Hoogwater 2021

Vind hier de laatste actuele informatie over schade, opruimen en schoonmaken en hulp en nazorg, als gevolg van het hoge water van de afgelopen dagen.

Schade

 • Leg de schade vast door het maken van duidelijke foto's en video's.
 • Ruim niets op en gooi niets weg voordat u de schade goed hebt vastgelegd.
 • Meld de schade zo snel mogelijk bij uw verzekeraar of assurantietussenpersoon.
 • Als uw verzekeraar de schade niet of niet helemaal vergoedt, dan komt u mogelijk in aanmerking voor een tegemoetkoming op basis van de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts).

Tegemoetkoming schade

Gelet op de aard en de omvang van de ramp heeft het kabinet besloten de Wts toe te gaan passen. Op deze wijze wil het kabinet de getroffenen ondersteunen. De Wts maakt het namelijk mogelijk om, op grond van een nog op te stellen ministeriële regeling die wordt toegesneden op de rampsituatie, gedupeerden een tegemoetkoming in de geleden materiële schade en de gemaakte kosten toe te kennen. Het gaat om een tegemoetkoming en niet om een volledige vergoeding.

Op dit moment is nog niet duidelijk hoe de regeling er uit gaat zien en welke schade vergoed gaat worden. Houd daarom de website van de Rijksoverheid in de gaten.

Opruimen en schoonmaken

De uiterwaarden en gebieden direct aansluitend aan de Maas zijn nog niet veilig. Het is daarom nog te vroeg voor het opruimen van achtergebleven rommel. Als een gebied weer veilig is verklaard, is ook publiek weer welkom. Op dat moment is ook grote behoefte aan vrijwilligers om te helpen bij het opruimen van de achtergebleven rommel.

Diverse gecoördineerde initiatieven zijn in voorbereiding. Bijvoorbeeld vanuit Natuurmonumenten. Informatie over data en locaties van de opruimacties van Natuurmonumenten worden geplaatst op: www.natuurmonumenten.nl/hoogwateropruimactie.  

Afval opruimen

Als er vanwege het hoogwater afval in of om uw woning is achtergebleven, vragen wij u om dit zelf op te ruimen. De bigbags die we geplaatst hebben, worden opgehaald zodra het mogelijk is. Zandzakken die u zelf heeft opgehaald mag u houden of terugbrengen naar de parkeerplaats aan de Sportlaan in Wanssum. In een later stadium worden ze daar opgeruimd.

Overige adviezen

 • Eet geen gewassen die onder water hebben gestaan. Dit in verband met het intensieve contact met het slib en eventuele andere verontreinigingen in het water zoals olie en/of bacteriën.
 • Verwijder al het zichtbare slib uit moestuinen, om zo de tuinen weer geschikt te maken voor het (opnieuw) verbouwen van gewassen. Zorg er vervolgens voor dat de grond niet zuur is (pH ≥ 7, eventueel bekalken) en goed wordt bemest.
 • Gebruik particuliere waterputten die in contact zijn geweest met oppervlaktewater niet voor drinkwater, in verband met een mogelijke bacteriële verontreiniging.
 • Bent u hobbymatige bezitter van (klein)vee? Dan kunt u na het verwijderen van het slib uit het weiland en de controle van de begaanbaarheid/stabiliteit van het weiland, de dieren laten grazen. Voer uw kippen middels een voerbak en niet direct vanaf de grond, na een regenbui is ook dit weer mogelijk.
 • Laat uw kinderen niet direct in het slib spelen. Daar waar kinderen veel spelen dient het slib goed verwijderd te worden, denk aan tuinen, kinderspeelplaatsen en zandbakken.

Melden schade openbare ruimte

Door het hoogwater is er mogelijk schade ontstaan in de openbare ruimte. Denk bijvoorbeeld aan kapot wegdek of verzakte stoeptegels.

