kunt u ook via OSV aanmaken. U kunt OSV gratis verkrijgen bij de Kiesraad. Meer informatie over OSV vindt u op de website van de Kiesraad.

Let erop dat de gegevens van de kandidaten exact overeen komen met de gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP). U kunt zelf kiezen of u (m)/(v) achter de naam wilt plaatsen en of u wel of geen voornamen vermeldt. De kandidaten worden uiteindelijk op het stembiljet vermeld, zoals op de kandidatenlijst is aangegeven (m.u.v. het adres).

Waarborgen kandidaatstelling

Partijen die nu geen zetel hebben in de gemeenteraad, moeten een waarborgsom van € 225 betalen voor de kandidaatstelling. Dit bedrag moet uiterlijk 31 januari 2022 zijn bijgeschreven op rekeningnummer NL 11 BNGH 0285008757 van de gemeente Venray, onder vermelding van:

 • waarborgsom kandidaatstelling
 • de naam van de politieke groepering

Als het bedrag op de rekening staat, ontvangt u een bewijs van betaling. Dit heeft u nodig voor de kandidaatstelling. De waarborgsom krijgt u niet terug als het aantal stemmen lager is dan 75% van de kiesdeler en aan de desbetreffende groepering geen zetel is toegewezen. Ook krijgt u de waarborgsom niet terug als u geen geldige kandidatenlijst inlevert.

Inleveren bij kandidaatstelling

Bij de kandidaatstelling levert u het volgende in:

 • De kandidatenlijst
 • Een verklaring van de gemachtigde van de politieke partij waarin de bevoegdheid wordt verleend aan de inleveraar om boven deze lijst de aanduiding van de groepering te plaatsen zoals deze geregistreerd is, tenzij de gemachtigde zelf de lijst inlevert
 • Een verklaring van instemming met de kandidaatstelling van iedere kandidaat
 • Kopie van een geldig identiteitsbewijs van iedere kandidaat (voor- en achterkant in verband met het Burgerservicenummer)
 • Kopie van een geldig identiteitsbewijs van de inleveraar;
 • Indien van toepassing een verklaring van de gemachtigde van de partij (van meerdere partijen), dat de inleveraar bevoegd is om aanduidingen samen te voegen;
 • Eventueel: vestigingsverklaringen van kandidaten die nu (nog) niet in de gemeente Venray wonen, dat zij bij benoeming in de nieuwe gemeenteraad in de gemeente Venray gaan wonen.

Partijen die nu geen deel uitmaken van de gemeenteraad moeten daarnaast ook inleveren:

 • Ten minste 20 ondersteuningsverklaringen
 • Een bewijs van betaling van de waarborgsom van € 225,00

Voorinlevering

Op 24, 25 of 27 januari kunt u een afspraak maken voor voorinlevering van de bescheiden. Wij controleren dan alvast of uw documenten in orde zijn. Een afspraak hiervoor kunt u maken door tijdig een mail te sturen naar verkiezingen@venray.nl. Wij adviseren u van deze mogelijkheid gebruik te maken, om te voorkomen dat u in de officiële procedure rond de kandidaatstelling voor vervelende situaties komt te staan. Ook als u gebruik maakt van de voorinlevering bent u verplicht de kandidatenlijst en de andere stukken op de dag van de kandidaatstelling op 31 januari 2022 tussen 09.00 en 17.00 uur officieel in te dienen. Dit duurt wel minder lang als u gebruik heeft gemaakt van de voorinlevering.

Dag van de kandidaatstelling

31 januari 2022 is de dag van de kandidaatstelling. Op die dag moet u tussen 9.00 en 17.00 uur officieel de kandidatenlijst en alle bijbehorende stukken indienen. Wij vragen u hiervoor een afspraak te maken met ons om te voorkomen dat u moet wachten. Als u gebruik maakt van de voorinlevering, kunnen wij dan een afspraak voor de definitieve inlevering. Wilt u al eerder een afspraak maken om zeker te zijn van een bepaalde tijd? Dan kunt u een mail sturen naar verkiezingen@venray.nl.

Verzuimen

Op 1 februari 2022, de dag na de dag van kandidaatstelling, onderzoekt het centraal stembureau om 16.00 uur in een niet-openbare zitting de geldigheid van de kandidatenlijsten, de daarop voorkomende kandidaten en de geplaatste aanduiding. Als er bij het onderzoek naar de ingeleverde kandidatenlijsten verzuimen blijken - er ontbreken bijvoorbeeld stukken - dan stelt het centraal stembureau de inleveraar van de kandidatenlijst hiervan op de hoogte. Hij of zij kan deze verzuimen herstellen op woensdag 2, donderdag 3 februari 2022 van 9.00 tot 17.00 uur en vrijdag 4 februari 2022 van 9.00 tot 15.00 uur.

Definitief besluit geldigheid kandidatenlijsten

Op 4 februari 2022 om 16.00 uur maakt het centraal stembureau in een openbare zitting het definitieve besluit bekend over de geldigheid van de kandidatenlijsten en de daarop voorkomende kandidaten. Ook worden in deze zitting de geldige lijsten genummerd. Van de zitting voor het vaststellen van de geldigheid en nummering van kandidatenlijsten maakt het centraal stembureau een proces-verbaal op en legt dit ter inzage.

Nummering kandidatenlijsten

Eerst worden de lijsten genummerd van groeperingen die bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen één of meer zetels hebben behaald. Het aantal stemmen dat de groeperingen bij die verkiezing hebben behaald, bepaalt de volgorde van toekenning van de nummers. De groepering die het grootste aantal stemmen heeft behaald, krijgt nummer 1, enz. Nieuwe partijen volgen daarna. Wanneer er meerdere nieuwe partijen zijn, wordt er geloot tussen deze nieuwe partijen.

