Collegebesluiten 7 mei 2018

Het college nam de ontvangen uitnodigingen en de besluitenlijst van de vorige week voor kennisgeving aan. Deze zijn niet openbaar. Met onderstaande adviezen ging het college akkoord.

3. AVG: verplichte maatregelen voor 25-5-2018

Akkoord met:

 1. Het privacybeleid gemeente Venray, zoals geformuleerd in de bijlage, vaststellen
 2. Het privacybeleid op de gebruikelijke wijze bekendmaken en in werking laten treden de dag na bekendmaking
 3. De huidige privacy officer, Mevr A. van Nieuwenborg, aanwijzen als tijdelijke Functionaris voor de Gegevensbescherming aanmelden bij de Autoriteit Persoonsgegevens
pdf Bijlage_bij_AVG (PDF, 355.37 KB)

4. Aanpassing mandaten en procesmachtigingen

Akkoord met:

 1. Besluiten tot aanpassing van de volgende mandaten en procesmachtigingen onder gelijktijdige intrekking van de gelijkluidende, voorheen geldende mandaten en procesmachtigingen
  • a. procesmachtiging verlenen aan mr. S. Verwaaijen, jurist VTH
  • b. uitbreiden van de procesmachtiging voor de juristen en beleidsadviseur grondzaken
  • c. intrekken van de procesmachtiging van mr. M.J.F.M. Brouns en verlenen hiervan aan mw. mr. N. Scholte, werkzaam voor de gemeente Venlo/ Werkplein
  • d. intrekken van de mandaten verleend aan de teammanager FP&C
  • e. verlenen van mandaat aan de teammanager RO voor het nemen van besluiten op grond van de Verordening starterslening
  • f. verlenen van mandaat aan de teammanager Burgerzaken voor het aanwijzen van stemlokalen op grond van artikel E3 van de Kieswet onder gelijktijdige wijziging van alle mandaten verleend aan de teammanager Brp naar teammanager Burgerzaken
 2. Voor de burgemeester: Instemmen met het onder 1 voorgestelde besluitpunt voor zover het zijn bevoegdheden betreft
 3. Aan de gemeenteraad voorstellen om procesmachtiging te verlenen aan de juristen RO om de gemeenteraad te vertegenwoordigen in rechtsgedingen met betrekking tot bestemmingsplannen
pdf Bijlage_bij_mandaten (PDF, 878.09 KB)

5. Budget voor inhuur projectcapaciteit SDW 

Akkoord met:

Instemmen met het beschikbaar stellen van €87.200 uit de post onvoorzien voor de inhuur van extra capaciteit voor het jaar 2018 om te voldoen aan de extra capaciteitsvraag vanuit diverse projecten en opdrachten.

pdf Bijlage bij_budget_tijdelijke_projectcapaciteit_sdw (PDF, 160.1 KB)

6. Antwoord op motie "samenwerking gemeente met Arriva"

Akkoord met:

 1. In te stemmen met het verzenden van bijgevoegde brieven naar de provincie Limburg en Arriva
 2. De motie ‘Samenwerking gemeente met Arriva’ als afgehandeld beschouwen
pdf Bijlage_bij_motie_arriva (PDF, 285.62 KB)

8. Raadsinformatiebrief inzake Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016

Akkoord met:

De raads- en commissieleden te informeren middels bijgevoegde Raadsinformatiebrief

pdf Bijlage_gezondheidsmonitor (PDF, 19.22 MB)

9. Jaarverantwoording 2017 en ontwerpbegroting 2019 MGR Sociaal Domein Limburg-Noord

Akkoord met:

De raad voor te stellen:

 1. Af te zien van het indienen van een zienswijze
 2. Kennis te nemen van de jaarverantwoording 2017
 3. Kennis te nemen van de ontwerp begroting 2019
pdf Bjlage_bij_jaarstukken_mgr (PDF, 3.1 MB)

10. Overeenkomst exploitatie Lamberdina’s Hoeve en overeenkomst voetpaden

Akkoord met:

 1. aan te wijzen als exploitatiegebied in de zin van afdeling 6.4 Wro, het gebied zoals aangegeven op
 2. tekening nummer 201803307, d.d. 9 maart 2018
 3. in te stemmen met de bijgevoegde overeenkomst: “Overeenkomst Exploitatie Lamberdina’s Hoeve”
 4. in te stemmen met de bijgevoegde overeenkomst: “Overeenkomst voetpaden Wusterveld”
pdf Advies_benwovklamberdinas_hoeve (PDF, 68.16 KB)

De bijlagen van dit besluit zijn niet openbaar.

Wethouder Thielen heeft bij dit besluit niet deelgenomen aan de beraadslaging en de besluitvorming.