De medewerkers die de openbare ruimte beheren, geven de komende dagen voorrang aan het opruimen van de pompen, nooddijken en uiterwaarden. Het kan dus voorkomen dat uw melding wat langer blijft liggen dan normaal.

Herstel bermen en wegen

Wij houden bij het droogvallen van de bermen en wegen de toestand nauwlettend in de gaten en herstellen deze zo spoedig mogelijk.

Mocht u echter een gevaarlijke situatie zien vragen wij u dat digitaal te melden. U kunt ook bellen naar (0478) 52 33 33 of de melding doorgeven via de MijnGemeente App.

Riolen en gemalen

De toestand van de riolen en gemalen is voor zover bekend hersteld. Mocht u echter nog iets merken aan uw riolering vragen wij u dat digitaal te melden. U kunt ook bellen naar (0478) 52 33 33 of de melding doorgeven via de MijnGemeente App.

Hulp en nazorg

Slachtofferhulp Watersnood Limburg

Slachtofferhulp Nederland biedt hulp bij rampen en calamiteiten, zo ook voor de getroffenen van de watersnoodramp in Limburg. Wilt u uw verhaal kwijt, bent u op zoek naar een luisterend oor, maatschappelijke bijstand of advies? Kijk dan op slachtofferhulp.nl.

Gezondheidsklachten voorkomen na aanraking met rivierenwater

Op de website van GGD Limburg-Noord vindt u de veelgestelde vragen en antwoorden waarmee u gezondheidsklachten voorkomt.

Rode Kruis

Bent u getroffen door de wateroverlast en heeft u hulp nodig bij bijvoorbeeld het schoonmaken van uw huis? Bel de Rode Kruis Hulplijn. Deze is van 9.00 tot 17.00 uur bereikbaar op (070) 44 55 888. Meer informatie staat op de website van het Rode Kruis.

Recreatie

Blijf weg bij het hoogwater en ga niet recreëren op de Maas. Er is nog altijd een sterke stroming en in het water worden nog altijd grote objecten meegesleurd waarmee u in aanraking kunt komen.

Noodverordening niet meer van kracht

Omdat de situatie inmiddels genoeg onder controle is, is ook de noodverordening niet meer van kracht. Het besluit voor de intrekking van de verordening kunt u hier downloaden:

pdf Intrekkingsbesluit Noodverordening hoogwater juli 2021 (PDF, 129.26 KB)

Updates

Dinsdag 20 juli, 16:00 uur

Dijkinspecties

Waterschap Limburg blijft de dijken en oevers inspecteren de komende tijd. Ziet u een gevaarlijke situatie bij dijken of bij het water? Meld dit dan bij het waterschap via 088 – 8890100.

Schade aan de openbare ruimte

Heeft het hoogwater schade veroorzaakt in de openbare ruimte? Meld dit bij de gemeente.

Opruimen

Het Maaswater is inmiddels goed gezakt, maar de dijken zijn nog instabiel. Daarom moeten we nog even wachten met het opruimen van de oevers. Meer informatie over het opruimen volgt later.

Laatste update liveblog

De noodverordening blijft nog even van kracht, zolang de dijken nog niet zijn geïnspecteerd. Omdat de situatie verder onder controle is, beëindigen wij hier onze liveblog.
 

Maandag 19 juli, 16:00 uur

Depot van defensie vertrekt uit Wanssum

Vandaag om 18:00 uur vertrekt Defensie van de parkeerplaats bij het sportpark in Wanssum.

Zandzakken

Bewoners die zandzakken hebben gebruikt, mogen deze houden. U kunt ze ook terugbrengen naar de parkeerplaats bij het sportpark in Wanssum.

Toegang Wanssum

Vanaf dinsdag 20 juli is het dorp Wanssum weer volledig toegankelijk.

Wegen

Enkele wegen die onder water hebben gestaan, blijven nog even gesloten. Dat heeft te maken met de ondergrond die kwetsbaar is. Zodra het kan, maken we wegen weer begaanbaar.

