Heropening vliegbasis De Peel

Het Ministerie van Defensie wil op termijn vliegbasis De Peel weer in gebruik nemen. Dit is onderdeel van uitbreidingsplannen van Defensie in heel Nederland. Die uitbreiding is nodig vanwege de toenemende onzekerheid en dreiging in de wereld. Voor vliegbasis De Peel heeft Defensie plannen om daar F-35 jachtvliegtuigen te laten opstijgen en landen. Daarvoor is een luchthavenbesluit nodig. Via deze pagina vindt u informatie over het proces dat Defensie doorloopt en hoe omwonenden en andere belanghebbenden daarbij worden betrokken. Ook het standpunt van de gemeente Venray is op deze pagina terug te vinden.

Plannen Defensie

Op 18 december 2023 publiceerde Defensie de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)externe-link-icoon waarin alle plannen van de gehele krijgsmacht staan beschreven, inclusief de locaties die daarbij in beeld zijn. 

Mogelijke invloed op onze regio

Defensie gaat in onze regio drie ruimtebehoeftes onderzoeken die invloed kunnen hebben op onze leefomgeving.

1. Jachtvliegtuigen op vliegbasis De Peel

Defensie heeft extra ruimte nodig voor 2300 sorties van de F-35. Een sortie is het opstijgen en landen van één vliegtuig. Hiervoor onderzoekt Defensie verschillende locaties, waaronder vliegbasis De Peel. 

2. Aanleg zandlandingsbaan

Vliegbasis De Peel is als alternatieve locatie in beeld voor de aanleg van een zandlandingsbaan voor het opstijgen en landen van het transportvliegtuig C-130 (Hercules). Vanaf 2026 wordt dit transportvliegtuig vervangen door de C-390M. Met prioriteit kijkt Defensie voor deze behoefte naar vliegveld Deelen (Veluwe).

3. Uitbreiding laagvlieggebieden voor helikopters

Onze regio is, samen met andere gebieden, in beeld als laagvlieggebied voor helikopters. De beoogde locatie ligt westelijk, aansluitend aan het huidige laagvlieggebied ten zuiden van Venray en richting Asten / Eindhoven.

Meer dan 2000 zienswijzen op uitbreidingsplannen van Defensie

Inwoners, bedrijven, overheden en belangenorganisaties hebben in totaal 2.243 zienswijzen ingediend op de uitbreidingsplannen van Defensie. De beantwoording van al deze zienswijzen gebeurt via een zogenoemde Nota van Antwoord. Staatssecretaris Van der Maat verwacht dat deze nota eind mei door het kabinet wordt vastgesteld. De inhoud ervan wordt meegenomen in het verdere onderzoek naar de effecten op de leefomgeving.

Eind 2024 - begin 2025: kabinet stelt voorkeurslocaties vast

Op basis van de participatie en het afgeronde milieuonderzoek bepaalt het kabinet na de zomer waar de krijgsmacht zijn activiteiten kan uitbreiden. Deze zogeheten ‘voorkeurslocaties’ worden naar verwachting eind 2024 of begin 2025 vastgesteld en ter inzage gelegd.

Ruimtevragen in samenhang bekijken

Om de beschikbare ruimte in heel Nederland zo goed mogelijk te verdelen, brengen ook andere ministeries de komende tijd hun ruimtevragen in beeld. Zodat deze in samenhang kunnen worden bekeken. Al deze visies landen in de Nota Ruimte van het Ministerie van BZK. De plannen van Defensie worden onderdeel van deze Nota Ruimte. Het nieuwe kabinet maakt vervolgens keuzes over welke activiteit op welke plek in Nederland kan plaatsvinden.

Standpunt gemeente Venray

Op 17 september 2019 heeft de gemeenteraad van Venray zich uitgesproken tegen de plannen van Defensie om de vliegbasis te heropenen. Dit vanwege de negatieve effecten die de heropening heeft op de leefbaarheid en het welzijn van de inwoners van Venray en op de economie en bedrijvigheid in Venray.

Rol en aanpak gemeente Venray

De gemeente Venray komt op voor de belangen van inwoners en ondernemers en volgt nauwkeurig alle processtappen die Defensie zet. Vanuit de regierol in de regio heeft de gemeente intensief overleg met omliggende gemeenten en provincies Limburg en Brabant en stemt ze de gezamenlijke belangen goed af.

Commissie voor Overleg en Voorlichting Milieu (COVM)

Tweemaal per jaar is er een vergadering van de Commissie voor Overleg en Voorlichting Milieu (COVM) De Peel. De COVMexterne-link-icoon is een adviescommissie van de minister van Defensie. Vergaderingen zijn openbaar. Bij de vergaderingen van de COVM zijn aanwezig:

  • een gedeputeerde van de provincie (voorzitter)
  • de commandant van de vliegbasis
  • een bestuurder en/of een omwonende van iedere gemeente die binnen de geluidszone van de vliegbasis ligt
  • het Hoofd Bureau Geluidhinder, Zonering en Rapportering van de Koninklijke Luchtmacht
  • een vertegenwoordiger van milieuorganisatie
  • een vertegenwoordiger van de plaatselijke luchtverkeersleiding

Namens de gemeente Venray neemt burgemeester Michiel Uitdehaag deel aan de COVM. Namens omwonenden heeft Jan Houba zitting in de commissie (jpmhouba@hetnet.nl).

Op de website van de COVM De Peelexterne-link-icoon vindt u de agenda en de verslagen van de vergaderingen.

Op de hoogte blijven

U kunt op verschillende manieren op de hoogte blijven van het proces:

Burenmailing Defensie

Het Ministerie van Defensie geeft via haar website www.defensie.nlexterne-link-icoon informatie over de voortgang en besluitvorming. Wilt u door Defensie actief op de hoogte gehouden worden van het nieuws over de heropening? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief van Defensie: Burenmailing De Peel. U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar informatiedepeel@mindef.nl. Via dit e-mailadres kunt u ook vragen stellen aan Defensie over dit onderwerp.

Nieuwsbrief gemeente

Wilt u op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief.externe-link-icoon

Wilt u een vraag stellen aan de gemeente over de vliegbasis? Stuur dan een e-mail naar vliegbasis@venray.nl.