Collegebesluiten 5 november 2018

Het college nam de ontvangen uitnodigingen en de besluitenlijst van de vorige week voor kennisgeving aan. Deze zijn niet openbaar. Met onderstaande adviezen ging het college akkoord

3. 2e Berap 2018

Akkoord met:

 • De tweede BERAP 2018 via de Griffie ter besluitvorming sturen naar de Raad
pdf Bijlagen (PDF, 3.15 MB)

 

4. De Basisschool De Toverbal via anti-kraak in gebruik geven

Akkoord met:

 • Kennis nemen van het in de nota gestelde.
 • Alvorens u een definitief besluit neemt over het via anti-kraak in gebruik geven van Basisschool De Toverbal, de gemeenteraad vragen zijn wensen en bedenkingen kenbaar te maken ten aanzien van uw voorgenomen besluit conform bijgevoegd raadsvoorstel.
pdf Bijlagen (PDF, 192.2 KB)

 

6. Tijdelijk privaat cameratoezicht bij afvalinzamelpunten

Akkoord met:

 • Tijdelijk privaat cameratoezicht in te zetten bij afvalinzamelpunten binnen de gemeente Venray
pdf Bijlagen (PDF, 195.72 KB)

 

7. Aanpassen Verordening maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Akkoord met:

 • De raad voor te stellen om de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Venray 2018 in te trekken.
 • De raad voor te stellen om de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Venray 2019 vast te stellen.
pdf Bijlagen (PDF, 735.47 KB)

 

8. Aanpassen Verordening Jeugdhulp 2019

Akkoord met:

 • De raad voor te stellen om de Verordening Jeugdhulp gemeente Venray 2018 in te trekken.
 • De raad voor te stellen om de Verordening Jeugdhulp gemeente Venray 2019 vast te stellen.
 • Het besluit nadere regels jeugdhulp gemeente Venray 2018 in te trekken, onder voorbehoud van vaststelling door de raad van de verordening jeugdhulp gemeente Venray 2019.
 • Het besluit nadere regels jeugdhulp 2019 vast te stellen onder voorbehoud van vaststelling door de raad van de verordening jeugdhulp gemeente Venray 2019.
pdf Bijlagen (PDF, 1.05 MB)

 

9. Berap 2018 Veiligheidsregio Limburg Noord en begrotingswijzigingen 2018 – 2019

Akkoord met:

 • Kennisnemen van de Berap 2018 Veiligheidsregio Limburg-Noord
 • Akkoord gaan met bijgevoegde zienswijzen
 • In te stemmen met bijgevoegd raadsvoorstel
pdf Bijlagen (PDF, 3.28 MB)

 

10. Subsidie verlening Atelier Jerusalem 2019

Akkoord met:

 • Aan PSW een periodieke subsidie verlenen voor het jaar 2019 van € 55.952,- ten behoeve van Atelier Jerusalem voor de ondersteuning van kwetsbare burgers.
 • Kennis te nemen van het intrekken van de subsidieaanvraag deel 2 door PSW voor de incidentele subsidie van € 17.310,17 ten behoeve van het project Kunstwerk, omdat er (nog) geen concreet plan van aanpak is afgesproken met gemeente Venray.
pdf Bijlagen (PDF, 634.76 KB)

 

11. Brug naar Werk

Akkoord met:

 • Instemmen met bijgaande raadsinformatiebrief over de definitieve evaluatie van het project “Brug naar Werk”.
pdf Bijlagen (PDF, 389.71 KB)

 

12. Evaluatie Participatieraad en uitgangspunten voor inwoner- en cliëntenparticipatie sociaal domein

Akkoord met:

 • Kennis te nemen van het evaluatierapport “Blik op de Participatieraad: evaluatie vanuit verschillende perspectieven”;
 • In te stemmen met de in deze adviesnota genoemde uitgangspunten voor een nieuw model voor inwoner- en cliëntenparticipatie in het sociaal domein.
pdf Bijlagen (PDF, 1.58 MB)

 

13. Evaluatie Werkplein Venlo-Venray

Akkoord met:

 • Kennis te nemen van de evaluatie Werkplein Venlo-Venray.
 • De evaluatie ter bespreking aan te bieden aan de commissie Leven en ter kennisname aan de raad.
pdf Bijlagen (PDF, 6.51 MB)

 

14. Subsidie logeerhuis Kapstok

Akkoord met:

 • in te stemmen met het jaarlijks verlenen van € 33.333,33 subsidie aan logeerhuis Kapstok met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2017 tot en met 31-12-2019
pdf Bijlagen (PDF, 1.12 MB)

 

15. Verhogen investering bruikleenvoorziening Wmo

Akkoord met:

 • in te stemmen met het verhogen van het investeringskrediet voor bruikleenvoorziening Wmo in 2018 en 2019 met € 100.000,- voor het jaar 2018 en 2019.
 • in te stemmen met de dekking van de hieruit voortvloeiende kapitaallasten binnen het sociaal domein.
pdf Bijlagen (PDF, 104.7 KB)

