Collegebesluiten 5 februari 2018

Het college nam de ontvangen uitnodigingen en de besluitenlijst van de vorige week voor kennisgeving aan. Deze zijn niet openbaar. Met onderstaande adviezen ging het college akkoord.

3. Actualisatie “Register stukken onder geheimhouding/besloten vergaderingen”

Akkoord met advies:

 • Het advies ten aanzien het te actualiseren “Register stukken onder geheimhouding/besloten vergaderingen”, conform het overzicht behorende bij deze nota, ter kennis brengen van de griffie.

De bijlage is niet openbaar

5. Kastanjebloedingsziekte en essentaksterfte

Akkoord met:

 • Bijgevoegd raadsvoorstel, met bijbehorende bijlagen, ter advisering en besluitvorming toezenden aan de gemeenteraad.
pdf bijlage_bij_kastanjebloedingsziekte_en_essentaksterfte (PDF, 36.26 MB)

6. Grondtransacties De Blakt

Akkoord met:

 1. In te stemmen met de verkoop van ca. 72.484 m2 grond, gelegen De Blakt, aan SELP Venray BV, zulks conform aanbieding, acceptatie, tekening en concept-besluit.
 2. In te stemmen met de aankoop van ca. 50.120 m2 grond, gelegen De Blakt, van Maessen Projecten B.V, zulks conform bijgaande overeenkomst met tekening.
 3. In te stemmen met de aankoop van ca. 22.366 m2 grond, gelegen De Blakt, van Colbers Grondexploitatie de Blakt B.V., zulks conform bijgaande overeenkomst met tekening.
pdf bijlage_bij_grondtransacties_de_blakt (PDF, 3.22 MB)

7. Uitvoering motie Woonhof

Akkoord met:

 1. Op basis van de ingediende plannen met Wonen Limburg in overleg treden om het plan voor een woonhofje aan de Kruitweg verder uit te werken.
 2. Partijen informeren middels bijgevoegde conceptbrieven.
 3. De gemeenteraad informeren middels bijgevoegde raadsinformatiebrief.
pdf bijlage_bij_uitvoering_motie_woonhof (PDF, 165.26 KB)

8. Ontwerp beeldkwaliteitsplan Brabander cluster 4 

Akkoord met:

 1. In te stemmen met het ontwerp beeldkwaliteitsplan Brabander cluster 4 en als welstandskader in procedure te brengen.
 2. Ontwerp beeldkwaliteitsplan Brabander cluster 4 vrijgeven voor inspraak op grond van artikel 12, lid 4 Woningwet en de ‘Verordening inzake de wijze waarop ingezetenen en belanghebbenden bij de voorbereiding van gemeentelijk beleid worden betrokken’ van de gemeente Venray.
pdf bijlage_bij_ontwerp_beeldkwaliteitsplan_brabander_cluster_4 (PDF, 23.36 MB)

9.  Eerste bevindingen inventarisatie en analyse documenten Omgevingswet

Akkoord met:

 • Instemmen met de notitie ‘Inventarisatie en analyse ruimtelijk beleid gemeente Venray, 1e bevindingen’.
pdf bijlage_bij_eerste_bevindingen_inventarisatie_en_analyse_documenten_omgevingswet (PDF, 1.41 MB)

10. Budget organisatie gemeenteraadsverkiezingen en referendum

Akkoord met:

 1. Een bedrag van ca. €5.200,- beschikbaar te stellen voor de organisatie van het referendum.
 2. Een extra bedrag van ca. €16.700,- beschikbaar te stellen voor de organisatie van de gemeenteraadsverkiezingen.
 3. De financiële gevolgen te dekken vanuit de van het Rijk te ontvangen bijdrage voor het referendum
pdf nota_kosten_-_5_februari (PDF, 125.44 KB)

11. Verlenen omgevingsvergunning

Akkoord met:

 1. Vergunning te verlenen voor het gebruiken van 9 groepswoningen voor het huisvesten van 83
 2. arbeidsmigranten voor de duur van 5 jaar.
 3. De raad middels een Raadsinformatiebrief informeren over het verlenen van deze vergunning.
pdf bijlage_bij_verlenen_omgevingsvergunning (PDF, 5.05 MB)

12. Resultaten onderzoek kermis Venray

Akkoord met:

 1. Kennis nemen van het onderzoek ‘Resultaten onderzoek kermis Venray’.
 2. In stemmen met de uitkomst van de SWOT-analyse om de centrum kermis in eigen beheer te blijven organiseren.
 3. Instemmen met het informeren van de raad d.m.v. bijgaande raadsinformatiebrief
pdf bijlage_bij_resultaten_onderzoek_kermis_venray (PDF, 699.63 KB)