Collegebesluiten 9 april 2018

Het college nam de ontvangen uitnodigingen en de besluitenlijst van de vorige week voor kennisgeving aan. Deze zijn niet openbaar. Met onderstaande adviezen ging het college akkoord.

3. 1e bestuursrapportage 2018

Akkoord met:

Aan de raad voorstellen om:

 • Kennis te nemen van de presentatie van de 1e bestuursrapportage 2018;
 • Akkoord te gaan met het positieve resultaat 2018 van € 44.478 voortvloeiend uit de 1e bestuursrapportage 2018 en dit ten gunste brengen van de post onvoorziene uitgaven 2018;
 • Het resultaat uit deze 1e bestuursrapportage over de jaren 2019 t/m 2021 te verwerken in de meerjarenbegroting;
 • Het subsidieplafond 2018 te vermeerderen met € 537.047 en te verhogen tot € 6.394.791 voor 2018;
 • Een reserve afschrijving onderwijshuisvesting in te stellen.
pdf Bijlagen (PDF, 1.69 MB)

5. Raadsinformatiebrief tussentijdse maartcirculaire 2018 gemeentefonds

Akkoord met:

 • Instemmen met bijgaande raadsinformatiebrief maartcirculaire 2018 gemeentefonds
pdf Bijlagen (PDF, 478 KB)

6. Wijziging Arbeidsvoorwaardenregeling Gemeente Venray

Akkoord met:

Neem de door het LOGA aangekondigde wijzigingen van de Arbeidsvoorwaarden in de circulaires:

 • van 20 november 2017 (TAZ/U201700897) en
 • van 18 december 2017 (TAZ/U201700977)

op in de arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Venray met als ingangsdatum 1 januari 2018.

pdf Bijlagen (PDF, 614.56 KB)

8. Geactualiseerde (Water)Bodemkwaliteitskaart Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum

Akkoord met:

 • Bijgevoegde geactualiseerde (Water)Bodemkwaliteitskaart Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum (GOW) vast te stellen.
 • Het niet meer van toepassing verklaren van de (Water)Bodemkwaliteitskaart GOW (2016)
pdf Bijlagen (PDF, 29.99 MB)

9. RIB pilot intensieve begeleiding

Akkoord met:

 • In te stemmen met het verzenden van bijgevoegde informatiebrief aan de raad
   
pdf Bijlagen (PDF, 137.73 KB)

10. Monitoring 2017 Structuurvisie Bijdrage Ruimtelijke Ontwikkeling

Akkoord met:

 • De Monitoring 2017 Structuurvisie Bijdrage Ruimtelijke Ontwikkeling ter vaststelling voorleggen aan de gemeenteraad conform bijgevoegd raadsvoorstel met bijlagen.
pdf Bijlagen (PDF, 580.69 KB)

11. Ontwerp bestemmingsplan ‘Meerlosebaan ong. Wanssum’.

Akkoord met:

 • Te besluiten geen inspraak te verlenen op het bestemmingsplan ‘Meerlosebaan ong. Wanssum’ (NL.IMRO.0984.BP17008-on01).
 • In te stemmen met het ontwerp bestemmingsplan ‘Meerlosebaan ong. Wanssum’ (NL.IMRO.0984.BP17008-on01) en het in procedure brengen daarvan.
pdf Bijlagen (PDF, 9.52 MB)

14. Overeenkomst klein onderhoud vak O

Akkoord met:

 • Overeenkomst te sluiten met Historisch Platform Venray voor het verrichten van klein onderhoud op vak O van de gemeentelijke begraafplaats Boschhuizen.
 • Een vergoeding hiervoor te verlenen ad € 2.500,- per jaar structureel ten laste laten komen van Post Onvoorzien voor 2018 en vanaf 2019 op te nemen in de begroting.

  pdf Bijlagen (PDF, 97.67 KB)

15. Minikermis Koningsdag

Akkoord met:

 • Een evenementenvergunning te verlenen aan de firma Hoefnagels voor het exploiteren van een minikermis van 26 tot en met 29 april 2018 op het Gouden Leeuwplein te Venray;
 • In het evenementenbeleid een nieuwe regel op te nemen, dat er slechts één kermis per kern georganiseerd kan worden in gemeente Venray.
pdf Bijlagen (PDF, 210.96 KB)

18. RIB Verhuizing Xerox

Akkoord met:

 • In te stemmen met het verzenden van bijgevoegde informatiebrief aan de raad
pdf Bijlagen (PDF, 181.97 KB)