Collegebesluiten 4 december 2018

Het college nam de ontvangen uitnodigingen en de besluitenlijst van de vorige week voor kennisgeving aan. Deze zijn niet openbaar. Met onderstaande adviezen ging het college akkoord

3. Vaststellen straatnaam de Conifeer in Oostrum

Akkoord met:

 • Instemmen met de vaststelling van de straatnaam De Conifeer te Oostrum als toegangsweg voor de Mobile Home Campus zoals aangegeven op bijgaande kaart
pdf Bijlagen (PDF, 444.83 KB)

 

4. Ledenvergadering euregio rijn-maas-noord dd 7-12-2018

Akkoord met:

 • Kennisnemen van geannoteerde agenda (bijlage 1);
 • Instemmen met de voorstellen van het dagelijks bestuur van de euregio aan de ledenvergadering zoals geformuleerd in de stukken in bijlage 2.
pdf Bijlagen (PDF, 8 MB)

 

7. Toestemming oormerken vermogen wijkraad West-Zuid, dorpsraden Blitterswijck, Ysselsteyn, Oirlo en het Dorpsradenoverleg.

Akkoord met:

 • In te stemmen met de ingediende verzoeken om toestemming tot vermogensvorming voor de wijkraad West-Zuid, de dorpsraden Blitterswijck, Ysselsteyn, Oirlo, alsmede het Dorpsradenoverleg Venray.
pdf Bijlagen (PDF, 651.73 KB)

 

9. Beantwoording (art 38) vragen Doorontwikkeling The B

Akkoord met:

 • De vragen van ProVenray, D66 en PvdA met betrekking tot de doorontwikkeling van The B conform bijlage 1 te beantwoorden.
pdf Bijlagen (PDF, 343.53 KB)

 

10. Toekomst Venray Beweegt

Akkoord met:

 • Het plan Venray Beweegt 2019 t/m 2022 vaststellen.
 • Instemmen met het voortzetten van de lokale JOGG-aanpak voor een periode van 3 jaar.
pdf Bijlagen (PDF, 2.92 MB)

 

11. Venray Beweegt (formatie en personeel)

Akkoord met:

 • Instemmen met een structurele formatie uitbreiding van 2.89 fte buurtsportcoach (schaal 9) per 1 januari 2019 voor Venray Beweegt bij het team maatschappelijke ontwikkeling van de afdeling stad, dorpen en wijken.
 • Instemmen met het behouden van de huidige bemensing en hiervoor geen nieuwe werving op te starten gelet op de continuïteit in het speelveld.
pdf Bijlagen (PDF, 190.12 KB)

 

12. Onderzoek de Vergeten Driehoek en gedeelte wijk West-Zuid

Akkoord met:

 • Opdracht te verstrekken aan het bureau LokaleZaken voor het uitvoeren van een onderzoek naar overlast en onveiligheid in de Vergeten Driehoek inclusief directe omgeving en een gedeelte van de wijk West-Zuid.
pdf Bijlagen (PDF, 79.99 KB)

 

13. Statutenwijziging Stichting BiblioNu

Akkoord met:

 • Kennis nemen van de statutenwijziging van Stichting BiblioNu.
pdf Bijlagen (PDF, 227.9 KB)

 

14. Subsidieverlening 2019 BiblioNu

Akkoord met:

 • Aan BiblioNu voor het jaar 2019 een periodieke subsidie van € 622.083 verlenen en de aanvraag voor het meerdere te weigeren.
 • Bijgevoegde subsidiebeschikking toe te sturen aan BiblioNu.
 • Bijgevoegde RIB te versturen aan de leden van de gemeenteraad en hiermee motie nr. 16 af te handelen.
pdf Bijlagen (PDF, 7.3 MB)

 

15. Overeenkomst exploitatie bezoekerscentrum Duitse militaire begraafplaats Ysselsteyn

Akkoord met:

 • Aan te wijzen als exploitatiegebied in de zin van afdeling 6.4 Wro, het gebied zoals aangegeven op tekening nummer 201807301, d.d. 9 juli 2018.
 • In te stemmen met bijgaande overeenkomst “Overeenkomst Exploitatie bezoekerscentrum Duitse militaire begraafplaats Ysselsteyn”.
pdf Bijlagen (PDF, 153.65 KB)

 

16. Wijziging overeenkomsten

Akkoord met:

 • Instemmen met de wijzigingen in de koopovereenkomst en de overeenkomst van opdracht.
pdf Bijlagen (PDF, 80.33 KB)

 

21. Beslissing op bezwaar omgevingsvergunning uitbreiden bovenwoning Passage 14 Venray

Akkoord met:

 • het bezwaar gericht tegen de omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een bovenwoning aan de Passage 14 in Venray ontvankelijk doch ongegrond te verklaren;
 • de motivering van de vergunning te verbeteren.
pdf Bijlagen (PDF, 108.18 KB)

 

22. Beslissing op bezwaar omgevingsvergunning herbouw woning Veulenseweg 63 Veulen

Akkoord met:

 • het bezwaar gericht tegen de omgevingsvergunning voor het herbouwen van een woning aan de Veulenseweg 63 in Venray gegrond te verklaren en aan bezwaarmaker de proceskosten van € 501,- te vergoeden
 • het oorspronkelijke besluit te herroepen, op de aanvraag alsnog de uitgebreide procedure van toepassing te verklaren en een goede ruimtelijke onderbouwing op te vragen
pdf Bijlagen (PDF, 115.45 KB)

 

23. Wederopbouwarchitectuur

Akkoord met:

 • Beschikbaar stellen budget ten behoeve van inventarisatie Wederopbouwarchitectuur
 • In te stemmen met het voorstel om de lasten van fase 1 (€ 8.840) te vergoeden uit het budget van het Adviesbureau Ruimtelijke Kwaliteit 2018.
 • In te stemmen met het voorstel om de lasten van fase 2 (voorlopige inschatting € 10.000) ten laste te brengen van de post onvoorzien en te verwerken in de 1e berap 2019.
pdf Bijlagen (PDF, 80.53 KB)

 

24. Aanwijzing collectieve festiviteiten 2019

Akkoord met:

 • Instemmen met het voor 2019 aanwijzen van de hieronder genoemde dagen als collectieve festiviteit:
  • carnaval (2 maart 2019 t/m 5 maart 2019, elke avond tot 01:00 uur;
  • Koningsdag (27 april 2019), tot 01:00 uur;
  • kermis Venray kom (2 augustus 2019 t/m 7 augustus 2019), van zaterdag op zondag tot 02:00 uur en overige dagen tot 01:00 uur;
  • kermis overige kernen (5 dagen, vrijdag tot en met dinsdag, data afhankelijk van kern), van zaterdag op zondag tot 02:00 uur en overige dagen tot 01:00 uur;
  • oudejaarsnacht (31 december 2019), tot 05:00 uur.
pdf Bijlagen (PDF, 254.5 KB)

 

25. Conceptbrief provincie aanvraag bijdrage bouw bezoekerscentrum

Akkoord met:

 • Instemmen met conceptbrief naar provincie voor aanvraag bijdrage voor bouw bezoekerscentrum Ysselsteyn;
pdf Bijlagen (PDF, 189.69 KB)

 

26. Bijdrage toekennen aan bouw bezoekerscentrum Ysselsteyn

Akkoord met:

 • Instemmen met het beschikbaar stellen van een bijdrage van € 350.000,- aan de bouw van een bezoekerscentrum op de Duits Militaire Begraafplaats Ysselsteyn
pdf Bijlagen (PDF, 98.26 KB)