Europese projecten

Venray neemt deel aan Europese projecten.

LearnEER 

Gemeente Venray is betrokken bij het Europese Erasmus+ samenwerkingsproject 'learnEER'. Vanuit Malta, Spanje, Hongarije, Griekenland en Nederland (Venray) participeren partijen in dit project.

Dit project wisselt kennis uit over het energie-efficiënt renoveren van gebouwen. Energie efficiency is in toenemende mate een belangrijk thema bij zowel nieuwbouw als renovatie. Gemeente Venlo bouwde haar gemeentehuis al volgens het C2C principe en de gemeenten Venray, Horst a.d. Maas en Peel en Maas vernieuwden hun gemeentehuis door renovatie of een combinatie van renovatie en nieuwbouw. In alle gevallen besteedden de gemeenten veel aandacht aan duurzaamheid en energie. In Europa krijgt energie efficiency in renovatie steeds meer aandacht. Het project 'learnEER' bundelt kennis en creëert een platform waardoor partijen kennis brengen en halen. Meer informatie: marcel.claus@venray.nl.

Logo learneer

Food Pro-tec-ts

Food Pro-tec-ts staat voor Food Production technologies for transboundary systems en is ontwikkeld om technologische innovatie naar het hart van het Duitse en Nederlandse bedrijfsleven te kunnen brengen. Hiermee wordt met name de concurrentiepositie van het MKB in de Euregio Rijn-Waal / Rijn-Maas-Noord versterkt.

In het project werken ondernemers uit beide landen met innovatie deskundigen in verschillende clusters samen om nieuwe technologieën te ontwikkelen en te leren hoe deze kunnen worden gebruikt. De technologische producten die worden gerealiseerd zullen afgestemd zijn op de behoeften en eisen van het regionale MKB. Daarnaast gaat het om het versterken en verbeteren van de concurrentiepositie van de gehele euregio ten opzichte van andere agrofood regio’s wereldwijd en daarin zit voor ons ook het belang als gemeente Venray en Regio Venlo. We willen immers dat het onze bedrijven goed gaat en dat zij kunnen profiteren van kennis en vernieuwing. Het project heeft een looptijd van vier jaar. De 18 projectpartners zijn georganiseerd in zeven verschillende innovatieclusters. Ondernemers uit de regio en de gemeente Venray zijn o.m. betrokken bij het spoor ”Biomassa”: nieuwe mogelijkheden om uit biomassa producten van hoge kwaliteit te maken. Meer informatie: marcel.claus@venray.nl


logo food pro-tec-ts

Agropole

De gemeente Venray werkt samen met Agribusiness Region Niederrhein en Greenport Gelderland in het project Agropole met als doel bedrijven in de agrofood keten in de regio’s grensoverschrijdend in contact te brengen en te laten samenwerken.

Hiervoor is door Interreg een subsidie verstrekt om een tweetal bijeenkomsten te organiseren. De eerste bijeenkomst heeft in maart 2017 plaatsgevonden met als thema 'gezonde voeding en een groene werkomgeving'. hieraan hebben ruim 50 bedrijvendeel genomen, goed verdeeld over Duitsland – Nederland. 

De tweede bijeenkomst vond plaats op 30 november 2017. Het thema was 'Digitalisering in agrofood en de uitwerking op de arbeidsmarkt'. Verder zijn de deelnemers naast 2 lezingen over dit thema geïnformeerd en uitgenodigd mee te doen met diverse projecten en activiteiten die in de Euregio spelen.

De komende periode wordt bezien op welke wijze Agropole een vervolg gaat krijgen. Uitwisselen van kennis en ervaring over de grens wordt als zinvol en nuttig ervaren door de deelnemers. Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar: marcel.claus@venray.nl

 

Logo Interreg

 

Potentiaal studie Bio-economie

Het project richt zich op het in beeld brengen van de toegevoegde waarde en het organiseren van een bedrijven- en kennisnetwerk op het gebied van bio-economie.

In dit kader kan bio-economie gedefinieerd worden als algehele transitieterm voor nieuwe ontwikkelingen op het gebied van food, gezondheid, feed, landbouw en bio-based economy en omvat o.a. de focusthema’s van de Brightlands Campus Greenport Venlo (Voeding en gezondheid, Future Farming en voeding en alternatieve grondstoffen). Vanuit de wetenschap dat er meer en meer activiteiten aan beide zijden van de grens worden opgestart binnen het kader bio-economie en de overtuiging dat beide regio’s in dit kader additioneel aan elkaar kunnen zijn is ervoor gekozen om stapsgewijs deze verbinding te verkennen, bij behoefte te ontwikkelen en waar mogelijk uit te bouwen.

Een internationale community kan daarbij bijdragen aan de internationale profilering van zowel de Brightlands Campus Greenport Venlo als hieraan gerelateerde ontwikkelingen (BioTreatCenter, Innoveins, Feed Design Lab etc.). Gedachte van het project is dat het op de juiste wijze verbinden van de netwerken kan leiden tot optimale kennisdeling en ontsluiting van nieuwe business-kansen aan weerszijden van de grens. Het project bouwt hiermee voort op eerdere contacten tussen Regio Venlo en regio Krefeld en de ambitie om tot kennisdeling op dit vlak te komen. Stadt Krefeld is trekker van dit project, gemeente Venray is namens Regio Venlo / Greenport Venlo partner. Meer informatie: marcel.claus@venray.nl

Logo Interreg

 

Euregionaal Project Senior Friendly Communities

Logo interreg

Live safely, enjoy life, stay involved
Samen brengen we grensoverschrijdend seniorvriendelijke gemeenten tot stand, zodat alle senioren in de Euregio Maas-Rijn met plezier blijven meedoen aan het dagelijkse leven!

Dit is de boodschap van het project ‘Senior Friendly Communities’ waarin onze gemeente participeert. In dit project werken 9 euregionale partners samen met 31 deelnemende gemeenten uit de Euregio Maas-Rijn. Het doel van dit project is het tot stand brengen van een seniorenvriendelijke gemeenten. Het accent in het project ligt op de psychische gezondheid van senioren met speciale aandacht voor dementie en ouderdomsdepressie.

Stichting euPrevent-EMR

Het project ‘Senior Friendly Communities’ valt onder de programmalijn ‘Geestelijke gezondheidszorg’ van Stichting euPrevent-EMR. De Stichting euPrevent-EMR ondersteunt grensoverschrijdende samenwerking tussen professionals en organisaties die zich inzetten voor het behoud, de bevordering en het herstel van de volksgezondheid in de Euregio Maas-Rijn.

Financiering

Dit project wordt ondersteund door het Interreg V-A programma Euregio Maas-Rijn.

De looptijd van het project

Het project is gestart in september 2016 en heeft een looptijd van 3 jaar. Meer informatie: www.interregemr.eu

 

Alle logo's bij elkaar