Europese projecten

Venray neemt deel aan Europese projecten.

LearnEER 

Gemeente Venray is betrokken bij het Europese Erasmus+ samenwerkingsproject 'learnEER'. Vanuit Malta, Spanje, Hongarije, Griekenland en Nederland (Venray) participeren partijen in dit project.

Dit project wisselt kennis uit over het energie-efficiënt renoveren van gebouwen. Energie efficiency is in toenemende mate een belangrijk thema bij zowel nieuwbouw als renovatie. Gemeente Venlo bouwde haar gemeentehuis al volgens het C2C principe en de gemeenten Venray, Horst a.d. Maas en Peel en Maas vernieuwden hun gemeentehuis door renovatie of een combinatie van renovatie en nieuwbouw. In alle gevallen besteedden de gemeenten veel aandacht aan duurzaamheid en energie. In Europa krijgt energie efficiency in renovatie steeds meer aandacht. Het project 'learnEER' bundelt kennis en creëert een platform waardoor partijen kennis brengen en halen. Meer informatie: marcel.claus@venray.nl.

Logo learneer

Food Pro-tec-ts

Food Pro-tec-ts staat voor Food Production technologies for transboundary systems en is ontwikkeld om technologische innovatie naar het hart van het Duitse en Nederlandse bedrijfsleven te kunnen brengen. Hiermee wordt met name de concurrentiepositie van het MKB in de Euregio Rijn-Waal / Rijn-Maas-Noord versterkt.

In het project werken ondernemers uit beide landen met innovatie deskundigen in verschillende clusters samen om nieuwe technologieën te ontwikkelen en te leren hoe deze kunnen worden gebruikt. De technologische producten die worden gerealiseerd zullen afgestemd zijn op de behoeften en eisen van het regionale MKB. Daarnaast gaat het om het versterken en verbeteren van de concurrentiepositie van de gehele euregio ten opzichte van andere agrofood regio’s wereldwijd en daarin zit voor ons ook het belang als gemeente Venray en Regio Venlo. We willen immers dat het onze bedrijven goed gaat en dat zij kunnen profiteren van kennis en vernieuwing. Het project heeft een looptijd van vier jaar. De 18 projectpartners zijn georganiseerd in zeven verschillende innovatieclusters. Ondernemers uit de regio en de gemeente Venray zijn o.m. betrokken bij het spoor ”Biomassa”: nieuwe mogelijkheden om uit biomassa producten van hoge kwaliteit te maken. Meer informatie: marcel.claus@venray.nl


logo food pro-tec-ts

Agropole

De gemeente Venray werkt samen met Agribusiness Region Niederrhein en Brightlands campus Greenport Venlo in het project Agropole met als doel bedrijven in de agrofood keten in de euregio grensoverschrijdend in contact te brengen en te laten samenwerken.

Het Duits-Nederlandse grensgebied met Niederrhein en Noord Limburg is één van de belangrijkste agrobusinessregio's in Europa. De gehele keten met zijn kennisintensieve karakter is hier vertegenwoordigd in een aaneengesloten gebied. De regio's hebben verschillende accenten binnen de keten en bieden daardoor een groot potentieel aan synergie-effecten door intensievere samenwerking. Er is sprake van complementariteit.

De grens is tot nu toe een barrière geweest als het gaat om de organisatie van gezamenlijke activiteiten. In het project zal een effectief, grensoverschrijdend netwerk worden opgezet dat de overdracht van informatie versterkt en de grensoverschrijdende communicatie tussen bedrijven, onderwijsinstellingen, wetenschap en instellingen intensiveert. Dit helpt om kennis te vergaren en uit te wisselen en vertrouwen op te bouwen, wat een voorwaarde is voor de bereidheid tot samenwerking. Deze samenwerking leidt tot een stimulans voor innovatie die het concurrentievermogen van bedrijven in de regio versterkt, banen veilig stelt (en schept) en daarmee ook de samenleving ten goede komt.

Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar: marcel.claus@venray.nl

 

Logo Interreg

 

Bio-economienetwerk

Begin 2018 is op initiatief van onder meer Bio treatcenter een Interregproject uitgevoerd gericht op het versterken van de grensoverschrijdende samenwerking met Duitsland op het gebied van circulaire / bio-economie.

Deze eerste stap onder de titel “Potentialanalyse für ein grenzüberschreitendes Bioökonomienetzwerk Krefeld - Nord Limburg” heeft een uitgebreide inventarisatie opgeleverd van activiteiten op het gebied van bio-economie. Partijen hebben in deze inventarisatie aangegeven mogelijkheden te zien in het bouwen van nieuwe (grensoverschrijdende) netwerken om zo nieuwe en meer duurzame business te genereren. Hiervoor is nog wel een impuls nodig. 

Vanuit de wetenschap dat er meer en meer activiteiten aan beide zijden van de grens worden opgestart binnen het thema bio-economie EN de eerder uitgesproken overtuiging dat beide regio’s in dit kader additioneel aan elkaar kunnen zijn is ervoor gekozen om stapsgewijs deze verbinding te verkennen (uitgevoerd in 2018)  bij behoefte te ontwikkelen en waar mogelijk uit te bouwen. 

Een grensoverschrijdende community kan hieraan bijdragen en tevens aan de internationale profilering van zowel de Brightlands Campus Greenport Venlo als hieraan direct, dan wel indirect,  gerelateerde ontwikkelingen (BioTreatCenter, Innoveins, Feed Design Lab etc.). Gedachte van het project is dat het op de juiste wijze verbinden van de netwerken kan leiden tot optimale kennisdeling en ontsluiting van nieuwe business-kansen aan weerszijden van de grens.

Het Netwerk circulaire bio-economie zal professionals uit de landbouw, de verwerkende industrie, de chemie, de logistiek, het afvalbeheer, de gemeenten en de regionale agentschappen voor economische ontwikkeling op één lijn brengen. De nadruk zal liggen op het identificeren van nieuwe bedrijfsmodellen, het in kaart brengen en analyseren van biogene hulpbronnen en afvalstromen (met inbegrip van geschikte toeleveringsketens) en het bevorderen van kwalificaties. Dit zal leiden tot de vorming van nieuwe bedrijfsmodellen en waardeketens in de euregio en zal vervolgens de weg vrijmaken voor een circulaire bio-economie. Meer informatie: marcel.claus@venray.nl

 

Logo Interreg

 

Alle logo's bij elkaar