Heropening vliegbasis De Peel

Het Ministerie van Defensie wil op termijn vliegbasis De Peel weer in gebruik nemen. Daarvoor is een luchthavenbesluit nodig. Via deze pagina vindt u informatie over het proces van voorbereiding van het luchthavenbesluit en hoe omwonenden en andere belanghebbenden daarbij worden betrokken. Ook het standpunt van de gemeente Venray en het verdere verloop is op deze pagina terug te vinden.

Laatste nieuws: Proces heropening ligt tijdelijk stil

Op 27 september was er in het gemeentehuis van Venray een bestuurlijk overleg over vliegbasis De Peel. De staatssecretaris van Defensie, Christophe van der Maat, kwam uitleg geven over de stand van zaken. Namens de regiogemeenten waren bestuurders van Venray en Gemert-Bakel bij dit overleg aanwezig. Ook de betrokken gedeputeerden van de provincies Limburg en Brabant waren erbij.

Proces ligt tijdelijk stil

De staatssecretaris vertelde dat het proces naar heropening tijdelijk stil komt te liggen. De reden is dat alle ruimtevragen van alle ministeries, dus naast defensie ook wonen, energie, natuur, landelijk gebied, economie enzovoort een plek krijgen in het Nationaal Programma Ruimte van het Ministerie van BZK. Dat betekent dat het kabinet alle opgaven in het gebied De Peel op nationaal niveau in samenhang gaat bekijken en beoordelen. Dat is goed nieuws, want daar hebben we met de regio ook steeds op aangedrongen. Er is ook wel een keerzijde aan dit nieuws: het blijft langer onduidelijk of de vliegbasis er komt of niet. En dat is slecht nieuws voor ondernemers in het gebied die langer in onzekerheid blijven over de toekomst van hun bedrijf. Kunnen zij innoveren, moeten zij stoppen of kunnen de kinderen het bedrijf opvolgen?

Nieuwe ruimtevragen en berekeningen

De afgelopen maanden heeft Defensie een onderzoek laten doen naar de stikstofbelasting van het gebied als de heropening door zou gaan. Dat rapport ligt er, maar heeft geen waarde meer. Want, het National Programma Ruimte kan gevolgen hebben voor het aantal en soort activiteiten in De Peel in de toekomst. Die vragen weer om nieuwe berekeningen. Daarbij komt dat Defensie ook een nieuwe berekening gaat maken van zijn toekomstige behoefte aan ruimte. Dit vanwege de situatie in de wereld die de afgelopen jaren sterk is veranderd.

Een nieuw kabinet gaat vergaderen en besluiten over de Nationale Nota Ruimte. Dat zal in de loop van 2024 gebeuren. Als er intussen ontwikkelingen zijn, informeren wij u hierover.

Standpunt gemeente Venray

Op 17 september 2019 heeft de gemeenteraad van Venray zich uitgesproken tegen de plannen van Defensie om de vliegbasis te heropenen. Dit vanwege de negatieve effecten die de heropening heeft op de leefbaarheid en het welzijn van de inwoners van Venray en op de economie en bedrijvigheid in Venray.

Rol en aanpak gemeente Venray

De gemeente Venray komt op voor de belangen van inwoners en ondernemers. Dit doet de gemeente door belanghebbenden, politiek, inwoners en pers in de regio tijdig en goed te informeren over het proces en de mogelijkheden om een mening of reactie te geven. Ook gaat de gemeente in gesprek met voor- en tegenstanders. De gemeente volgt nauwkeurig alle processtappen die Defensie zet en reageert kritisch waar nodig. Ook neemt ze zelf initiatief om belangrijke informatie te verzamelen en te controleren. Ze stuurt aan op de uitvoering van onderzoeken en bekijkt de uitkomsten kritisch. Vanuit de regierol in de regio heeft de gemeente intensief overleg met omliggende gemeenten en provincies Limburg en Brabant en stemt ze de gezamenlijke belangen goed af.

Commissie voor Overleg en Voorlichting Milieu (COVM)

Tweemaal per jaar is er een vergadering van de Commissie voor Overleg en Voorlichting Milieu (COVM) De Peel. De COVM is een adviescommissie van de minister van Defensie. Vergaderingen zijn openbaar. Bij de vergaderingen van de COVM zijn aanwezig:

  • een gedeputeerde van de provincie (voorzitter);
  • de commandant van de vliegbasis;
  • een bestuurder en/of een omwonende van iedere gemeente die binnen de geluidszone van de vliegbasis ligt;
  • het Hoofd Bureau Geluidhinder, Zonering en Rapportering van de Koninklijke Luchtmacht;
  • een vertegenwoordiger van milieuorganisaties;
  • een vertegenwoordiger van de plaatselijke luchtverkeersleiding.

Namens de gemeente Venray neemt burgemeester Michiel Uitdehaag deel aan de COVM. Namens omwonenden heeft Jan Houba zitting in de commissie (jpmhouba@hetnet.nl).

Op de website van de COVM De Peel vindt u de agenda en de verslagen van de vergaderingen.

Op de hoogte blijven

U kunt op verschillende manieren op de hoogte blijven van het proces:

Burenmailing Defensie

Het Ministerie van Defensie geeft via haar website www.defensie.nl informatie over de voortgang en besluitvorming. Wilt u door Defensie actief op de hoogte gehouden worden van het nieuws over de heropening? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief van Defensie: Burenmailing De Peel. U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar informatiedepeel@mindef.nl. Via dit e-mailadres kunt u ook vragen stellen aan Defensie over dit onderwerp.

Nieuwsbrief gemeente

Wilt u op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief.

Wilt u een vraag stellen aan de gemeente over de vliegbasis? Stuur dan een e-mail naar vliegbasis@venray.nl.

Veelgestelde vragen

Het Ministerie van Defensie wil vliegbasis De Peel heropenen om er F-35 jachtvliegtuigen te laten opstijgen en landen. Ook wil Defensie er oefenen met helikopters en C-130 Hercules toestellen en drones. Het oefenen is noodzakelijk in het belang van onze nationale veiligheid. Op andere militaire vliegvelden in Nederland is onvoldoende geluidruimte beschikbaar in aanwezige vergunningen om daar nog te mogen opstijgen en landen. Op vliegbasis De Peel is nog wel geluidruimte beschikbaar in een bestaande vergunning, ook al is de vliegbasis niet meer in gebruik. Daarom wil Defensie deze vliegbasis weer openen.