Collegebesluiten 8 juli 2019

Het college nam de ontvangen uitnodigingen en de besluitenlijst van de vorige week voor kennisgeving aan. Deze zijn niet openbaar. Met onderstaande adviezen ging het college akkoord

4. Informatiebeleidsplan 2019-2022

Akkoord met:

 • Instemmen met informatiebeleidsplan 2019-2022, De digitale gemeente van morgen’;
 • Instemmen met bijgevoegd raadsvoorstel.
pdf Bijlagen (PDF, 4.26 MB)

 

6. Beantwoording vragen inzake eikenprocessierups en bomenkap St. Anna

Akkoord met:

 • In te stemmen met de beantwoording van de vragen van commissielid L. Puts middels bijgevoegde brief.
pdf Bijlagen (PDF, 146.06 KB)

 

8. Beleidsregel landelijke toegankelijkheid maatschappelijke opvang 2019

Akkoord met:

 • Bijgevoegde concept-besluit ‘Beleidsregel landelijke toegankelijkheid maatschappelijke opvang 2019’ vast te stellen;
 • De ‘Beleidsregels landelijke toegankelijkheid maatschappelijke opvang 2017’ per gelijke datum in te trekken.
pdf Bijlagen (PDF, 734.77 KB)

 

9. Subsidie MEE vaststelling 2018

Akkoord met:

 • Kennis nemen van de ingediende subsidieverantwoording 2018 van MEE.
 • De periodieke subsidie 2018 voor deelname aan de wijkteams en Buurtcirkel en het bieden van onafhankelijke cliëntondersteuning in Venray, vast te stellen op € 129.790,-.
pdf Bijlagen (PDF, 581.52 KB)

 

10. Overeenkomst exploitatie St. Annapark

Akkoord met:

 • In te stemmen met bijgaande overeenkomst “Overeenkomst exploitatie St. Annapark”.
 • Aan te wijzen als exploitatiegebied in de zin van afdeling 6.4 Wro, het gebied zoals aangegeven op tekening nummer 201904301, d.d. 2 april 2019.
 • Onder voorbehoud van de in beslispunt 4 bedoelde beschikbaarstelling door de raad, een eenmalige bijdrage ad. € 400.000,00 inclusief btw aan de exploitant toe te kennen in de zin van artikel 3 van voornoemde overeenkomst;
 • De onder 3. bedoelde bijdrage te dekken uit de algemene reserve en dit ter goedkeuring aan de raad voor te leggen door de bijdrage met bijbehorende dekking op te nemen in de Programmabegroting 2020.
pdf Bijlagen (PDF, 94.74 KB)

 

11. Vaststelling bestemmingsplan St. Annapark (NL.IMRO.0984.BP17015-va01) en Beeldkwaliteitsplan St. Annapark

Akkoord met:

 • de zienswijzen tegen het bestemmingsplan deels ontvankelijk te verklaren en deels gegrond te verklaren overeenkomstig de overwegingen als opgenomen in de beoordeling van zienswijzen dat als separate bijlage deel uitmaakt van het bestemmingsplan;
 • het bestemmingsplan St. Annapark (NL.IMRO.0984.BP17015-va01) op grond van het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) gewijzigd ten opzichte van het ontwerpplan vast te stellen, overeenkomstig het advies van het college en de daarbij behorende stukken.
 • geen exploitatieplan vast te stellen in de zin van artikel 6.12, tweede lid Wro.
 • de zienswijzen tegen het beeldkwaliteitplan ontvankelijk te verklaren en ongegrond te verklaren overeenkomstig de overwegingen als opgenomen in de beoordeling van zienswijzen dat als separate bijlage deel uitmaakt van het beeldkwaliteitsplan;
 • het beeldkwaliteitplan St. Annapark op grond van het bepaalde in artikel 12 en 12a van de Woningwet gewijzigd vast te stellen.
pdf Bijlagen 1 (PDF, 78.16 MB) pdf Bijlagen 2 (PDF, 43.58 MB)

De overige bijlagen kunnen worden opgevraagd bij de gemeente.

