Handelingskader ondersteuning Covid-19 Venray

Het behouden van de sociaal-maatschappelijke infrastructuur is van belang om de kwaliteit van leven van burgers op niveau te houden. Verschillende organisaties hebben al bij de gemeente aangeklopt en naar verwachting zullen er nog meer volgen. Vaak gaat het om een verzoek om financiële ondersteuning maar soms kan het ook op een andere manier (voor een deel) worden opgelost. Het goede gesprek hierover voeren is dan van belang. Dit handelingskader biedt als ondersteuning voor de beoordeling van individuele ondersteuningsverzoeken.

Handelingsperspectief

In de sessie van 2 oktober jl. zijn de uitgangspunten uit de Raadsinformatiebrief (RIB) van 31 augustus jl. als vertrekpunt genomen om tot een handelingskader te komen. Er is gekeken naar de volgende doelgroepen:

 • Sportverenigingen
 • Culturele verenigingen
 • Gemeenschapshuizen en dorpscentra
 • Jongerencentra
 • Lokale vrijwilligersorganisaties
 • Professionele culturele instellingen (Schouwburg, bibliotheek, Venrays museum, Odapark)

Bij de nadere verdieping en bespreking van de criteria uit de RIB van 31 augustus jl, is gebleken dat niet alle criteria praktisch toepasbaar zijn bij bespreking van casuïstiek (vb. of er beschikbare compensatiemiddelen door de gemeente zijn ontvangen van het Rijk). Een nadere beschouwing en analyse heeft erin geresulteerd dat in deze bijzondere tijd, elk verzoek voor ondersteuning bij de opvang van negatieve gevolgen van Covid-19 op z’n eigen merites beoordeeld dient te worden. Maatwerk dus, omdat soort en aard van verzoeken divers zijn, als ook de situatie en het maatschappelijk belang van organisaties of verenigingen. Wel gaan we er vooralsnog vanuit dat eventuele financiële ondersteuning in het kader van Covid-19 eenmalig wordt verstrekt.

Het onderstaande handelingskader biedt dan ook handvatten en leidende principes voor een zorgvuldige weging van oplossingsrichtingen en het al dan niet toekennen of afwijzen van een verzoek om steun. Het handelingskader is opgebouwd uit een aantal leidende principes die bij elk verzoek worden gewogen en die voor alle doelgroepen gelijk zijn. Vervolgens zijn diverse ondersteunende vragen van belang bij de weging van het leidende principe waaraan moet worden voldaan. Niet alle ondersteunende vragen zijn voor alle doelgroepen/organisaties van gelijk belang.

Leidende principes

Bij het beoordelen van verzoeken hanteren we de volgende leidende principes:

 1. Het vraagstuk is ontstaan door Covid-19
 2. Het vraagstuk heeft maatschappelijke urgentie
 3. De aanvrager toont eigenaarschap
 4. De gemeente is het aangewezen vangnet

Ondersteunende vragen

Het vraagstuk is ontstaan door Covid-19

 • Wat is het probleem? (analyse situatie: wat, wanneer, wie, waar)
 • Wat is de relatie met Covid-19 (direct en/of indirect)?
 • Waren er al problemen vóór Covid-19?
 • Zijn er door Covid-19 misgelopen inkomsten? Zijn daar ook besparingen aan gekoppeld?

Het vraagstuk heeft maatschappelijke urgentie

 • Wat is de urgentie, voor zowel de aanvrager als de gemeente?
 • Sluit het doel/intentie van de organisatie aan bij de doelen en ambities van de gemeente?
 • Wat is de urgentie binnen de Venrayse gemeenschap? (Hoeveel mensen betreft het en wat betekent het voor hen, betreft het –eventueel ook - een (stille) kwetsbare doelgroep).
 • Kennen de activiteiten van de organisatie een laagdrempelige toegang voor iedereen? (Zijn er voorwaarden voor deelname?)
 • Wat gebeurt er als de organisatie de ondersteuning niet krijgt? Binnen welke termijn?
 • Zijn er andere oplossingen mogelijk dan en/of naast financiële ondersteuning? Welke rol kan de gemeente daarin spelen? (verbinden, faciliteren).

De aanvrager toont eigenaarschap

 • Wat is het toekomstperspectief, met en zonder ondersteuning? Korte (1 jaar) en lange termijn (5 jaar).
 • Passen de activiteiten die de organisatie aanbiedt nu en over vijf jaar nog bij de behoefte van de gemeenschap/inwoners? (toekomstbestendig)
 • Zijn er besparingen als gevolg van Covid-19?
 • Zijn andere besparingen mogelijk?
 • Kan de aanvrager andere opbrengsten genereren? Is dat al gedaan?
 • Kunnen andere activiteiten worden aangeboden? (‘omscholen’)
 • Wordt er samengewerkt met andere organisaties om samen tot oplossingen te komen? (bijv soortgelijke organisaties of de dorps- of wijkraad)
 • Heeft de organisatie reserves? Hoe lang zijn die voldoende om de organisatie financieel overeind te houden?
 • Wat gaat de aanvrager met de eventuele financiële ondersteuning doen?
 • Verwacht de aanvrager subsidie of voorschot (aan beiden zijn voorwaarden verbonden) of een gift? 13
 • Heeft de organisatie of vereniging in 2020 subsidie ontvangen voor activiteiten die niet of slechts gedeeltelijk hebben kunnen plaatsvinden? Welk bedrag resteert?
 • Is de aanvrager bereid een impuls te geven aan bredere beleidsdoelen als duurzaamheid, versterking kwetsbare groepen of gezonder leven? (wederkerigheid). Zo ja, hoe?

De gemeente is het aangewezen vangnet

 • Kan de organisatie gebruik maken van een voorliggende voorziening? (Togs, Taso, uitstel van betalingen huur/belastingen, etc.)
 • Heeft de organisatie hier een beroep op gedaan?
 • Ja, en wat is daar dan mee gebeurd? Wat heeft dat gebracht en waarom is dat onvoldoende?
 • Nee, waarom niet? En zijn hier nog mogelijkheden om dit alsnog te doen?
 • Zijn er naast de gemeente nog andere zakelijke relaties om een beroep op te kunnen doen? Ja/nee, waarom?
 • Zijn er daarnaast andere, maatschappelijke relaties (vb. zusterorganisaties, huurders, leden, sponsors, omgeving, wijk of dorp) die mede een buffer kunnen vormen?

Procesmatig

Er wordt geadviseerd om verzoeken te beoordelen op de bijdrage aan de leidende principes en met gebruikmaking van de ondersteunende vragen. Gelet op het feit dat we als gemeente zoveel mogelijk vanuit onze rol willen meedenken en integraal willen adviseren met een balans tussen welvaart en welzijn, tussen verbinding en wederkerigheid en tussen fysieke en mentale gezondheid, wordt geadviseerd om een praktisch ingesteld integraal beoordelingsteam in te richten. Soms is toekenning van een financiële bijdrage/subsidie noodzakelijk om de continuïteit te borgen, soms is het noodzakelijkheid om creativiteit voor de toekomst aan te boren. Het beoordelingsteam zal vanuit het handelingsperspectief én de creativiteit het college van adviezen voorzien. Duurzame maatwerkadviezen die uitlegbaar zijn naar samenleving en politiek.

Uiteraard zal een en ander ook nog worden onderzocht op haar juridische legitimiteit en de vraag of het bijvoorbeeld noodzakelijk is om hiervoor een aparte regeling vast te stellen. Het algemene inhoudelijke kader alsook de financiële handelingsruimte worden aan de gemeenteraad als kaderstellend orgaan voorgelegd.