Collegebesluiten 6 mei 2019

Het college nam de ontvangen uitnodigingen en de besluitenlijst van de vorige week voor kennisgeving aan. Deze zijn niet openbaar. Met onderstaande adviezen ging het college akkoord

4. 1e bestuursrapportage 2019

Akkoord met:

 • Kennis te nemen van de presentatie van de 1e bestuursrapportage 2019;
 • Akkoord gaan met het negatieve resultaat 2019 van € 329.197 voortvloeiend uit de 1e Bestuursrapportage 2019 en dit ten laste brengen van de post onvoorziene uitgaven 2019;
 • Het resultaat uit deze 1e Bestuursrapportage over de jaren 2020 t/m 2023 verwerken in de meerjarenbegroting;
 • De post onvoorziene uitgaven 2019 weer op het oorspronkelijke begrotingsniveau van € 131.000 terugbrengen door een bedrag van € 1.448.038 te onttrekken uit de Algemene Reserve en toe te voegen aan de post onvoorzien;
 • Het subsidieplafond te handhaven op € 35.318 voor 2019.
 • Het omzetten van Kinderopvang / peuterspeelzaalwerk van deelprogramma 1.2 naar deelprogramma 1.1

Bijlagen volgen.

 

5. Vaststelling subsidie Cultureel Centrum 2017-2018

Akkoord met:

 • Kennisnemen van het jaarverslag en jaarrekening (incl. accountantsverklaring) 2017-2018 van de schouwburg.
 • De subsidie aan de schouwburg voor het seizoen 2017-2018 definitief vaststellen op € 812.964,00.
pdf Bijlagen (PDF, 11.44 MB)

 

6. Vaststellen Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning 2019

Akkoord met:

 • Intrekken van het Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Venray 2018.
 • Vaststellen van het Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Venray 2019.
pdf Bijlagen (PDF, 434.63 KB)

 

8. artikel 38 vragen inzake weigering subsidie tennisbanen T.C. Rodhe

Akkoord met:

 • Instemmen met het beantwoorden van de brieven van VENRAY Lokaal, ProVenray, Samenwerking Venray, VVD Venray, conform artikel 38, conform bijgevoegde brief.
pdf Bijlagen (PDF, 594.67 KB)

 

9. Monitoringsplan onderhoud wegen 2018-2020

Akkoord met:

 • Het “Monitoringsplan onderhoud wegen Venray 2018 t/m 2020” vaststellen.
 • In te stemmen met het vaststellen van de bijbehorende investeringsbudgetten voor reconstructies voor de jaren 2019 tot en met 2023.
 • In te stemmen met het instellen van een bestemmingsreserve dekking kapitaallasten wegen.
 • In te stemmen met de financiële consequenties, namelijk het storten van de budgetoverschotten 2019 tot en met 2023 in de bestemmingsreserve dekking kapitaallasten wegen en het bijramen van het tekort in 2023 ad € 83.963 ten laste van het resultaat.
 • In te stemmen met de gevolgen voor het grondbedrijf door de gewijzigde uitgangpunten voor de aanleg van nieuwe werken.
pdf Bijlagen (PDF, 1.07 MB)

 

10. Ontwerpbestemmingsplan ‘Horsterweg 41 Castenray’.

Akkoord met:

 • Te besluiten geen inspraak te verlenen op het bestemmingsplan ‘Horsterweg 41 Castenray’ (NL.IMRO.0984.BP18015-on01).
 • In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘Horsterweg 41 Castenray’ (NL.IMRO.0984.BP18015-on01) en het in procedure brengen daarvan.
pdf Bijlagen (PDF, 9.67 MB)