 

12. Voortgang Mobie (Elektrisch deelvervoer)

Akkoord met:

 • In te stemmen met Projectplan en Projectopdracht Mobie;
 • In te stemmen met het verlengen van het lopende leasecontract van de pilotperiode voor de periode 1 oktober 2019 tot 1 november 2020;
 • In te stemmen met het uitbreiden van het lopende leasecontract ten behoeve van een tweede deelauto voor de periode 1 september 2019 tot 1 november 2020;
 • In te stemmen dat de kosten voor het projectmanagement (€16.790,50) en de kosten voor verlenging van het leasecontract (€9.500) gedekt worden uit de post “Verkeersmaatregelen” uit de begroting 2019;
 • In te stemmen dat de kosten voor uitbreiding van het leasecontract (€ 11.354) gedekt worden uit de middelen voor duurzaamheid in de begroting 2019 (kostenplaats 67421 – energie en klimaat).
pdf Bijlagen (PDF, 580.38 KB)

 

13. Overeenkomst exploitatie Beekweg 44 Venray

Akkoord met:

 • In te stemmen met bijgaande overeenkomst “Overeenkomst exploitatie Beekweg 44 Venray”.
 • Aan te wijzen als exploitatiegebied in de zin van afdeling 6.4 Wro, het gebied zoals aangegeven optekening nummer 201807309, d.d. 23 november 2018.
pdf Bijlagen (PDF, 80.17 KB)

 

14. Vaststellingsovereenkomst Buizerdlaan

Akkoord met:

 • Instemmen met voorliggende vaststellingsovereenkomst Buizerdlaan.
 • Instemmen met antwoordbrief richting kopers Buizerdlaan.
pdf Bijlagen (PDF, 104.59 KB)

 

15. Overeenkomst Exploitatie Vosseven 6 Wanssum

Akkoord met:

 • aan te wijzen als exploitatiegebied in de zin van afdeling 6.4 Wro, het gebied zoals aangegeven op tekeningnummer 201904304 d.d. 25 april 2019;
 • in te stemmen met bijgevoegde anterieure overeenkomst: “Overeenkomst exploitatie Vosseven 6 Wanssum”.
pdf Bijlagen (PDF, 75.66 KB)

 

16. Verkoop grond nabij Tureluur/Beekweg

Akkoord met:

 • In te stemmen met de verkoop van het op tekeningnummer 201807302 d.d. 12 juli 2018 aangegeven stuk grond ter grootte van 2.603 m2 conform bijgevoegde koopovereenkomst en verkoopbesluit.
pdf Bijlagen (PDF, 711.61 KB)

 

17. Startnotitie Regionale Energiestrategie

Akkoord met:

 • Vaststellen van de startnotitie Regionale Energiestrategie (RES) Noord- en Midden- Limburg.
 • Instemmen met de samenwerking tussen Noord- en Midden- Limburg zoals omschreven in de governance paragraaf van de startnotitie.
 • Instemmen met de bijgevoegde raadsinformatiebrief om de gemeenteraad te informeren over de RES.
pdf Bijlagen (PDF, 1.59 MB)

 

18. Beslissing op bezwaar

Akkoord met:

 • De bezwaren van bezwaarde 1 en bezwaarde 2 ongegrond te verklaren, het bestreden besluit in stand te laten en het verzoek om een vergoeding van de proceskosten van bezwaarde 2 af te wijzen.
 • Aan de omgevingsvergunning aanvullend het voorschrift te verbinden dat de op- en overslag van goederen binnen de kaders van de bestemmingsomschrijving moet blijven.

 

19. Subsidiebeleid evenementen

Akkoord met:

 • Het nemen van een voorgenomen besluit over het concept subsidiebeleid evenementen (opgenomen op www.beleidvenray.nl/evenementenbeleid onder het kopje ‘evenement organiseren’) en dit voor te leggen aan evenementenorganisatoren (inspraak).
 • Het definitieve subsidiebeleid evenementen in september 2019 vast te laten stellen door het college van B&W.
pdf Bijlagen (PDF, 230.07 KB)

 

20. Aanvraag omgevingsvergunning Wanssumseweg 12a

Akkoord met:

 • De omgevingsvergunning te verlenen.
pdf Bijlagen (PDF, 17.21 MB)

 

21. Horecabeleid ‘Gastvrij Venray!’

Akkoord met:

 • Het horecabeleid ´Gastvrij Venray!´ vast te stellen, zoals opgenomen op de website www.beleidvenray.nl/horecabeleid onder intrekking van het horecabeleid gemeente Venray van december 2001.
 • Voor de burgemeester: met bovenstaande punt 1 in te stemmen voor zover het zijn bevoegdheid betreft.
pdf Bijlagen (PDF, 452.2 KB)

 

22. Terrassenbeleid ‘Terrassen: hét visitekaartje van Venray!

Akkoord met:

 • Het terrassenbeleid ´Terrassen: hét visitekaartje van Venray!´ vast te stellen, zoals opgenomen op de website www.beleidvenray.nl/terrassenbeleid onder intrekking van het terrassenbeleid gemeente Venray van mei 2016.
 • Voor de burgemeester: met bovenstaande punt 1 in te stemmen voor zover het zijn bevoegdheid betreft.
pdf Bijlagen (PDF, 409.87 KB)