Collegebesluiten 30 juli 2018

Het college nam de ontvangen uitnodigingen en de besluitenlijst van de vorige week voor kennisgeving aan. Deze zijn niet openbaar. Met onderstaande adviezen ging het college akkoord.

3. Subsidie vaststelling Match 2017

Akkoord met:

 • Kennis nemen van de financiële- en inhoudelijke rapportage 2017 van Match.
 • De subsidie van € 75.000 voor het waarderen en ondersteunen van vrijwilligerswerk 2017 vaststellen op basis van de kwartaalrapportages 2017.
 • De incidentele subsidie van € 8.277 voor organisatorische kosten vaststellen.
pdf Bijlagen (PDF, 2.14 MB)

 

4. Grondruil Leunseweg en Keizersveld

Akkoord met:

 • In te stemmen met de grondruil met Van Haren Beheer B.V., de heer J.J.H.G. van Haren en de erven van de heer L.L.G. van Haren van gronden gelegen aan de Venloseweg (Keizersveld) en aan de Leunseweg, conform bijgevoegde ruilovereenkomst middels vaststelling van bijgevoegd besluit.
pdf Bijlagen (PDF, 77.35 KB)

 

5. Ontwerp bestemmingsplan Rosakker 1 en Roffert 40 in Oirlo

Akkoord met:

 • Te besluiten geen inspraak te verlenen op het bestemmingsplan Rosakker 1 en Roffert 40 in Oirlo (NL.IMRO.0984.BP18002-on01)
 • In te stemmen met het ontwerp bestemmingsplan Rosakker 1 en Roffert 40 in Oirlo (NL.IMRO.0984.BP18002-on01) en het in procedure brengen daarvan.
pdf Bijlagen (PDF, 2.48 MB)

 

6. Verkoop woning Lollebeekweg 60 Castenray

Akkoord met:

 • Te verkopen de bestaande woning gelegen aan de Lollebeekweg 60 te Castenray met bijbehorende ondergrond, conform bijgevoegde koopovereenkomst, middels vaststelling van bijgevoegd verkoopbesluit, onder voorbehoud van wensen en bedenkingen van de gemeenteraad.
 • De raad in de gelegenheid te stellen wensen en bedenkingen kenbaar te maken ten aanzien van de onder 1 genoemde verkoop.
pdf Bijlagen (PDF, 122.84 KB)

 

7. Vaststelling bestemmingsplan Brienshoekweg 1a en 3 Leunen (NL.IMRO.0984.BP17004-va01)

Akkoord met:

 • De gemeenteraad voor te stellen: Het bestemmingsplan ‘Brienshoekweg 1a en 3 Leunen’ (NL.IMRO.0984.BP17004-va01) op grond van het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) ongewijzigd ten opzichte van het ontwerpplan vast te stellen, overeenkomstig het advies van het college en de daarbij behorende stukken.
pdf Bijlagen (PDF, 21.25 MB)

 

8. Bijdrage beheerstichting SMAV

Akkoord met:

 • Instemmen met een incidentele bijdrage van € 30.000,- aan SMAV, te dekken uit de post onvoorzien.
pdf Bijlagen (PDF, 118.46 KB)

 

9. Vaststelling subsidie BiblioNu 2017

Akkoord met:

 • Kennisnemen van het jaarverslag en jaarrekening 2017 van BiblioNu
 • De subsidie aan BiblioNu voor het jaar 2017 op € 636.397 vaststellen
pdf Bijlagen (PDF, 10.76 MB)

 

10. Onderwijs huisvestingsaanvraag De Kruudwis en De Lier

Akkoord met:

 • Besluiten huisvestingsaanvraag voor De Lier niet in behandeling te nemen.
 • Instemmen met het beschikbaar stellen van een voorziening voor tijdelijke uitbreiding van De Kruudwis en de kosten hiervan als volgt te dekken: a. in 2018 en 2019 met betrekking tot de schooljaren 2017-2018 en 2018-2019 het bedrag, te weten € 24.640,-, onttrekken uit de Bestemmingsreserve huisvesting primair onderwijs.
pdf Bijlagen (PDF, 191.6 KB)

 

11. Vaststelling subsidie scholing taalniveau 3F en aanpassing mandaat incidentele subsidie kinderopvang

Akkoord met:

