Collegebesluiten 8 april 2019

Het college nam de ontvangen uitnodigingen en de besluitenlijst van de vorige week voor kennisgeving aan. Deze zijn niet openbaar. Met onderstaande adviezen ging het college akkoord

5. Informatieverstrekking Inzake afbouw Roekenbosch

Akkoord met:

 • Instemmen met bijgevoegde concept-brief.
pdf Bijlage (PDF, 51.74 KB)

6. Regeling Lokale/Regionale Sportakkoorden

Akkoord met:

 • In te stemmen met de verdere uitwerking van de ambities uit het nationaal sportakkoord door gebruik te maken van de Regeling Lokale/Regionale Sportakkoorden.
 • Hiervoor, middels een intentieverklaring, gebruik te maken van de beschikbare gelden van het Ministerie van VWS voor het aanstellen van een sportinformateur, die ervoor moet zorgen dat er een lokaal/regionaal sportakkoord komt.
 • Bijgevoegde intentieverklaring te tekenen.
pdf Bijlagen (PDF, 252.71 KB)

 

7. Aanvraag Schoon door de Poort, Stichting Gemeenschapshuis De Hoefslag

Akkoord met:

 • Kennisnemen van de ‘Beoordeling projectplan gemeenschapshuis De Hoefslag Veulen’ van 19 maart 2019, door de beoordelingscommissie Schoon door de Poort;
 • Vaststellen dat het projectplan van Stichting Gemeenschapshuis De Hoefslag voldragen is, en daarmee het tweede plan dat wordt uitgevoerd in het kader van Schoon door de Poort;
 • Reserveren van een bedrag van maximaal € 46.473,- (incl. B.T.W.) voor de uitvoering van het projectplan uit het Raamkrediet ‘versterking gemeenschapsaccommodaties’;
 • Ondertekenen en verzenden van de brief waarmee de initiatiefnemers worden geïnformeerd over het besluit van het college.
pdf Bijlagen (PDF, 1.11 MB)

 

8. Mandaatbesluit aanwijzen toezichthouder Wmo regio Noord-Limburg

Akkoord met:

 • Aan het college van burgemeester en wethouders van Venlo het mandaat te verlenen om ten behoeve van de gemeenten die deelnemen aan het Samenwerkingsconvenant toezichthoudende ambtenaar Wmo een toezichthouder aan te wijzen als bedoeld in artikel 6.1 Wmo juncto artikel 5.11 Awb.
 • Te bepalen dat dit besluit in werking treedt op de dag na bekendmaking.
pdf Bijlagen (PDF, 143.31 KB)

 

9. Verlening subsidie 2019 Venrays Museum

Akkoord met:

 • Voor 2019 een maatwerksubsidie van € 76.280,00 te verlenen voor Venrays Museum en Rooynet.
 • Het Venrays Museum per 1 januari 2019 voor de subsidieverlening te beschouwen als professionele organisaties en op grond hiervan het besluit van 14 augustus 2016 te herzien voor de subsidieverlening voor de jaren 2019 en 2020 (maatwerksubsidie professionele organisaties).
pdf Bijlagen (PDF, 3.28 MB)

 

10. Beslissing op bezwaar

Akkoord met:

 • Het bezwaarschrift van bezwaarden niet-ontvankelijk te verklaren.
 • Het verzoek om een vergoeding van de proceskosten op grond van artikel 7:15 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht af te wijzen.

 

11. Beslissing op bezwaar

Akkoord met:

 • Het bezwaarschrift van bezwaarde niet-ontvankelijk te verklaren.

 

13. Honden Bosweg 45 Venray

Akkoord met:

 • Indien op het adres Bosweg 45 uiterlijk op 15 april 2019 maatregelen zijn getroffen, zoals bijvoorbeeld de plaatsing van een dusdanig hekwerk dat de honden niet kunnen ontsnappen naar openbaar gebied, de invorderingsprocedure van de verbeurde dwangsom voor een totaalbedrag van € 3.000,- niet verder doorzetten;
 • Indien echter op 15 april 2019 geen maatregelen zijn getroffen om te voorkomen dat de honden naar het openbaar gebied kunnen ontsnappen door bijvoorbeeld plaatsing van het onder 1 genoemde hekwerk, de invorderingsprocedure onverkort doorzetten en voor de verbeurde dwangsommen van € 3.000,- een invorderingsbesluit nemen.
 • Tevens indien geconstateerd wordt dat aan punt 1 niet wordt voldaan, de preventieve last onder dwangsom van 14 juni 2019 in te trekken en een besluit last onder bestuursdwang op te leggen. Indien de hond(en) zonder toezicht en niet aangelijnd op de weg worden aangetroffen, de honden in beslag te nemen en op kosten van de overtreder de honden in bewaring te nemen en door een deskundige een gedragstest af te nemen om te bepalen of de honden hinderlijk en/of gevaarlijk zijn.
 • Op basis van de gedragstestresultaten bepalen of de honden in beslag genomen moeten worden.
pdf Bijlagen (PDF, 86.83 KB)