Collegebesluiten 9 juli 2018

Het college nam de ontvangen uitnodigingen en de besluitenlijst van de vorige week voor kennisgeving aan. Deze zijn niet openbaar. Met onderstaande adviezen ging het college akkoord.

3. Erfpacht- en Exploitatieovereenkomst Schouwburg

Akkoord met:

 • Instemmen met de erfpachtovereenkomst, e.e.a. conform bijgevoegde conceptovereenkomst
 • Instemmen met de exploitatieovereenkomst, e.e.a. conform bijgevoegde conceptovereenkomst
 • Aan de burgemeester: de portefeuillehouder Anne Thielen en of wethouder Jan Loonen volmachten om de overeenkomsten op een nader te bepalen datum te ondertekenen.

pdf Bijlagen (PDF, 491.97 KB)

 

4. Leegstandsvergoeding pilot Schuttersveld

Akkoord met:

 • In te stemmen met de pilot leegstandsvergoeding voor de duur van maximaal twee jaar
 • Akkoord gaan met de overeenkomst
pdf Bijlagen (PDF, 292.34 KB)

 

5. St. Annapark, motie 9 d.d.7 november 2017

Akkoord met:

 • In te stemmen met het verzenden van bijgevoegde informatiebrief aan de raad
pdf Bijlagen (PDF, 210.88 KB)

 

6. Subsidieregeling jeugdbescherming en jeugdreclassering Regio Noord-Limburg

Akkoord met:

 • In te stemmen met de Subsidieregeling jeugdbescherming en jeugdreclassering Regio Noord-Limburg, zoals opgenomen in bijlage 1.
 • In te stemmen met het tarief voor 2019, zoals opgenomen in bijlage 2.
 • In te stemmen met het verlenen van mandaat aan het college van B&W van de gemeente Venlo, met de bevoegdheid tot het verlenen van ondermandaat en ondertekeningsmandaat, voor de uitvoering van de subsidieregeling jeugdbescherming en jeugdreclassering, zoals opgenomen in bijlage 3 en bijlage 4.
pdf Bijlagen (PDF, 1.01 MB)

 

7. Subsidiebeleid

Akkoord met:

 • In te stemmen met bijgevoegd raadsvoorstel en dit ter besluitvorming door te geleiden naar de raad.
pdf Bijlagen (PDF, 545.78 KB)

 

9. Vaststelling wijzigingsplan ‘Laagriebroekseweg 1 Leunen’

Akkoord met:

 • Het wijzigingsplan ‘Laagriebroekseweg 1 Leunen’ (NL.IMRO.0984.WBP18001-va01) op grond van het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) ambtshalve gewijzigd ten opzichte van het ontwerpplan vast te stellen, overeenkomstig het advies van het college en de daarbij behorende stukken.
pdf Bijlagen (PDF, 14.55 MB)

 

11. Ondersteuning van duurzame energieopwekking door wijziging heffing gemeentelijke belastingen

Akkoord met:

 • Besluiten conform bijgevoegd raadsvoorstel.
pdf Bijlagen (PDF, 477.54 KB)

 

12. Vaststelling bestemmingsplan ‘Meerlosebaan ong. Wanssum’

Akkoord met:

 • Het bestemmingsplan ‘Meerlosebaan ong. Wanssum’ (NL.IMRO.0984.BP17008-va01) op grond van het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) ongewijzigd ten opzichte van het ontwerpplan vast te stellen, overeenkomstig het advies van het college en de daarbij behorende stukken.
 • Geen exploitatieplan vast te stellen in de zin van artikel 6.12, tweede lid Wro.
pdf Bijlagen (PDF, 17.11 MB)

 

13. Vaststelling bestemmingsplan ‘Geysterseweg 23 Oostrum’

Akkoord met:

 • Het bestemmingsplan ‘Geysterseweg 23 Oostrum’ (NL.IMRO.0984.BP18003-va01) op grond van het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) ongewijzigd ten opzichte van het ontwerpplan vast te stellen, overeenkomstig het advies van het college en de daarbij behorende stukken.
 • Geen exploitatieplan vast te stellen in de zin van artikel 6.12, tweede lid Wro.
pdf Bijlagen (PDF, 30.66 MB)

 

14. Brug naar Werk

Akkoord met:

 • Het project “Brug naar Werk” structureel in te bedden in het aanbod van participatie mogelijkheden
pdf Bijlagen (PDF, 123.41 KB)

 

15. Raadsinformatiebrief inzake reactie Ministerie op brief herziening stem-en telsysteem bij verkiezingen.

Akkoord met:

 • In te stemmen met het verzenden van bijgevoegde informatiebrief aan de raad
pdf Bijlagen (PDF, 193.59 KB)

 

16. Raadsmotie inzake extra politieagenten

Akkoord met:

 • In te stemmen met bijgevoegde concept-brief aan de Minister van Justitie en Veiligheid.
pdf Bijlagen (PDF, 190.49 KB)

 

17. Mandaat, volmacht en machtiging aan Wethouder Jan Loonen

Akkoord met:

 • Besluit tot het verlenen van mandaat, volmacht en machtiging aan wethouder Jan Loonen om in de periode van 16 juli tot 30 juli 2018 besluiten te nemen die niet uitgesteld kunnen worden.
pdf Bijlagen (PDF, 47.62 KB)