Collegebesluiten 7 januari 2019

Het college nam de ontvangen uitnodigingen en de besluitenlijst van de vorige week voor kennisgeving aan. Deze zijn niet openbaar. Met onderstaande adviezen ging het college akkoord

3. Buitenlandse studiereis

Akkoord met:

 • Vaststellen dat het bezoek aan de Fruit Logistica in Berlijn een buitenlandse studiereis in het gemeentelijk belang is.
 • Instemmen met het voornemen van wethouder Loonen tot deelname aan de reis naar Berlijn (Duitsland) van 6 t/m 8 februari 2019.
pdf Bijlagen (PDF, 308.5 KB)

 

5. Voortgangsrapportages majeure projecten

Akkoord met:

 • Wijzigingen in de lijst majeure projecten conform bijlage 1 vast te stellen.
 • De voortgangsrapportages majeure projecten vast te stellen en deze ter kennisgeving aan de commissies aan te bieden.
pdf Bijlagen (PDF, 1.43 MB)

 

6. Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie (artikel 213 GW)

Akkoord met:

 • De raad voor te stellen om de geactualiseerde verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Venray vast te stellen.
 • De raad voor te stellen om de verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Venray uit het jaar 2005 in te trekken.
   
pdf Bijlagen (PDF, 748.63 KB)

 

8. Groenplan De Vlies Veulen

Akkoord met:

 • Bijdrage van Veulen aan zelfsturingsplan DOP Veulen, over te hevelen naar Groenplan Vlies (€12.000).
 • Leefbaarheidsbudget 2015 t/m 2017 te labelen aan Groenplan Vlies (€10.000).
 • Naast de zelfwerkzaamheid van Veulen, budget vanuit “voorziening bouwrijp maken complexen” beschikbaar te stellen voor Groenplan Vlies.
   
pdf Bijlagen (PDF, 309.33 KB)

 

10. Afsprakenkader huisvesting kwetsbare burgers Noord-Limburg

Akkoord met:

 • Kennis nemen van het bijgevoegde afsprakenkader huisvesting kwetsbare burgers Noord-Limburg.

Voor de burgemeester:

 • De ondertekening van het afsprakenkader op te dragen aan wethouder Thielen tijdens het PO Sociaal Domein Noord-Limburg van 17 januari 2019.
pdf Bijlagen (PDF, 422.41 KB)

 

11. Jaarverslag leerplicht/RMC 2017-2018 en ambtsinstructie leerplicht-RMC

Akkoord met:

 • Het jaarverslag leerplicht/RMC schooljaar 2017 - 2018 vast te stellen;
 • De kosten: € 1538,00 ten laste brengen van de post 64625 (uitvoering RMC) en post 64647 (uitvoering Leerplichtwet);
 • Kennis te nemen van de evaluatie VSV-programma 2017/2018;
 • De ambtsinstructie voor de medewerker Leerplicht / RMC vast te stellen.
pdf Bijlagen (PDF, 2.13 MB)

 

12. Monitoring beschikking provincie

Akkoord met:

 • Instemmen met bijgevoegde monitoring.
pdf Bijlagen (PDF, 509.73 KB)

 

13. Aankoop appartementsrecht (voormalige Albert Heijn winkel c.a.)

Akkoord met:

 • In te stemmen met de aankoop van het in de nota genoemde appartementsrecht conform bijgevoegde koopovereenkomst middels vaststelling van bijgevoegd concept aankoopbesluit.
pdf Bijlagen (PDF, 346.18 KB)

 

14. Beantwoording brieven PLUS Van Dijck

Akkoord met:

 • Instemmen met reactie op brieven PLUS Van Dijck dd. 12 juni en 16 november 2018.
pdf Bijlagen (PDF, 2.65 MB)

 

15. Uitbreiding formatie met betrekking tot duurzaamheid

Akkoord met:

 • Kennis nemen van de structurele formatie uitbreiding van 1 fte beleidsmedewerker duurzaamheid (schaal 10a) bij het team ruimtelijke ontwikkeling van de afdeling stad, dorpen en wijken.
 • Kennis nemen van de bijlage ‘Proces duurzaamheid op hoofdlijnen’ (opdracht A4).
pdf Bijlagen (PDF, 88.88 KB)

 

16. Bijdrage professionalisering Toeristisch en Recreatief Platform Venray

Akkoord met:

 • Instemmen met het beschikbaar stellen van een bijdrage ad. € 25.000,- aan de professionalisering van het Toeristisch en Recreatief Platform Venray
pdf Bijlagen (PDF, 95.88 KB)

 

17. Grondprijzen 2019

 • De grondprijzen voor 2019 vaststellen conform bijgevoegde grondprijzenkaart plus tekeningen.
pdf Bijlagen (PDF, 1.22 MB)

 

20. Gunningsbeslissing aanbesteding opvang en vervoer honden en katten

Akkoord met:

 • De opvang en vervoer van honden en katten te gunnen aan Stichting Dierenopvang Op de Smakterheide;
 • Bijgaande overeenkomst inzake de aanbesteding "opvang en vervoer gevonden honden en katten" aan te gaan;
 • Het tekort te dekken uit de post onvoorzien en dit te verwerken in de eerstvolgende berap.
pdf Bijlagen (PDF, 111.46 KB)