Collegebesluiten 8 oktober 2018

Het college nam de ontvangen uitnodigingen en de besluitenlijst van de vorige week voor kennisgeving aan. Deze zijn niet openbaar. Met onderstaande adviezen ging het college akkoord

3. Integrale maatregelen openbare ruimte Blitterswijck

Akkoord met:

  • In te stemmen met de voorbereiding van fase 1, 2 en 3 en de uitvoering van fase 1 van integrale maatregelen in de openbare ruimte van Blitterswijck in 2019. Dit middels het hiervoor benodigde totale krediet ad € 769.900,-- (exclusief btw) uit de reeds vastgestelde budgetten voor riolering, wegbeheer en openbare verlichting.
  • In te stemmen met de voorbereiding van fase 4, 5 en 6 en de uitvoering van fase 2 tot en met 6 van integrale maatregelen in de openbare ruimte van Blitterswijck in de jaren 2020 t/m 2022. Dit middels het benodigde totale krediet ad € 3.119.900,-- (exclusief btw) conform de reeds vastgestelde beheerplannen voor riolering, wegbeheer en openbare verlichting.
  • In te stemmen met bijgaande raadsinformatiebrief
pdf Bijlagen (PDF, 504.04 KB)

 

5. Hospice Zenit subsidie 2017 herzien en vaststellen en subsidieverlening 2019

Akkoord met:

  • Kennis te nemen van de ingediende verantwoording 2017.
  • Kennis te nemen van subsidie aanvraag 2019 voor de periodieke subsidie aan Hospice Zenit voor de inzet van huishoudelijke hulp.
  • De periodieke subsidie van € 30.960,- over 2017 aan Hospice Zenit voor de inzet van huishoudelijke hulp in 2017 op basis van de ingediende verantwoording te herzien en vast te stellen op € € 26.180,-.
  • Het teveel betaalde subsidiebedrag over het jaar 2017 van € 4.780,- terug te vorderen van Hospice Zenit.
  • Aan Hospice Zenit een periodieke subsidie te verlenen van € 29.000,- voor de inzet van huishoudelijke hulp in 2019.
pdf Bijlagen (PDF, 28.46 MB)

 

6. Aanwijzing toezichthoudend ambtenaar kwaliteit Wmo

Akkoord met:

  • Mw. M Wilms aanwijzen tot toezichthoudend ambtenaar kwaliteit Wmo.
pdf Bijlagen (PDF, 141.17 KB)