Collegebesluiten 4 juni 2018

Het college nam de ontvangen uitnodigingen en de besluitenlijst van de vorige week voor kennisgeving aan. Deze zijn niet openbaar. Met onderstaande adviezen ging het college akkoord.

5. SKJ registratie jeugdconsulenten (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd)

Akkoord met:

In te stemmen met de SKJ registratie van de jeugdconsulenten van de gemeente Venray.

pdf Bijlagen (PDF, 117.93 KB)

7. Motie realisatieplicht bouwinitiatieven

Akkoord met:

1. Toevoegen van een realisatieplicht in de te sluiten anterieure overeenkomsten.
2. De commissie middels toezending van deze nota en bijlage informeren over uitvoering van de motie realisatieplicht bouwinitiatieven.
3. De raadsmotie ‘realisatieplicht bouwinitiatieven’ van 7 november 2017 hiermee als afgedaan beschouwen.


pdf Bijlagen (PDF, 158.65 KB)

8. Raadsinformatiebrief 1e actualisatie Bestuursafspraken POL

Akkoord met:

Instemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief 1e actualisatie bestuursafspraken POL inclusief bijlagen.

pdf Bijlagen (PDF, 2.52 MB)

9. Raadsinformatiebrief Maaslijn en Stationsomgeving

Akkoord met:

In te stemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief over voortgang van de projecten opwaardering Maaslijn en Stationsomgeving Venray


pdf Bijlagen (PDF, 561.92 KB)

11. Aanwijzing vertegenwoordiger Bestuurlijk Overleg RUD Limburg Noord

Akkoord met:

1. Aan te wijzen uit het college wethouder C. Brugman als lid voor het Algemeen Bestuur van de Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord voor de zittingsperiode van het college;
2. Aan te wijzen uit het college burgemeester H. Gilissen als plaatsvervangend lid voor het Algemeen Bestuur van de Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord;
3. Voor kennisgeving aan te nemen de procedure voor kandidaatstelling en verkiezing van voorzitter en leden van het dagelijks bestuur.

pdf Bijlagen (PDF, 430.84 KB)