Dijkinspecties

Zodra Waterschap Limburg de dijkinspecties heeft verricht en we het teken krijgen dat de dijken veilig zijn, communiceren we dat hier.
 

Maandag 19 juli, 9:00 uur

Waterstand

De actuele waterstand van de Maas is 14.71 (+NAP). Dat is nog steeds een gevaarlijke waterstand. Het water zakt langzaam. Blijf daarom nog weg van het water.

Dijkinspecties

Waterschap Limburg inspecteert de dijken. We blijven alert en waakzaam zolang er nog geen zekerheid is over de veiligheid van de dijken. Loop niet over onverharde dijken. Die zijn gevaarlijk.

Wegen

Het dorp Wanssum is ook vandaag alleen toegankelijk voor bestemmingsverkeer. De rondweg in Wanssum is open en ook de brug (de hoofdrijbaan) naar Well. Let op: de parallelweg is nog dicht. Dat betekent dat het niet mogelijk is om met de fiets of te voet over de brug te gaan. De Helling tussen Wanssum en Meerlo is weer open. Zodra het kan, halen we op andere plekken ook de wegafzettingen weg.

Geen recreatie op en rond de Maas

De Maas is nog steeds gevaarlijk door de stroming en objecten onder het water. Op de dijk zorgt recreatie mogelijk voor extra schade, bijvoorbeeld door verzakking. Kies voor een andere plek om te recreëren.

Wees zuinig met water

Waterleidingmaatschappij Limburg (WML) werkt op halve kracht vanwege hoogwater. Tegelijkertijd wordt veel water gebruikt voor schoonmaakwerkzaamheden. Wees daarom zuinig met water en vul de komende dagen geen zwembaden.
 

Zondag 18 juli, 16:00 uur

Actuele waterstand

Het Maaswater zakt langzaam. De waterstand is nu 15,29 (+NAP). Rond middernacht verwachten we een stand van 15,00 (+NAP).

Situatie buitendijkse woningen

De situatie is nog niet veilig voor de buitendijkse woningen. Wij houden dit in de gaten. Als de bewoners kunnen terugkeren, informeren we hen persoonlijk.

Opruimen

Er drijft veel rommel in de Maas. Als het waterpeil verder is gedaald en het water wegtrekt uit de uiterwaarden, blijft er veel rommel achter. We denken alvast na over het organiseren van de opruimactie en maken hierover afspraken met andere instanties. We hopen straks ook op uw hulp te kunnen rekenen. Nu is het écht nog te vroeg om te starten met opruimen. De dijken hebben het nog steeds zwaar en zijn nog niet veilig. Blijf nog weg bij het water! Later meer informatie hierover.
 

Zondag 18 juli, 13:00 uur

Waarschuwing van Waterschap Limburg: dijken zijn mogelijk instabiel!

Het Waterschap Limburg waarschuwt: u mag niet op een onverharde dijk lopen! De dijken zijn mogelijk verzadigd, instabiel en dus gevaarlijk! Blijf weg van het water!

Bekijk hier de beelden van de Maas

Het is ontzettend druk met kijkers bij de Maas. Mensen worden weggestuurd. De dijken zijn niet veilig. Bent u nieuwsgiering naar het hoogwater? Ga niet naar de Maas, maar bekijk de beelden hier.

Met veel dank aan: Wim Wijnhoven voor het maken van de beelden.

Fietsers en voetgangers kunnen niet de Maas over

De Parallelweg (Koninginnebrug) is dicht. Fietsers en voetgangers mogen niet de hoofdrijbaan op. Die is niet toegankelijk voor langzaam verkeer. Denk aan uw veiligheid! U kunt een boete krijgen.