 

16. Aankoop appartementsrecht (voormalige Albert Heijn winkel c.a.)

Akkoord met:

 • Kennis nemen van het in de nota gestelde.
 • Alvorens u een definitief besluit neemt over de aankoop van het in de nota genoemde appartementsrecht, de gemeenteraad vragen zijn wensen en bedenkingen kenbaar te maken ten aanzien van uw voorgenomen besluit conform bijgevoegd raadsvoorstel.
pdf Bijlagen (PDF, 335.27 KB)

 

18. Stand van zaken Masterplan Recreatieve Routes Venray

Akkoord met:

 • RIB met bijlage stand van zaken Masterplan Recreatieve Routes ter informatie aanbieden aan gemeenteraad van Venray.
pdf Bijlagen (PDF, 348.84 KB)

 

19. Subsidieverordening stimulering duurzaam opwekken van energie gemeente Venray

Akkoord met:

 • Besluiten conform bijgevoegd raadsvoorstel.
pdf Bijlagen (PDF, 601.82 KB)

 

20. Elektrisch deelvervoer

Akkoord met:

 • In te stemmen met het plan van aanpak Elektrisch Deelvervoer.
 • Voor fasen 1 (Roadshow) en fase 2 (Pilot) van het plan van aanpak één bedrag van €20.500 beschikbaar te stellen voor 2018 én 2019.
 • Aan de hand van de opgedane ervaringen in fase 2, wordt de intentie uitgesproken deel te nemen aan fase 3
  (structurele uitvoering) en fase 4 (opschaling) voor Elektrisch Deelvervoer
pdf Bijlagen (PDF, 1.48 MB)

 

21. Verduurzaming gemeentelijk wagenpark

Akkoord met:

 • De huidige auto’s van Team VTH en de weginspectie in 2019 te vervangen door elektrische voertuigen en één hybride voertuig.
 • Het voor ad 1 beschikbare budget jaarlijks te verhogen met €9.000 en dit voor 2019 te dekken uit de post onvoorzien en vanaf 2020 structureel in de begroting op te nemen.
pdf Bijlagen (PDF, 175.22 KB)

 

22. Intrekken "Beleidskader huisvesting buitenlandse werknemers Noord-Limburg" en vaststellen notitie van uitgangspunten

Akkoord met:

 • Het huidige “beleidskader huisvesting buitenlandse werknemers Noord-Limburg“, daterend van 29 januari 2013, in te trekken.
 • De notitie met uitgangspunten voor goede huisvesting van arbeidsmigranten vast te stellen tot het moment dat het nieuwe regionale beleidskader is vastgesteld.
pdf Bijlagen (PDF, 1005.24 KB)

 

23. Verordeningen en tarieven gemeentelijke heffingen 2019

Akkoord met:

 • De onderstaande belastingverordeningen vast te stellen:

a. Verordening op de heffing en de invordering van onroerende- zaakbelastingen 2019;

b. Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2019;

c. Verordening op de heffing en invordering van een rioolaansluitrecht 2019 (met tarieventabel);

d. Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing 2019 (met tarieventabel);

e. Verordening op de heffing en de invordering van toeristenbelasting 2019;

f. Verordening op de heffing en de invordering van watertoeristenbelasting 2019;

g. Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2019;

h. Verordening op de heffing en de invordering van leges 2019 (met tarieventabel);

i. Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2019 (met tarieventabel);

j. Verordening op de heffing en de invordering van havengeldbelasting 2019;

k. Verordening op de heffing en de invordering van reclamebelasting 2019 (met tarieventabel);

l. Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting 2019 (met tarieventabel);

m. Verordening op de heffing en invordering van een BIZ-bijdrage en op de subsidie voor de BI-zone Smakterheide Venray 2019;

n. Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2019 (met tarieventabel);

 • De belastingverordeningen 2018 intrekken met ingang van 1 januari 2019.
pdf Bijlagen (PDF, 1.22 MB)

 

24. Bekendmaking tarieven Onroerende zaakbelasting 2018

Akkoord met:

 • Kennisnemen van de foutieve publicatie van de verordening onroerende-zaakbelastingen (OZB) 2018;
 • Kennisnemen van de juridische analyse;
 • In te stemmen met het handhaven van de aanslagen.
pdf Bijlagen (PDF, 130.81 KB)

 

26. Actualiseren kermisverhuurvoorwaarden Venray Centrum

Akkoord met:

 • Instemmen met het actualiseren van de kermisverhuurvoorwaarden Venray Centrum
pdf Bijlagen (PDF, 307.22 KB)

 

27. Nemen beslissingen op bezwaren

Akkoord met:

 • Het nemen van beslissingen op de bezwaarschriften conform bijgaande conceptbrieven.
pdf Bijlagen (PDF, 1.04 MB)