Heropening vliegbasis De Peel

Het Ministerie van Defensie wil op termijn vliegbasis De Peel weer in gebruik nemen. Daarvoor is een luchthavenbesluit nodig. Via deze pagina vindt u informatie over het proces van voorbereiding van het luchthavenbesluit en hoe omwonenden en andere belanghebbenden daarbij worden betrokken. Ook het standpunt van de gemeente Venray en het verdere verloop is op deze pagina terug te vinden.

Laatste nieuws: proces heropening weer van start   

Na de zomer van 2023 kwam het proces naar heropening van vliegbasis De Peel tijdelijk stil te liggen. De reden was dat alle ruimtevragen van alle ministeries, dus naast defensie ook wonen, energie, natuur, landelijk gebied, economie enzovoort een plek krijgen in het Nationaal Programma Ruimte van het Ministerie van BZK. Dat betekent dat het kabinet alle opgaven in het gebied De Peel op nationaal niveau in samenhang gaat bekijken en beoordelen. Een nieuw kabinet gaat vergaderen en besluiten over de Nationale Nota Ruimte. Dat zal, op zijn vroegst, in de loop van 2024 gebeuren. 

Nieuwe plannen van Defensie bekend

Defensie heeft intussen onderzoek gedaan naar de benodigde oefen- en verblijfruimten voor de krijgsmachten in Nederland. Hiervoor heeft Defensie een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) opgesteld waarin alle plannen en behoeftes van de gehele krijgsmacht staan beschreven, inclusief de locaties die daarbij in beeld zijn. Deze notitie is op 18 december 2023 gepubliceerd.

Mogelijke invloed op onze regio

Defensie gaat in onze regio drie ruimtebehoeftes onderzoeken die invloed kunnen hebben op onze leefomgeving.

1. Jachtvliegtuigen op vliegbasis De Peel

Defensie heeft in de NRD aangegeven extra ruimte nodig te hebben voor 2300 sorties van de F35. Een sortie is het opstijgen en landen van één vliegtuig. Hiervoor onderzoekt Defensie verschillende locaties, waaronder vliegbasis De Peel. Dit lijkt een uitbreiding van het eerder benodigde aantal van 1800 sorties.

2. Aanleg zandlandingsbaan

Vliegbasis De Peel is als alternatieve locatie in beeld voor de aanleg van een zandlandingsbaan voor het opstijgen en landen van het transportvliegtuig C-130 (Hercules). Vanaf 2026 wordt dit transportvliegtuig vervangen door de C-390M. Met prioriteit kijkt Defensie voor deze behoefte naar vliegveld Deelen (Veluwe).

3. Uitbreiding laagvlieggebieden voor helikopters

Onze regio is, samen met andere gebieden, in beeld als laagvlieggebied voor helikopters. De beoogde locatie ligt westelijk, aansluitend aan het huidige laagvlieggebied ten zuiden van Venray en richting Asten / Eindhoven.

Ruimtevragen in samenhang bekijken

Om de beschikbare ruimte in heel Nederland zo goed mogelijk te verdelen, brengen ook andere ministeries de komende tijd hun ruimtevragen in beeld. Zodat deze in samenhang kunnen worden bekeken. Al deze visies landen in de Nota Ruimte van het Ministerie van BZK. De visie van Defensie, vastgelegd in de NPRD, wordt onderdeel van deze Nota Ruimte.  Het nieuwe kabinet maakt vervolgens keuzes over welke activiteit op welke plek in Nederland kan plaatsvinden.

Samenwerken in de regio

De 13 gemeenten in de regio van vliegbasis De Peel trekken samen op om de NRD kritisch door te nemen en een gemeenschappelijke zienswijze op te stellen. We staan ook in contact met beide provincies en met de programmagroep NOVEX de Peel. Tot slot ondersteunen GGD Noord-Limburg en GGD Hart voor Brabant ons bij het opstellen van een zienswijze.

Standpunt gemeente Venray

Op 17 september 2019 heeft de gemeenteraad van Venray zich uitgesproken tegen de plannen van Defensie om de vliegbasis te heropenen. Dit vanwege de negatieve effecten die de heropening heeft op de leefbaarheid en het welzijn van de inwoners van Venray en op de economie en bedrijvigheid in Venray.

Rol en aanpak gemeente Venray

De gemeente Venray komt op voor de belangen van inwoners en ondernemers. Dit doet de gemeente door belanghebbenden, politiek, inwoners en pers in de regio tijdig en goed te informeren over het proces en de mogelijkheden om een mening of reactie te geven. Ook gaat de gemeente in gesprek met voor- en tegenstanders. De gemeente volgt nauwkeurig alle processtappen die Defensie zet en reageert kritisch waar nodig. Ook neemt ze zelf initiatief om belangrijke informatie te verzamelen en te controleren. Ze stuurt aan op de uitvoering van onderzoeken en bekijkt de uitkomsten kritisch. Vanuit de regierol in de regio heeft de gemeente intensief overleg met omliggende gemeenten en provincies Limburg en Brabant en stemt ze de gezamenlijke belangen goed af.

Commissie voor Overleg en Voorlichting Milieu (COVM)

Tweemaal per jaar is er een vergadering van de Commissie voor Overleg en Voorlichting Milieu (COVM) De Peel. De COVM is een adviescommissie van de minister van Defensie. Vergaderingen zijn openbaar. Bij de vergaderingen van de COVM zijn aanwezig:

  • een gedeputeerde van de provincie (voorzitter);
  • de commandant van de vliegbasis;
  • een bestuurder en/of een omwonende van iedere gemeente die binnen de geluidszone van de vliegbasis ligt;
  • het Hoofd Bureau Geluidhinder, Zonering en Rapportering van de Koninklijke Luchtmacht;
  • een vertegenwoordiger van milieuorganisaties;
  • een vertegenwoordiger van de plaatselijke luchtverkeersleiding.

Namens de gemeente Venray neemt burgemeester Michiel Uitdehaag deel aan de COVM. Namens omwonenden heeft Jan Houba zitting in de commissie (jpmhouba@hetnet.nl).

Op de website van de COVM De Peel vindt u de agenda en de verslagen van de vergaderingen.

Op de hoogte blijven

U kunt op verschillende manieren op de hoogte blijven van het proces:

Burenmailing Defensie

Het Ministerie van Defensie geeft via haar website www.defensie.nl informatie over de voortgang en besluitvorming. Wilt u door Defensie actief op de hoogte gehouden worden van het nieuws over de heropening? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief van Defensie: Burenmailing De Peel. U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar informatiedepeel@mindef.nl. Via dit e-mailadres kunt u ook vragen stellen aan Defensie over dit onderwerp.

Nieuwsbrief gemeente

Wilt u op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief.

Wilt u een vraag stellen aan de gemeente over de vliegbasis? Stuur dan een e-mail naar vliegbasis@venray.nl.

Veelgestelde vragen

Het Ministerie van Defensie wil vliegbasis De Peel heropenen om er F-35 jachtvliegtuigen te laten opstijgen en landen. Ook wil Defensie er oefenen met helikopters en C-130 Hercules toestellen en drones. Het oefenen is noodzakelijk in het belang van onze nationale veiligheid. Op andere militaire vliegvelden in Nederland is onvoldoende geluidruimte beschikbaar in aanwezige vergunningen om daar nog te mogen opstijgen en landen. Op vliegbasis De Peel is nog wel geluidruimte beschikbaar in een bestaande vergunning, ook al is de vliegbasis niet meer in gebruik. Daarom wil Defensie deze vliegbasis weer openen.