Collegebesluiten 30 april 2018

Het college nam de ontvangen uitnodigingen en de besluitenlijst van de vorige week voor kennisgeving aan. Deze zijn niet openbaar. Met onderstaande adviezen ging het college akkoord.

4. Wijziging Arbeidsvoorwaardenregeling Gemeente Venray

Akkoord met:

Neem de door het LOGA aangekondigde wijziging van de arbeidsvoorwaarden in de circulaire van 18 december 2017 (TAZ/U201700991) per 1 januari 2018 op in de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Venray overeenkomstig de bijlagen bij dit voorstel.

pdf Bijlage arbeidsvoorwaardenregeling.pdf (PDF, 399.28 KB)

6. Beantwoording vragen SP pilot intensieve begeleiding

Akkoord met:

In te stemmen met het verzenden van bijgevoegde brief aan de SP

pdf Bijlage vragen_sp.pdf (PDF, 144.13 KB)

7. Evaluatie Participatieraad Venray

Akkoord met:

In te stemmen met de evaluatie van de Participatieraad door Movisie conform bijgevoegd voorstel en hiervoor € 8.000 beschikbaar te stellen ten laste van de post onvoorzien.

pdf Bijlage evaluatie_participatieraad.pdf (PDF, 420.14 KB)

8. Afsluiting projectfase HELDER

Akkoord met:

Kennis te nemen van de resultaten van het drugspreventieproject HELDER alsook van het vervolg, zoals beschreven in het ‘Eindverslag projectfase drugspreventieproject HELDER’.

pdf Bijlage projectfase_helder.pdf (PDF, 1.08 MB) pdf Bijlage projectfase_helder.pdf (PDF, 1.08 MB)

Akkoord met:

  1. Instemmen met de ondertekening van het convenant Venray Bloeit bij de feestelijke bijeenkomst op maandag 14 mei
  2. Voor de burgermeester: instemmen met de machtiging van de heer Loonen om het convenant namens het college van B&W van de gemeente Venray te ondertekenen tijdens de feestelijke bijeenkomst
pdf Bijlage_bij_venray_bloeit (PDF, 390.08 KB)

12. Raadsinformatiebrief verbeterplan verkiezingen en brief minister n.a.v. motie gemeenteraad

Akkoord:

  1. In te stemmen met het verzenden van bijgevoegde informatiebrief aan de raad
  2. In te stemmen met het verzenden van bijgevoegde brief aan de minister
pdf Bijlage verbeterplan_verkiezingen.pdf (PDF, 552.99 KB)

13.  Extra uren BinckBank Tour 2018

Akkoord met:

  1. Instemmen met het uitbreiden van het aantal begrote uren projectleiding voor de BinckBank Tour 2018 met 230 uur
  2. Besluiten om het benodigde budget te dekken uit de post Onvoorzien 2018
  3. Het benodigde budget voor 2019 middels een MUIP aanvraag mee te nemen in de begroting 2019
pdf Bijlage Binckbank (PDF, 88.25 KB)