Collegebesluiten 5 maart 2018

Het college nam de ontvangen uitnodigingen en de besluitenlijst van de vorige week voor kennisgeving aan. Deze zijn niet openbaar. Met onderstaande adviezen ging het college akkoord.

3. Ontwikkelovereenkomst renovatie D'n Oesterham

Akkoord met:

 1. Het beschikbaar stellen van het exact benodigde bedrag ten behoeve van de realisatie van renovatie D’n Oesterham, te weten €140.609,-. Dit bedrag kan worden toegekend op basis van het gereserveerde budget “Raamkrediet gemeenschapsaccomodaties – Schoon door de Poort” voor de periode 2017 – 2022.
 2. Het aangaan en instemmen met de inhoud van een ontwikkelovereenkomst met de Stichting D’n Oesterham te Oostrum in het kader van Schoon door de Poort.
 3. De burgemeester machtigt wethouder Thielen om de overeenkomst namens de gemeente te ondertekenen.
pdf bijlage_bij_dn_oesterham.pdf (PDF, 2.85 MB)

4. Aansluiten bij de Statiegeldalliantie

Akkoord met:

Aan te sluiten bij de Statiegeldalliantie, door zich aan te melden via statiegeldalliantie.org, om de Tweede Kamer te bewegen het statiegeldsysteem uit te breiden naar kleine PET-flesjes en blikjes.

pdf bijlage_bij_statiegeldalliantie.pdf (PDF, 161.45 KB)

5. RIB 'motie noodkaart'

Akkoord met:

Instemmen met bijgevoegde RIB

pdf bijlage_bij_noodkaart.pdf (PDF, 198.51 KB)

6. Subsidieplafond en subsidieverlening onderwijshuisvesting Landweert

Akkoord met:

 1. Instemmen met het subsidieplafond van € 975.037,00 voor de renovatie van de voormalige basisschool Vlaswei (Boterbloem 47) en dit als een subsidie beschikbaar stellen aan SPOV.
 2. Instemmen met het subsidieplafond van € 689.082,00 voor de renovatie van het voormalige Landweert gebouw (Boterbloem 45) t.b.v. de Montessorischool.
 3. Instemmen met de voorfinanciering van € 52.735,00 voor de kinderopvang in het gebouw van de Montessorischool
pdf bijlage_bij_onderhuisvesting.pdf (PDF, 244.02 KB)

7. Subsidie kindregelingen 2018

Akkoord met:

 1. Aan Stichting Leergeld Venray een subsidie van € 152.000,- te verlenen voor het jaar 2018.
 2. Aan Jeugdsportfonds Venray een subsidie van € 150.000,- te verlenen voor het jaar 2018.
 3. Aan Jeugdcultuurfonds Venray een subsidie van € 20.000,- te verlenen voor het jaar 2018.
 4. De genoemde subsidiebedragen ten laste te brengen van de hiervoor beschikbare middelen binnen het armoedebudget.
pdf bijlage_bij_kindregelingen.pdf (PDF, 1.29 MB)

8. Grondruil Sparrendreef en De Germaan

Akkoord met:

 1. te besluiten tot verkoop aan Maessen Projecten B.V., Metaalweg 5, 5804 CG Venray, van ca. 10.371 m2 grond, gelegen Sparrendreef, zoals aangegeven in blauw en groen op tekening met nummer 201609319, d.d. 5 oktober 2016;
 2. te besluiten tot aankoop van Maessen Projecten B.V., van ca. 8.951 m2 grond, gelegen Sparrendreef, zoals aangegeven in roze en rood op tekening met nummer 201609319, d.d. 5 oktober 2016;
 3. te besluiten tot aankoop van Maessen Projecten B.V. van ca. 93 m2 grond, gelegen De Germaan, zoals aangegeven op tekening met nummer 201612304, d.d. 16 december 2016;
 4. een en ander onder de bepaling dat deze ruiling geschiedt met gesloten beurzen en conform de bij dit besluit behorende ruilovereenkomst met genoemde tekeningen.
pdf bijlage_bij_grondruil.pdf (PDF, 400.67 KB)

9. Monitoring beschikking provincie

Akkoord met:

Instemmen met bijgevoegde monitoring

pdf bijlage_bij_monitoring.pdf (PDF, 3.06 MB)

11. Ontwerp bestemmingsplan ‘Loobeek-Deelgebied De Spurkt en Venrays Broek’

Wethouder Loonen heeft niet deelgenomen aan de beraadslaging vanwege een persoonlijk feit

Akkoord met:pdf bijlage_4_-_verkennend_waterbodemonderzoek.pdf (PDF, 35.87 MB)
 1. Te besluiten geen inspraak te verlenen op het bestemmingsplan Loobeek-Deelgebied De Spurkt en Venrays Broek (NL.IMRO.984.BP17003-on01).
 2. In te stemmen met het ontwerp bestemmingsplan Loobeek-Deelgebied De Spurkt en Venrays Broek (NL.IMRO.984.BP17003-on01) en het in procedure brengen daarvan.
pdf bijlagen_deel_1_loobeek.pdf (PDF, 2.75 MB)pdf bijlage_6_-_explosievenonderzoek.pdf (PDF, 48.31 MB) pdf bijlage_deel_2_bij_bp_loobeek.pdf (PDF, 17.15 MB) pdf bijlagen_tekeningen_loobeek.pdf (PDF, 9.45 MB) pdf bijlage_3_-_archeologisch_vooronderzoek.pdf (PDF, 18.33 MB)

 


 

13. Overdracht kapel en omliggende grond Deurneseweg

Akkoord met:

te besluiten tot aankoop van mevrouw Vroomen, woonachtig aan Bergkwartier 25, 5801 PT te Venray, van ca. 74 m2 grond, gelegen te Merselo aan de Deurneseweg, kadastraal bekend gemeente Venray, sectie Z nummer 463, gedeeltelijk, zulks conform bijgaande overeenkomst, conceptbesluit en tekening met nummer 201712309, d.d. 21 december 2017.

pdf bijlage_bij_kapel.pdf (PDF, 362.15 KB)

RIB Masterplan Recreatieve Routes Venray

Akkoord met:

 1. Instemmen met de RIB Masterplan Recreatieve Routes en bijlage Masterplan Recreatieve Routes Venray, stand van zaken, januari 2018.
 2. RIB transitie LeisurePort en bijlage ter kennisname brengen aan de gemeenteraad Venray
pdf bijlage_bij_masterplan.pdf (PDF, 423.46 KB)

15. RIB transitie LeisurePort

Akkoord met:

 1. Instemmen met de RIB transitie LeisurePort
 2. RIB transitie LeisurePort ter kennisname brengen aan de gemeenteraad Venray
pdf bijlage_bij_leisureport.pdf (PDF, 299.72 KB)