Huisartsenpost tijdelijk verhuisd vanwege hoogwater

De huisartsenpost en de DienstApotheek in Venlo aan de Professor Gelissensingel 20 zijn tijdelijk verplaatst naar de Praktijk Van Noord, Veestraat 5c, 5914 RJ Venlo. De huisartsenpost blijft voor spoedvragen telefonisch bereikbaar via nummer 0900 8818. Kom niet op eigen gelegenheid naar de huisartsenpost, maar neem altijd eerst telefonisch contact op. Neem alleen contact op als uw klachten niet kunnen wachten tot na het weekend.

 

Zondag 18 juli, 9:00 uur

Piek is bereikt

We zijn over de piek van de waterstand heen. De actuele stand is 15.43 +NAP. De waterstand gaat vanaf nu heel langzaam zakken. Dat betekent dat het water niet meer over de dijk kan komen. Wel benadrukken we dat het gevaar nog niet geweken is. We blijven de situatie van de dijken nauwlettend in de gaten houden. De dijken hebben het zwaar. Daarom een belangrijke oproep: ga niet op een dijk kijken naar de Maas. Ook niet als voetganger. Blijf ook vandaag weg van het water. Toezichthouders kunnen boetes uitdelen.


Zaterdag 17 juli, 23:00 uur

Piek hoogwater

We naderen de piek van het hoogwater. De verwachting is dat het water niet boven de 15,50 +NAP zal stijgen. Daarmee is de situatie voor Geijsteren, Wanssum en Blitterswijck voor nu onder controle. We blijven alert, ook vannacht.

Ooijenseweg afgesloten

De Ooijenseweg tussen Blitterswijck en Broekhuizenvorst is afgesloten vanwege hoogwater.

Nieuwe brug in centrum van Wanssum afgesloten  

De brug in het centrum van Wanssum wordt afgesloten. Het is daar vandaag veel te druk geweest met voetgangers en fietsers en dat willen we voorkomen. Blijf alsjeblieft weg bij het water!
 

Zaterdag 17 juli, 17:00 uur

Helpt u mee? Meld hulp aan bij Nederlands Rode Kruis

De Veiligheidsregio Limburg-Noord heeft het Nederlands Rode Kruis gevraagd om het spontane aanbod van vrijwilligers die willen helpen in het rampgebied te coördineren. De Veiligheidsregio is dankbaar dat zoveel mensen vanuit het hele land willen helpen.
Helpt u mee? Wij vragen burgers en bedrijven om hun hulp bij ‘Ready2Help’ van het Nederlands Rode Kruis aan te bieden.
Vrijwilligers kunnen zich aanmelden via ready2help.rodekruis.nl.

Minister Cora van Nieuwenhuizen bezoekt onze regio

De minister van Intrastructuur en Waterstaat kwam een kijkje nemen bij Maaspark Ooijen-Wanssum om het effect te zien van deze gebiedsontwikkeling op de bescherming van onze regio. Hier is volgens Van Nieuwenhuizen de afgelopen jaren heel veel werk verzet, juist om het water ‘een weg te geven’. Ze bedankte iedereen voor de enorme inzet!

Inrichten depot defensie

Defensie gaat vanaf zondag 18 juli een depot inrichten op de parkeerplaats bij het sportpark van Wanssum voor zand en voertuigen. Deze voorraad is bedoeld om de hele regio, ook de oostkant van de Maas, snel van materieel en zand te kunnen voorzien.

Pompen en nooddijk

Op enkele plekken in onze gemeente zijn pompen geplaatst en er is een kleine nooddijk gerealiseerd. Alle locaties zijn onder controle.

Zandzakken en bigbags

Voor de buitendijkse locaties zijn zandzakken en bigbags ingezet om het water zoveel mogelijk buiten de deur te houden.  
 

Zaterdag 17 juli, 14:30 uur

We sturen mensen weg!

Er zijn geen bezoekers gewenst in Blitterswijck, Wanssum en Geijsteren en in de buurt van de Maas. Blijf weg! Er kunnen boetes uitgedeeld worden.