 • Kennis te nemen van de ingediende verantwoording over de incidentele subsidie 2017 voor de scholing taalniveau 3F door kinderdagverblijf Het Sterrenhuis. b. De incidentele subsidie 2017 voor de scholing taalniveau 3F aan kinderdagverblijf Het Sterrenhuis vast te stellen op € 1.200,00.
 • Besluiten tot het toevoegen van het volgende mandaat aan de teammanager Maatschappelijke Ontwikkeling (MO): Het nemen van besluiten met betrekking tot het verlenen en vaststellen van incidentele subsidies in de peuteropvang/VVE voor zover de te verstrekken incidentele subsidie aan de professionele organisatie niet meer bedraagt dan €10.000,00.
pdf Bijlagen (PDF, 915.73 KB)

 

14. Regeling ziekteverzuimprotocol

Akkoord met:

 • Stel de wijziging van de Regeling Ziekteverzuimprotocol vast.
 • De wijzigingen gaan in per 1 juli 2018.
pdf Bijlagen (PDF, 167.91 KB)

 

15. Concept beleidsplan politie Eenheid Limburg 2019

Akkoord met:

 • De raad voor te stellen om het concept beleidsplan 2019 van de politie Eenheid Limburg te bespreken om vervolgens het resultaat van deze bespreking uiterlijk 15 oktober 2018 via de burgemeester kenbaar te maken bij de regioburgemeester, een en ander zoals verwoord in bijgevoegd raadsvoorstel.
pdf Bijlagen (PDF, 733.63 KB)

 

18. Verkoop grond en intentieovereenkomst Venraysbroek

Akkoord met:

 • In te stemmen met de verkoop van perceel kadastraal bekend gemeente Venray sectie V, nummer 23, gedeeltelijk, gelegen aan Venraysbroek aan Bodemzorg Limburg, onder de voorwaarden, bepalingen en bedingen opgenomen in bijgevoegde koopovereenkomst middels vaststelling van bijgevoegd verkoopbesluit.
 • In te stemmen met het aangaan van een intentieovereenkomst met Bodemzorg Limburg inhoudende het gezamenlijke onderzoek naar de haalbaarheid van een zonneweide op de onder 1 genoemde locatie aan Venraysbroek onder de voorwaarden, bepalingen en bedingen opgenomen in bijgevoegde intentieovereenkomst.
pdf Bijlagen (PDF, 409.46 KB)

 

19. Verkoop locatie voormalige school Castenray

Akkoord met:

 • Intentioneel in te stemmen met de overdracht van het voormalige schoolgebouw in Castenray, inclusief ondergrond, waarbij de bijkomende kosten voor rekening van de stichting Residence De Stek i.o. komen.
 • Alvorens u een definitief besluit neemt over het onder 1 gestelde de gemeenteraad vragen zijn wensen en bedenkingen kenbaar te maken ten aanzien van uw voorgenomen besluit conform bijgevoegd raadsvoorstel.
pdf Bijlagen (PDF, 2.47 MB)

 

22. Beslissing op bezwaarschriften n.a.v. handhavingsbesluit strijdig gebruik recreatiewoningen

Akkoord met:

Conform bijgevoegde concept-brieven:

 • Het bezwaarschrift van R. en C. Verberkt niet ontvankelijk verklaren;
 • De bezwaarschrift van H.F. Schols en E. Schols-Tonneman en de bezwaarschriften van Y.R. Holtkamp, J.H.P.W. Janssen, T. Chitanie, D.T.P.M. Korsten, S. Craehnmehr en G.H.J. Dolk ontvankelijk doch ongegrond verklaren;
 • Het bezwaarschrift namens Coöperatie ‘Bungalowpark Het Roekenbosch’ U.A., Roekenbosch Ontwikkeling B.V. en een groot aantal eigenaren van recreatiewoningen op het Roekenbosch ontvankelijk en gegrond verklaren voor wat betreft het toepassen van onjuiste bestemmingsplangegevens en de inhoud van de lastgeving daar waar in het besluit wordt aangegeven dat het gaat om beëindigen van zowel de permanente bewoning als het gebruik door arbeidsmigranten en voor het overige ongegrond verklaren;
 • Aan Coöperatie ‘Bungalowpark Het Roekenbosch’ U.A. c.a. een proceskostenvergoeding toekennen van € 501,--;
 • Nieuwe handhavingsbesluiten te nemen ten aanzien van het met de bestemming strijdige gebruik van recreatiewoningen waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen permanente bewoning en het gebruik voor huisvesting van tijdelijke werknemers.
pdf Bijlagen (PDF, 1.9 MB)