De dag van de stemming

Op 16 maart 2022 kunnen de inwoners van de gemeente Venray tussen 7.30 en 21.00 uur hun stem uitbrengen. Op de stembureaus worden geen stembureauleden benoemd die zelf kandidaat zijn voor de gemeenteraadsverkiezingen. Na het sluiten van de stembussen worden de stemmen geteld.

Verkiezingsavond

Op de dag van de stemming organiseren wij een verkiezingsavond, mits de richtlijnen omtrent het coronavirus dit op dat moment toelaten. De verkiezingsavond vindt plaats in de raadszaal in het gemeentehuis. U ontvangt daar te zijner tijd nog een uitnodiging voor. Tijdens de verkiezingsavond presenteren wij de voorlopige uitslag op partijniveau. Daaraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Uitslag

De definitieve uitslag wordt bekend gemaakt tijdens de zitting van het centraal stembureau op maandag 21 maart om 10.00 uur in de raadszaal.

Ontvangst gekozen raadsleden

De gekozen raadsleden worden na de bekendmaking van de uitslag ontvangen bij de griffie tussen 11.00 uur en 19.00 uur.

Om toegelaten te kunnen worden tot de gemeenteraad moet een aantal formulieren worden ingevuld ten behoeve van het zogenaamde geloofsbrievenonderzoek. Ter plekke wordt een kopie gemaakt van het identiteitsbewijs.

Benoeming en beëdiging nieuwe raadsleden

Als een kandidaat bij de verkiezing gekozen is verklaard, wordt beoordeeld of hij of zij ook kan worden toegelaten als lid van de gemeenteraad. Er wordt dan gekeken of de betreffende persoon aan de vereisten voor het lidmaatschap voldoet. Ook wordt bekeken of degene geen nevenfuncties vervult die niet samen gaan met het lidmaatschap van de gemeenteraad. Dit gebeurt in het zogeheten geloofsbrievenonderzoek.

Voor het lidmaatschap van de gemeenteraad is vereist dat men inwoner van de gemeente is, de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt en niet is uitgesloten van het kiesrecht.

Onverenigbare functies

In de Gemeentewet is geregeld welke functies onverenigbaar zijn met het lidmaatschap van de raad. Zo mag een gemeenteraadslid niet ook burgemeester of wethouder of ambtenaar van de betreffende gemeente zijn. Uitzondering hierop is de periode na verkiezingen. Een raadslid mag dan gedurende een korte periode ook wethouder zijn. Dat is het geval wanneer een zittende wethouder na de verkiezingen raadslid is geworden. Bij de collegevorming moet deze persoon, als hij zou kunnen doorgaan als wethouder, kiezen tussen het raadslidmaatschap en de functie van wethouder. Een gemeenteraadslid mag verder geen Commissaris van de Koning, gedeputeerde, griffier of secretaris van de provincie zijn. Het ambt van minister of staatssecretaris is bijvoorbeeld ook niet verenigbaar met het raadslidmaatschap. Zo zijn er nog enkele functies in de Gemeentewet genoemd. Het lidmaatschap van de gemeenteraad gaat op zich wel samen met het lidmaatschap van provinciale staten en van de Eerste of Tweede Kamer.

Toelating en installatie

De zittende gemeenteraad besluit op 22 maart 2022 over de toelating van de gekozen raadsleden. Dit is de laatste vergadering van de gemeenteraad 2018-2022. Op 24 maart wordt de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd. Raadsleden leggen tijdens deze eerste vergadering van de nieuwe gemeenteraad de eed of de belofte af.

Startprogramma

De gemeenteraad 2022-2026 zal een gezamenlijk startprogramma doorlopen. Hierover worden de politieke partijen tijdig geïnformeerd. Van kandidaat raadsleden wordt gevraagd een aantal data vast te leggen in de agenda.

Verkiezingsborden en posters

Verkiezingsborden

De gemeente Venray plaatst op 19 locaties in de gemeente verkiezingsborden. Voor de gemeenteraadsverkiezingen zijn dit borden die digitaal bedrukt worden. Wij vragen u daarvoor een bestand aan te leveren. Dit bestand moet u uiterlijk 6 februari 2022 om 24.00 uur aanleveren via mail bij verkiezingen@venray.nl. Als het bestand dan niet binnen is, wordt het niet op de borden gedrukt. De volgorde van de posters wordt bepaald aan de hand van de lijstnummering. Het bestand moet aan de volgende specificaties voldoen:

 • Formaat: 560 x 630 mm
 • Afloop: 10 mm rondom
 • Bestandsformaat: PDF, JPG of PNG
 • Resolutie: 100 dpi op 100%

Sandwich en driehoeksborden

De gemeente Venray heeft 80 vaste plekken op A0-formaat die aan lantaarnpalen zijn bevestigd. Deze worden beheerd door ESH Media. Tegen betaling kunt u gebruik maken van deze borden. Voor verdere informatie zie www.eshmedia.nl of via 0348 – 689 362.

Omdat het aantal reclameborden beperkt is, is het ook toegestaan voor politieke partijen om zelf sandwichborden te plaatsen. Dit mag vanaf 17 februari 2022, onder voorwaarde dat de verkeersveiligheid niet in het geding komt. De eigen publicaties moeten binnen 1 week na de verkiezingen zijn verwijderd. Mocht aan één van deze voorwaarden niet worden voldaan, dan worden de borden op kosten van de partij verwijderd.