Wanssumseweg afgesloten

De Wanssumseweg van Wanssum naar Geijsteren wordt afgesloten in verband met ramptoeristen op de dijk. Blijf weg van het water!

Zwembad De Broekberg in Wanssum gesloten

Zwembad de Broekberg in Wanssum is zaterdag en zondag gesloten. We willen ruim baan maken voor hulpdiensten en bezoekers in Wanssum zijn niet gewenst.

Extra ogen in de dorpen Geijsteren, Wanssum en Blitterswijck

Hulpdiensten, waterexperts, medewerkers en toezichthouders van de gemeente zijn in het gebied aanwezig voor inspecties en noodzakelijke werkzaamheden. Heeft u een dringende melding in verband met hoogwater? Bel de gemeente: (0478) 52 33 33. Vandaag en morgen is de gemeente van 9.00 tot 17.00 uur bereikbaar. Buiten kantoortijden wordt u via dit telefoonnummer doorgeschakeld naar een collega die dienst heeft.

Straatverlichting blijft branden

Netbeheerder Enexis laat vanavond en vannacht de buitenverlichting op dagstand staan om het veiligheidsgevoel te vergroten.
 

Zaterdag 17 juli, 12.40 uur

Om ramptoeristen tegen te houden gaat ook de parallelweg (koninginnenbrug) richting Well dicht.
 

Zaterdag 17 juli, 11.30 uur

Blitterswijck, Wanssum en Geijsteren nog veilig

De laatste berekeningen van deze ochtend laten zien dat de dorpen van de gemeente Venray veilig blijven. Een belangrijke oorzaak is de gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum. Dit project is onlangs (3 juli) afgerond en biedt het Maaswater meer ruimte door de brede uiterwaarden. Natuurlijk blijven de gemeente, het waterschap en de hulpdiensten het hele weekend alert en waakzaam. Er zijn enkele plekken die om extra aandacht vragen. Die plekken zijn in beeld en medewerkers van diverse instanties, zoals het waterschap, zijn daar aan het werk en de situatie is onder controle.

Piek de komende 24 uur

De komende 24 uur stijgt de Maas in onze gemeente naar haar piekniveau. Met de modellen die we nu hebben, verwachten we dat het water, ten opzichte van de stand van nu (17 juli, 11:45 uur) nog 10 centimeter zal stijgen. Dit is een verwachting, maar zeker geen zekerheid.

Afsluiting dorp Wanssum

Om ramptoeristen te voorkomen, sluiten we per direct de toegangswegen af naar het dorp Wanssum. Wanssum is alleen nog toegankelijk voor bestemmingsverkeer.

Wegwerkzaamheden A73 dit weekend gaan niet door

Dit weekend stonden werkzaamheden gepland aan de A73 tussen de afrit Venray-Noord en Rijkevoort. Deze werkzaamheden gaan, vanwege hoogwater en de toegankelijkheid voor de hulpdiensten, niet door.

Blijf weg van het water!

Helaas zagen we gisteren (16 juli) al veel kijkers bij de Maas. Daarom een herhaalde oproep: ga niet naar het water! De Maas is gevaarlijk. Geef hulpdiensten maximaal de ruimte en verhinder niet hun belangrijke werk.
 

Zaterdag 17 juli, 10.00 uur

Helling afgesloten

De doorgaande weg tussen Meerlo en Wanssum: Helling is vanaf beide zijden afgesloten vanwege het hoogwater. Er staat nu al een klein beetje water op.

Blijf weg uit rampgebieden

We zien veel mensen die bij de rampgebieden komen kijken. We verzoeken iedereen nogmaals met klem dit niet te doen en alle hulpdiensten de ruimte te geven hun werk te doen. Er gelden noodverordeningen in meerdere gebieden. Mochten mensen zich hier niet aan houden, kunnen er boetes uitgedeeld worden.

Giro 777

Het Nationaal Rampenfonds heeft Giro 777 opengesteld voor mensen die geld willen doneren voor de slachtoffers van de wateroverlast in Limburg.
 

Vrijdag 16 juli, 16.30 uur

Vooralsnog laten de berekeningen zien dat Blitterswijck, Wanssum en Geijsteren veilig blijven en dat het water in onze gemeente niet over de dijk gaat komen.

Blijf weg van het water!

De gemeente Venray doet een dringend beroep op iedereen om weg te blijven van het water om hulpdiensten en werkzaamheden niet te hinderen.

Piek hoogwater Maas

De nieuwe prognose is dat de Maas ter hoogte van onze gemeente haar piek bereikt op zondagochtend 18 juli, 6.00 uur (hoogte: 15,30 meter NAP). De snelheid van de piekgolf in de Maas neemt vermoedelijk af doordat de uiterwaarden vollopen. De piek duurt naar verwachting 30 tot 48 uur.

Toezicht bij de Maas

Aankomend weekend (16,17,18 juli) zijn toezichthouders van de gemeente Venray actief in het gebied bij de Maas om bezoekers weg te sturen. We doen echt een dringend beroep om weg te blijven van het water. Het is daar gevaarlijk en de weg móet vrij blijven voor werkzaamheden en hulpdiensten.

Wegafsluitingen   

Vanwege hoogwater en ongewenste toeschouwers zijn de volgende wegen afgesloten: Boltweg, Berkenstraat, Maasweg, Veerweg, De Kooy, Geijsterseweg, Wanssumseweg, Maasheseweg (tussen Geijsteren en Watervogel), Wilbertsweg, Watermolenstraat, Sportlaan.

Storing internet deel Blitterswijck

Enkele straten in Blitterswijck (de Veerweg, Ooijenseweg en Boltweg) hebben te maken met een internetstoring. We delen updates over hoogwater met de dorpsraad Blitterswijck.

Telefonische bereikbaarheid

Heeft u specifieke vragen over hoogwater en wateroverlast in de gemeente Venray? Bel de gemeente, tel: (0478) 52 33 33. Dit telefoonnummer is, ook dit weekend, bereikbaar van 9 tot 17 uur. Buiten deze tijden kunt u contact opnemen met het informatienummer van de Veiligheidsregio Noord-Limburg, tel: 0800-1351. Het landelijke informatienummer 0800-1351 blijft beschikbaar voor publieksvragen tot maandagochtend 19 juli.
 

Vrijdag 16 juli, 10:30 uur

De hevige regenval van de afgelopen dagen zorgt voor ongekende waterstanden van de Maas, de zijrivieren en de beken in Limburg. Ook in de gemeente Venray bereiden we ons voor op hoogwater. De Maas bereikt in de nacht van zaterdag 17 juli op zondag 18 juli haar piek. De huidige berekeningen laten zien dat de dorpen Blitterswijck, Wanssum en Geijsteren veilig blijven. De Veiligheidsregio verwacht vooralsnog dat het water in de Maas in onze gemeente niet over de dijk komt.

Toch blijven we waakzaam en hebben we diverse maatregelen getroffen uit voorzorg:

 • Bewoners van 22 woningen die buitendijks liggen zijn verzocht hun huis en bezittingen veilig te stellen en de woning tijdelijk te verlaten. Zij worden persoonlijk door de gemeente geïnformeerd;
 • Campings aan de Maas zijn ontruimd;
 • Rioleringen met een afvoer op de Maas zijn dichtgezet, zodat er geen Maaswater in kan stromen.
 • Er zijn verkeersmaatregelen voorbereid voor het afzetten van wegen;
 • Bij het sportpark in Wanssum worden uit voorzorg zandzakken geleverd. Volgens de voorspellingen, hebben wij deze niet nodig. Mocht dit veranderen, communiceren wij daar tijdig over!
 • Er is een noodverordening van kracht voor het gebied ten oosten van de A73.